EğitimGüncelYazarlar

ERASMUS+ ezberi bozan eğitimi!

Όταν η παιδεία  αποκτά ενδιαφέρον!

When Education is Fun!

“Seyahat belki bağnazlığı (yobazlığı) engelleyemez, ancak tüm insanların ağladığını, güldüğünü, yemek yediğini, endişelendiğini ve öldüğünü göstererek, birbirimizi anlamaya çalışırsak arkadaş olabileceğimiz fikrini ortaya çıkarabilir.” Maya Angelou 

“Ίσως τα ταξίδια να μην αποτρέπουν τη  μισαλλοδοξία, αλλά αποδεικνύοντας ότι όλοι οι άνθρωποι κλαίνε, γελούν, τρώνε, ανησυχούν και πεθαίνουν, μπορεί να εισαγάγουν την ιδέα ότι αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, μπορεί να γίνουμε φίλοι.”  Μάγια Αγγέλου

“Perhaps travel cannot prevent bigotry, but by demonstrating that all people cry, laugh, eat, worry and die it can introduce the idea that if we try and understand each other, we may even become friends.” Maya Angelou


15 Ekim 2020’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çanakkale’de ki ofisinde her yıl düzenlenen ERASMUSDAY gerçekleşti. Türkiye, her yıl Güney ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok okulun katılacağı bu programlarda büyük bir geleneğe sahiptir. Türkiye’de bu tür projeleri yöneten kuruluş Ulusal Ajans, bu sene 239 proje onayladı. 2018 yılında Çanakkale ili için 10 farklı proje ile 10 farklı okul onaylandı. Gökçeada, Rum Orta Okulu ve Lisesi proje koordinatörleri Bayan Maria Hanlidu ve Αnthia Kehaya tarafından temsil edildi. Yeni ERASMUS+ Ortaokulun projesinin 1. toplantısı vesilesiyle  kendileri ile tanışma fırsatımız oldu. Projenin adı NORTH SOUTH EAST WEST- movement in Europe and cohesion through European values (KUZEY GÜNEY DOĞU BATI- Avrupa’daki migration hareketi ve Avrupa değerleri üzerinden uyum).

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 στα γραφεία της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας στο Canakalle πραγματοποιήθηκε το ετήσιο ERASMUSDAY. Η Τουρκία έχει μια μεγάλη παράδοση σε αυτά τα προγράμματα με πολλά σχολεία κυρίως από τη Ανατολία να συμμετέχουν κάθε χρόνο. Φέτος, το Ulusal Ajans, ο οργανισμός που διαχειρίζεται τέτοια έργα στην Τουρκία, ενέκρινε 239 προγράμματα ERASMUS +. Το 2018, επιβεβαιώθηκαν 10 διαφορετικά σχολεία με 10 διαφορετικά προγράμματα για την περιοχή Canakkale. Η Ίμβρος εκπροσωπήθηκε από το Ελληνικό Λύκειο και τη συντονίστρια του έργου κα Μαρία Χανλίδου. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί της την επόμενη μέρα στην 1η συνάντηση για ένα νέο έργο Erasmus + που ονομάζεται ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ κίνηση στην Ευρώπη και συνοχή μέσω των ευρωπαϊκών αξιών.

October 15th 2020 in the office of Ministry of Education in Canakalle took place the annual ERASMUSDAY. Turkey has a great tradition on these programs with many schools mainly from  South and South East Anatolia to participate every year. This year Ulusal Ajans, the organisation that manages such projects in Turkey had approved 239 ERASMUS+projects.  In 2018, 10 different schools with 10 different projects were confirmed for the Canakkale area. Imroz was represented by The Greek Highschool and the project coordinators are  Ms Maria Chanlidou . We had the opportunity to meet with her the next day on the 1st meeting for a new Erasmus+ project named NORTH SOUTH EAST WEST- movement in Europe and cohesion through European values. 

2018 yılında Avrupa Komisyonu, İmroz Adası için An Odyssey to European UNESCO Cultural Heritage Monument (Avrupa UNESCO Kültür Mirası Anıtları’na Bir Odyssey-uzun ve maceralı yolculuk) adlı ilk projeyi kabul etti. Bu projede Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Estonya’dan okullar yer aldı. Bu projeye Türkiye, İmroz Özel Rum Lisesi tarafından temsil edildi ve bu Adamızda gerçekleşen ilk Erasmus projesi oldu. 2018, Avrupa için Kültürel Mirası ve Türkiye için Truva Yılı oldu. Bu projede yer alan yukarıdaki katılımcı şehirlerin her biri bir UNESCO Kültür Mirası Anıtı ile bağlantılıdır. Projenin sonunda, tüm katılımcı ülkeler, UNESCO koruma ve koruma şemsiyesi altına girmek için gerekli olan, büyük ilgi gören ek bir Kültür Anıtı önerilerini başvurdular. Okulumuz, İmroz Rum Köylerinin kültürel korunması ve muhafazası için başvurmuştu.

Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποδεχτεί την 1η μας πρόταση για το νησί της Ίμβρου με τίτλο An Odyssey to European UNESCO Cultural Heritage Monument (Μια Οδύσσεια στα Ευρωπαϊκά Μνημείά Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO). Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία και από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Εσθονία. Η Τουρκία εκπροσωπήθηκε από την Ελληνικό Σχολείο της Ίμβρου και ήταν το πρώτο πρόγραμμα Erasmus που συμμετείχε ποτέ στο νησί μας. Το 2018 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Έτος Τροίας για την Τουρκία. Κάθε μία από τις παραπάνω πόλεις που συμμετέχουν σε αυτό το έργο συνδέεται με ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.  Μέχρι το τέλος του έργου, όλες οι συμμετέχουσες χώρες είχαν συμπληρώσει την πρότασή τους για την προσθήκη στον κατάλογο προστασίας και διατήρησης Πολιτιστικής  Κληρονομιάς της UNESCO ενός ακόμα Μνημείου Πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μέσα απο  το πρόγραμμα προτάθηκε η προστασία και διάσωση των ελληνικών χωριών του Ίμβρου.

In 2018 European Commission had accepted our 1st for the island of Imroz project entitled An Odyssey to European UNESCO Cultural Heritage Monument. Schools from Greece, Spain, Portugal, Italia and Estonia took part on this project. Turkey was represented by the Greek School of Imroz and it was the very first Erasmus program ever taking place in our Island. 2018 was the European year of Cultural Heritage and Year of Troy for Turkey. Each of the above participant cities on this project is connected  with an UNESCO  Cultural Heritage Monument. By the end of the project all the participant countries  had filled their proposal for an additional Cultural Monument of great interest that is essential to get under the UNESCO umbrella of protection and conservation. Our School had filled for cultural protection and conservation of the Greek Villages of Imroz.

Bir Erasmus projesinin önemli faktörlerinden biri Ev Sahibi Ailelerdir. Avrupa’nın dört bir yanından ve programla ilgili ülkelerden (Türkiye gibi) öğrenciler, projelere, seminerlere ve konferanslara katılmak ve tabii ki her alanın kültürünü ve geçmişini anlamak için her ülkeye seyahat ediyor. Bu tür programlar, daha geniş bir okul ortamına (aileler gibi) okul etkinliklerine katılmaları ve toplumla bağlantı kurmaları için büyük bir fırsat verir. Bayan Hanlidu “Dünyaya açık bir okul olmaktan ve çeşitliliği anladığımız için çok gururluyuz” diyerek 2018-2020 Eramsus+ programın COVID 19 nedeni ile henüz bitmemiş olmasına rağmen, komisyonun 2 projeyi daha kabul ettiğine dikkat çekti.

Ένας βασικός παράγοντας οποιουδήποτε προγράμματος Erasmus είναι η φιλοξενεία απο οικογένειες. Οι μαθητές από τις χώρες που σχετίζονται με το πρόγραμμα (όπως η Τουρκία) ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε δράσεις, σεμινάρια και διαλέξεις και φυσικά κατανοήσουν τον πολιτισμό και το ιστορικό πλαίσιο κάθε περιοχής. Τέτοια προγράμματα δίνουν μια μεγάλη ευκαιρία στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον (όπως οι οικογένειες) να συμμετάσχουν σε σχολικές δραστηριότητες και να συνδεθούν με την κοινότητα. «Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε ένα σχολείο ανοιχτό στον κόσμο και κατανοούμε την διαφορετικότητα των πολιτισμών», αναφέρει η κ. Χαλίδου και συνεχίζει προσθέτοντας ότι παρόλο που το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη εξαιτίας του COVID19, η επιτροπή ενέκρινε 2 ακόμη προγράμματα.

A key factor of any Erasmus project is the Host Families. Students from around Europe, and countries related to the program (like Turkey) travel to each country in order to participate in projects, seminars and lectures and ofcourse understand the culture and the background of each area. Such programs give a great opportunity to the  wider school enviroment (like the families) to participate in school activities and tie up with the community. “We are very proud to be a school open in the world and understand diversity” mention Ms Chalidou and continue adding that although the program is not finished yet, but to the COVID19 situation, the commission had accepted 2 more projects.


Bir ERASMUS+ projesinde çok farklı faaliyetler yer alıyor. Her faaliyetin, bölümlerinin birleşik (başlangıç, orta ve son) ile uyumlu olması ve tamamlanması için hazırlıklar 2-3 ay sürüyor. Her projenin sonunda öğrenciler, kendileri tarafından toplanan ve işlenen bu bilgilerin görsel materyallerini (kısa film, sergi, web sitesi vb) sunmaları gerekiyor.

Η προετοιμασία κάθε δραστηριότητα διαρκεί 2-3 μήνες ώστε να είναι ολοκληρωμένη και συμπαγής (αρχή, μέση και τέλος). Στο τέλος κάθε δραστηριότητας οι μαθητές πρέπει να παρουσιάσουν οπτικό υλικό αυτής της εμπειρίας που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί από αυτούς (ταινία μικρού μήκους, έκθεση, ιστότοπος και άλλα).

Each activity takes 2-3 months to be prepared in order to be cohesive and complete with all its part united (beggining, middle, and end). At the end of each project students has to present visual material of this experience that has been collected and processed by them (short movie, exhibition, website and such).


Önceki proje Kültür, Miras ve Korumanın önemini ele alsa da, Mevcut proje göç hareketlerine odaklanan daha insan merkezli. Tarihi ve her göç dalgasının arkasındaki nedenleri incelemeyi amaçlayan bu projede Almanya, Danimarka, Yunanistan ve Türkiye yer alıyor. Bir öğretmen olarak öğrencilerin kendi sunumları hakkında tartıştıkları ve küçük tanıtım videoları için senaryo oluşturdukları ilk toplantıda orada olduğum için oldukça şanslıydım. Covid19 nedeniyle eylemler daha etkileşimli olacak gibi görünüyor. ERASMUS programlarının temel amacı öğrenci değişimi olsa da, sağlık ve güvenlik nedenlerinden dolayı daha seyrek seyahatler ile proje devam edecek.

Αν και το προηγούμενο έργο ασχολήθηκε με τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τη σημασία της διατήρησης τους, το τρέχον είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικό με επίκεντρο τα μεταναστευτικά κινήματα. Η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα και η Τουρκία συμμετέχουν σε αυτό το έργο που στοχεύει στη μελέτη της Ιστορίας και των αιτιών πίσω από κάθε μεταναστευτικό κύμα. Ήμουν αρκετά τυχερή που παρεβρέθηκα εκεί στην 1η συνάντηση όπου οι μαθητές του σχολείου μας συζητούσαν για τον τρόπο που θα παρουσιάσουν του εαυτού τους στους μαθητές των άλλων σχολείων με κοινή απόφαση τη δημιουργία σεναρίου με εισαγωγικά βίντεο. Λόγω του Covid19 οι δράσεις θα είναι πιο διαδραστικές και παρόλο που ο βασικός στόχος των προγραμμάτων ERASMUS είναι η ανταλλαγή φοιτητών, τα ταξίδια θα είναι με μέτρο για τους προφανείς λόγους υγείας και ασφάλειας.

Although the previous project dealt with Culture, Heritage and the important of Conservation, The Current one is more anthropocentric focusing on the migration movements.  Germany, Denmark, Greece and Turkey take part on this project that aims to study the History, and the reasons behind each migration wave. I was lucky enough to be there on the 1st meeting where students were discussing about the presentation of themselves and creating the scenario for small introductory videos. Due to Covid19 the actions will be more interactive and although the basic aim of ERASMUS programs is the student exchange, traveling will be in moderation for the obvious health and safety reasons.


İkinci proje İmroz Özel Rum Lisesi ERASMUS + deneyim ölçeklendirilmiş UNITY IN DΙVERSITY (ÇEŞİTLİLİKTE BİRLİK) projesinde yer alacak ve cinsiyet ayrımcılığını ele alacak. 

Το δεύτερο πρόγραμμα Ελληνικό Γυμνάσιο Imroz θα λάβει μέρος στην εμπειρία ERASMUS + με κλίμακα UNITY IN DIVERSITY και ασχολείται με τις διακρίσεις λόγω φύλου.

The second program Imroz Greek High school will take part on the ERASMUS+ experience scaled UNITY IN DIVERSITY and deals with gender discrimination.

Bu projeler gibi öğrenmeyi ilginç kılan eylemler vardır ve eğitim farklı bir biçim alır. Herhangi bir öğrenme engeli ve zorluğu olması durumunda da tarih, kültür, antropoloji ve sosyoloji ile ilgili projelerle sorunlar aşılır.

Υπάρχουν ενέργειες όπως αυτές που κάνουν τη μάθηση ενδιαφέρουσα και η εκπαίδευση έχει διαφορετική μορφή. Κάθε μαθησιακό μειονέκτημα και δυσκολία ξεπερνά μέσω έργων που ασχολούνται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία.

There are actions like these that make learning interesting and education takes a different form. Any learning handicap and difficulty overcomes through projects that deal with history, culture, anthropology and sociology.

KATILDIKLARI ERASMUS+ PROJELERİ İLE ADAMIZIN DEĞERLERİNİN DÜNYA GENELİNDE TANINMASINA VESİLE OLAN TÜM ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİMİZİ KUTLARIZ.

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές, τους δασκάλους και τους διευθυντές, που συμμετέχουν στα προγράμματα ERASMUS + αναγνωρίζουν τις αξίες και τις διαδίδουν σε όλο τον κόσμο.

We congratulate all the students, teachers and principals, who take part on the ERASMUS + projects, recognise values and spread them around the world.

Total Page Visits: 1087 - Today Page Visits: 4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: