GÖKÇEADA BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Ένα ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο

One more Municipality Meeting

Gökçeada Belediye Meclisi Mart ayı toplantılarının üçüncü oturumunda olağanüstü toplanarak “Mücavir Alan Sınırları” konusunu görüşerek oyladı.

Το τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο Ιμβρου πραγματοποιήθηκε χτες στο δημαρχείο με θέμα τα όρια γειτνίασης του Δήμου.

The “adjacent area” was the topic of the 3rd Municipality meeting that was held in Imroz yesterday.

Gökçeada belediye Başkanı Ünal ÇETİN başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Ünal Başkan basın emekçilerine yapılan saldırıları (son örnek Levent GÜLTEKİN) kınayarak başladı.

Η συνεδρίαση, προεδρεύοντος του Δημάρχου Ünal ÇETİN, ξεκίνησε καταδικάζοντας την λογοκρισία και την φίμωση του τύπου και τη κάθε είδους βία, με τελευταίο παράδειγμα τον Levent GÜLTEKİN.

The meeting, leaded by the mayor Ünal ÇETİN started with his statement criticising the censorship and violence against press  with Levent Gultekin being the latest incident.

Tek maddelik gündemle yapılan toplantı bakanlıktan gelen yazıya 15 Mart tarihine kadar yanıt verilmesi gerekliliğinden meclis olağanüstü toplanarak konuyu görüştü.

Η έκτακτη συνάντηση είχε μοναδικό θέμα τα όρια γειτνίασης του δήμου και το ψήφισμα με σκοπό την απάντηση της επιστολής που έστειλε το υπουργείο έως τις 15 Μαρτίου..

The meeting had as a unique topic  the adjacent area and the resolution in order to respond to the letter sent by the ministry with deadline is March 15 ..

Gökçeada’nın Mücavir Alan sınırları önceki yıllarda da çokça tartışılmış ve farklı dönemlerde farklı uygulamalara tabi olmuş bir konudur. Ülkemizde sadece Gökçeada ve Bozcaada’nın özel durumundan kaynaklı farklılık  nedeniyle (İl Genel meclisine üye vermeyen 2 ilçemiz Gökçeada ile Bozcaada İl Özel İdareden bağımsız olarak İlçe Özel İdare kurumuna sahip) birçok konuda olduğu gibi mücavir alan konusunda da farklı yıllarda farklı uygulamalara sahne olmuştur.

Τα σύνορα της γειτνίασης του Δήμου είναι ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί εκτενώς τα προηγούμενα χρόνια και έχουν εξεταστεί διαφορετικές εφαρμογές ανα περιόδους. Λόγω της ειδικής κατάστασης της Ιμβρου και της Τενεδου (δεν συμμετέχουν στην Επαρχιακή Γενική Συνέλευση, έχουν το ίδρυμα της Περιφερειακής Ειδικής Διοίκησης ανεξάρτητο από την Επαρχιακή Ειδική Διοίκηση) , τα όρια γείτνιασης του δήμου αλλάζουν εφαρμογή συχνά.

The adjacent area is an issue that has been extensively discussed in the past years and different applications have been examined from time to time. Due to the special situation of Imroz and Tenedos (they do not participate in the District General Assembly, they have the institution of Regional Special Administration independent of the District Special Administration), the  adjacent area changes application often.

Konu ile ilgili tarihsel sürece kısaca göz atarsak (Meclis toplantısında görüşmelerden edindiğimiz bilgiler) 2004 yılında Gökçeada Kaymakamlığı köylerden teklif alarak mücavir alanların belediyeden alınması konusunda bir adım atıyor. Tüm köylerden alınan dilekçeler ile ( Yeni Bademli Köyü daha sonra dilekçesini geri alıyor)süreç başlıyor.

Εάν ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ιστορική διαδρομη του θέματος (πληροφορίες που λάβαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο), θα δούμε πως η Επαρχιακή Διοίκηση της Ιμβρου  έκανε ενέργειες προς την ακύρωση των οριων γειτνιασης του δήμου, λαμβάνοντας επιστολές από τους προέδρους των χωριών. Η διαδικασία ξεκινά με τις αναφορές που λαμβάνονται από όλα τα χωριά (με το Yeni Bademli να αποσύρει αργότερα τη δίκη του).

If we take a brief look at the history of the issue (information we received from the Municipal Council), we will see that the Imroz District Administration took action to cancel the adjacent area, receiving letters from the village presidents. The process begins with reports received from all the villages (with Yeni Bademli later withdrawing his trial).

2005 yılında Gökçeada Belediyesi oy çokluğu ile mücavir alanlardan çıkma kararı alınıyor. Çanakkale Belediyesi tarafından da benzer karar alınınca 2005 ve 2006 yıllarında mücavir alan sorumluluğu Çanakkale Belediyesine geçiyor.

Τα έτη 2005- 2006 τα όρια γειτνίασης του Δήμου περνάνε στη δικαιοδοσία του Δήμου Τσανακαλε μετά από απόφαση των δυο Δήμων.

In the years 2005-2006 the andjacent area  passes to the jurisdiction of the Municipality of Canakkale after the voted decision of the two Municipalities.

Denizaşırı bir şekilde olayın sürdürülemeyeceği anlaşılınca 2007 yılında yetki Gökçeada Belediyesine devrediliyor. 2019 yılında Gökçeada Kaymakamlığı 2004 yılında verilen dilekçelere dayanarak konuyu gündeme getirerek bakanlığa talepte bulunuyor.

Λόγω των καιρικών συνθηκών και δυσκολιών το 2007 η δικαιοδοσία επιστρέφεται στο δήμο Ιμβρου, ενώ το 2019 η Διοίκηση της Περιφέρειας βασισμένη στις επιστολές του 2004 επαναφέρει το ζήτημα.

Due to the weather conditions and difficulties in 2007 the jurisdiction is returned to the municipality of Imroz, while in 2019 the Administration of the Region based on the letters of 2004 returns the issue.

Bu talebe neden olarak, Gökçeada Belediyesinin mücavir alanlara meclis kararı alarak gerçekleştirdiği bazı hizmetler için meclis kararı olmadığı için gerçekleştiremediği çöp toplama işinin yapılmayışı kamuoyunda konuşuluyor.

Αφορμη  του ζητήματος είναι η συλλογή απορριμμάτων που ο Δήμος Ιμβρου δεν μπορούσε να εκτελέσει λόγω της έλλειψης απόφασης δημοτικού συμβουλίου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα όρια γειτνίασης του δήμου δεν δίνουν αυτόματο δικαίωμα για ορισμένες από τις υπηρεσίες που εκτελεί ο δημος στα χωριά χωρις απόφαση του δημοτικούς συμβουλίου

The reason for the return was the collection of waste that the Municipality of Imroz could not perform due to the lack of the decision of the municipal council. It is important to say that the adjacent area do not give an automatic right for some of the services performed by the municipality in the villages without a voted decision of the municipal council.

2007 yılından bugüne kadar devam eden süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Mekansal Alanlar genel Müdürlüğünden geçtiğimiz günlerde gelen yazı nedeniyle tekrar gündeme geliyor.

Το θέμα επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη λόγω του πρόσφατου άρθρου της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικών Περιοχών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης

The issue, which has been going on since 2007, is on the agenda again due to the recent article from the General Directorate of Spatial Areas under the Ministry of Environment and Urbanization.

Meclisi bu bilgiler ile aydınlatan Belediye Başkanı Ünal ÇETİN, masrafları getirisinden çok fazla olan mücavir alan konusunda yetki bizden alınınca kime ya da hangi kuruluşa verileceğini soruyor ve devam ediyor. “2020 yılında 240.000 lira iskan ve yapı ruhsatı ücreti tahsil edilen mücavir alanlara bu bütçe ile nasıl hizmet sunulacak. Köylere hizmet götürme birliği bütçesi alınacak personel için ayrılmak zorunda kalınacağı için hizmet aksaması yaşanacak. Bu nedenle konu küçük hesaplara kurban edilmemeli.”

Ο δήμαρχος Ünal ÇETİN, ο οποίος εξηγεί λεπτομερώς στη συνέλευση  το θέμα, αναρωτιέται ποιο όργανο θα αναλάβει τις υπηρεσίες της περιοχής, το κόστος της οποία είναι πολλαπλάσιο των εσόδων. Πώς θα παρέχονται οι υπηρεσίες στις περιοχές αυτές που το μοναδικό έσοδο για το 2020 είναι 240.000 TL φόρος κατοικίας και άδειας οικοδομής. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός για την ένωση της παροχής υπηρεσιών στα χωριά θα πρέπει να προορίζεται για τη μισθοδοσία του προσωπικού, πολλές από τις  παροχές  θα διακοπούν. Επομένως, το ζήτημα δεν πρέπει να θυσιάζεται για μικρούς λογαριασμούς

Mayor Ünal ÇETİN, who enlightened the assembly with this information, asks to whom or to which institution will be given the authority to control the adjacent area , which costs more than the return. How will the services be provided to the adjacent area when the budget for 2020 was  240.000 TL money received form housing and building license fee. Since the cost of service delivery to villages is much higher the new authority that will put these money on the pay slips, will cut any service provided. Therefore, the issue should not be sacrificed for small accounts.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurhan ATALAY söz alarak Ünal ÇETİN’in yetki nereye devredilecek sorusuna yanıt olarak yetkinin mahalli idareye (Kaymakamlık) verilmesi durumunda gerekli yasal değişikliklerin yapılarak köylerin tüm hizmetleri alması sağlanabileceğini belirterek köylere gereken tüm hizmetlerin (İmar, çöp, itfaiye vb.) gerçekleşeceğini açıklıyor.

Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας AKP Nurhan ATALAY έλαβε το λόγο και δήλωσε σε απάντηση της ερώτησης του Ünal ÇETİN για το πού θα μεταφερθεί η αρχή, πως η αρχή θα δοθεί στην τοπική διοίκηση (Επαρχιακή Διοίκηση), όπου και θα μπορούσαν  να γίνουν οι απαραίτητες νομικές αλλαγές και όλες οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τα χωριά (χωροθέτηση, σκουπίδια, πυροσβεστική κλπ.) θα παρέχονται χωρίς πρόβλημα.

AKP Deputy Chairman Nurhan ATALAY in response to Ünal ÇETİN’s question about the identity of the authority stated that if the authority is given to the local administration (District Governorship), the necessary legal changes will be made and all the services required for the villages (zoning, garbage, fire brigade, etc.) will be provided.

Ünal ÇETİN’in “Mücavir alan demek imar demek. Belediye olarak ne eksiğimiz var da kaymakamlık tamamlayacak” sorusuna Nurhan ATALAY’ın “İmar harçları alınmayacak” yanıtı, zimmet suçu oluşur uyarısını gündeme getirdi.

“Περιοχή Γειτνίασης σημαίνει χωροθέτηση και οικοδομικές αδειες . Αυτό που δε κάναμε ως δήμος, θα ολοκληρωθεί από την επαρχία“  σχολίασε ο Δήμαρχος στην φράση του Nurhan ATALAY πως  “Τα τέλη ανάπτυξης δεν θα χρεωθούν“ υπονοώντας εγκλήματα υπεξαίρεσης.

Ünal ÇETİN stated that “Adjacent area means zoning. What we lack as a municipality, will be completed by the district governorship” as an answer to Nurhan Atalays “zoning fees will not be charged”, brought forward the warning that a crime of embezzlement will occur.

Konu ile ilgili söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet AYDIN “Konu iktidarın yerel yönetimleri yetkisiz bırakma girişiminin bir parçasıdır. 2020 yılında çıkan ve birçok itiraza neden olan “Balıkesir ve Çanakkale 1/50.000’lik plan” ile doğrudan bağlantılıdır. Tüm kıyılarımızda yapılmak istenen gibi rant görünen her alanda iktidarın yetkiyi merkezde toplama isteğini gerçekleştirmek için atılan bir adımdır. Bu nedenle bugün kararımızı oy birliği ile vermeli ve bu mesnetsiz talebe dur demeliyiz. Aksi halde ne kıyılarımız kalır ne de meralarımız” diyerek partisinin konuya bakışını açıkladı.

Μιλώντας για το θέμα αυτό, το μέλος του δημοτικού συμβουλίου της CHP Αχμέτ Aydin σχολίασε:, «Το ζήτημα είναι μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αφήσει τις τοπικές κυβερνήσεις χωρίς εξουσία. Συνδέεται άμεσα με το «σχέδιο του Balıkesir και Çanakkale 1 / 50,000» που κυκλοφόρησε το 2020 και προκάλεσε πολλές αντιρρήσεις. Είναι μια κίνηση με σκοπό την επιθυμία της κυβέρνησης να συγκεντρώσει την εξουσία στη Περιφερεια. Για αυτόν τον λόγο, σήμερα πρέπει να λάβουμε την απόφασή ομόφωνα και να σταματήσουμε αυτήν την αβάσιμη απαίτηση. Διαφορετικά, ούτε οι ακτές μας ούτε η γη μας θα παραμείνουν στα χέρια μας ».

Speaking on the subject, CHP Municipal Council Member Ahmet AYDIN said, “The issue is part of the government’s attempt to leave local governments without authority. It is directly related to the “Balıkesir and Çanakkale 1 / 50,000 plan” that came out in 2020 and caused many objections. It is a step taken to realize the desire of the government to concentrate authority in every field that seems to be wanted to be made on all our coasts. For this reason, we must make our decision today and say stop to this demand. Otherwise, neither our shores nor our pastures will remain.

Eşelek Muhtarı Erol DÖNMEZ söz alarak “bizlere yapılan açıklamada köy olarak belediyeden ayrılma talebinde bulunur ve gerçekleşirse tüm hizmetleri daha iyi alacağımız belirtildi. Şu an fark ediyoruz ki konu sadece imar ile ilgili bir konuymuş. Aydınlandık” diyerek köy muhtarlarının ve köylülerin konuyu tam kavrayamadıklarını belirtti.

Ο πρόεδρος του Eşelek Erol DÖNMEZ πήρε το λόγο και είπε: «Στην ενημέρωση που μας έγινε, δηλώθηκε ότι ως χωριό, θα ζητούσαμε να φύγουμε από τον δήμο και αν συμβεί, θα έχουμε όλες τις υπηρεσίες καλύτερες. Συνειδητοποιούμε τώρα ότι το ζήτημα αφορά μόνο τις άδειες οικοδόμησης.», είπε, προσθέτοντας ότι οι πρόεδροι του χωριού και οι χωρικοί δεν μπορεσαν να κατανοήσουν πλήρως το ζήτημα.

Eşelek Muhtar Erol DÖNMEZ mentioned that, “In the statement made to us, it was stated that as a village, we would request to leave the municipality and if it happens, we would get all the services better. We now realize that the issue is only about zoning. We are enlightened, ” adding that village headmen and villagers could not fully grasp the issue.

Konu ile bilgi toplamaya çalışırken öğrendiğimiz bir durumu da siz değerli okuyucularımız ile paylaşalım. Geçtiğimiz günlerde Gökçeada Kaymakamlığı tarafından köylere görüş sorulduğunu öğrendik. Köy muhtarları aracılığıyla köylülerin toplanarak konuyu görüşmeleri ve konu ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüş bildirmeleri istenmiş.

Συλλέγοντας πληροφορίες για το θέμα μάθαμε ότι τα χωριά ζητήθηκαν να γνωμοδοτήσουν από την Επαρχιακή Διοίκηση της Ιμβρου. Ζητήθηκε από το προέρδους να συγκαλέσουν τους πολίτες των χωριών  και να συζητήσουν το θέμα και να δώσουν θετικές ή αρνητικές απόψεις επι αυτου.

 We recently learned that the villages were asked for opinions by the Imroz District Governorship. The village headmen  were asked to gather the villagers and discuss the issue giving positive or negative opinions.

Kaymakamlığın bu talebine öğrenebildiğimiz kadar halen görüş bildirmeyen köyler var. Bildirilen görüşler gizli tutulsa da konuya olumlu bakan köylerde var, olumsuz bakan köylerde var.

Υπάρχουν χωριά που αγνοούν τις δηλώσεις της  επαρχιακής διοίκησης. Αν και οι απόψεις που αναφέρονται παραμένουν εμπιστευτικές, υπάρχουν χωριά που βλέπουν το θέμα θετικά και χωριά που βλέπουν το θέμα αρνητικά.

There are villages that still do not comment on this request of the district governorship. Although the opinions reported are kept confidential, there are villages who view the issue positively and villages who view the issue negatively.

Bugün Belediye Meclisi oylamayı gerçekleştirdi ve AK Parti Grubunun olumsuz oylarına karşılık oy çokluğu ile mücavir alan yetkisinin belediyede kalmasına karar verildi. Alınan bu karar bakanlığa iletilecek ve bakanlığın konu ile ilgili kararı beklenecek.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε ψηφοφορία και αποφασίστηκε να διατηρηθεί η εξουσία της περιοχής γειτνίασης στο δήμου με την πλειοψηφία των ψήφων κατά των αρνητικών ψήφων της Ομάδας του AKP. Αυτή η απόφαση θα διαβιβαστεί στο υπουργείο και αναμένεται η απόφαση του.

The Municipal Council held the vote and it was decided to keep the authority of the adjacent area in the municipality with the majority of votes against the negative votes of the AK Party Group. This decision will be forwarded to the ministry and the decision of the ministry on the subject will be waited.

ADA İLE İLGİLİ KONULARDA ADALILARIN KARARLARININ ESAS ALINMASI TEMENNİSİYLE VERİLECEK KARARIN ADAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ…

Επιθυμία μας ειναι η κάθε απόφαση που θα παρθεί να είναι για το καλό, το Κέρδος και την ευημερία του νησιού μας.

WE WISH THE DECISION TO BE MADE ON THE BASIS OF THE JUDICIAL DECISIONS ON THE ISLAND-RELATED MATTERS.

Total Page Visits: 341 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: