Güncel

GÖKÇEADA HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

NEW  ANNOUNCEMENTS  ON HEALTH AND SAFETY MEASURES TOWARDS THE PANDEMIC.

Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanan COVİD 19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler ile ilgili olarak Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 2 ayrı karar alarak uygulamaya başladı.

Τη Δευτέρα το απόγευμα ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοινώσε τα νέα μέτρα καταπολέμησης του COVID 19. Με τη σειρά του το Επαρχιακό Συμβούλιο Υγειονομικής Περιοχής της Ίμβρου έλαβε δύο ξεχωριστές αποφάσεις που τασσονται αμεσα  σε εφαρμογη.

Regarding the new measures for the fight against COVID 19, which was announced to the public by President Recep Tayyip ERDOĞAN on Monday evening, Imroz District Sanitary Board took two separate decisions and started to implement them.

01.12.2020 tarih ve 111 Nolu karar ile “yeni kısıtlama ve tedbirler” uygulamaya konulurken, aynı tarih ve 112 Nolu karar ile de “COVİD 19 ile mücadele kapsamında ilçemizde alınması gereken tedbirler” kararlaştırılarak kamuoyuna açıklandı.

Οι υπαριθμόν 111 και 112 αποφάσεις μπαίνουν σε ισχυει απο 1.12.2020 και αφορούν “νέους περιορισμούς και μέτρα”,  και  “Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περιοχή μας στο πλαίσιο της καταπολέμησης του COVID 19” αντίστοιχα.

The Announcements 111 and 112 will  put into practise on 1.12.2020 and concern “new restrictions and measures”, and “Measures to be taken in our area to fight against COVID 19” respectively.

Bu kararların haricinde Gökçeada belediyesi de aldığı karar ile Pazar günleri kurulan pazarı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma günleri kurulacağını kamuoyuna açıkladı.

Εκτός από αυτές τις αποφάσεις, ο δήμος Ίμβρου ανακοίνωσε επίσης στο κοινό ότι η Κυριακάτικη λαϊκή αγορα θα αλλάξει ημερομηνία και θα πραγματοποιείται τις Παρασκευές.

Among the other changes, the Sunday  Farmers Market will change day and will take  place on the same  spot every FRIDAY.

KARAR 111

Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi

Νέα εγκύκλιο για τους περιορισμούς και τα μέτρα

New Circular on Restrictions and Measures

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan  temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Προκειμένου να διαχειριστούμε τον κίνδυνο που ενέχει η επιδημία του Covid19 όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη, και να διασφαλίσουμε την κοινωνική απομόνωση, να προστατέψουμε τη φυσική απόσταση και να ελέγξουμε τον ρυθμό εξάπλωσης της νόσου, φροντίζουμε να ακολουθούμε τις βασικές αρχές της ελεγχόμενης περιόδου κοινωνικής ζωής στην οποία βρισκόμαστε, καθώς και τους κανόνες καθαριότητας, μάσκες και κοινωνικών αποστάσεων. Οι συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και της Επιστημονικής Επιτροπής Κορονοϊού καθορίζονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου μας.

In order to manage the risk of the Covid19 epidemic in terms of public health and public order, and to ensure social isolation, protect the physical distance and control the rate of spread of the disease, we take care to follow the basic principles of controlled period of social life in which we find ourselves, as well as the rules of cleanliness, masks and social distances. The recommendations of the Ministry of Health and the Coronavirus Scientific Committee are determined and implemented in accordance with the instructions of our President.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.

Στο παρόν στάδιο, είναι γνωστό στους πολίτες ότι έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση της εξάπλωσης της επιδημίας κοραναϊού σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων και των ασθενών στη χώρα μας.

At the current stage, it is known to the public that there has been a rapid increase in the spread of the coronavirus epidemic all over the world and especially in Europe and that there is an increase in the number of cases and patients in our country.

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Προεδρικό Υπουργικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου μας στις 30.11.2020 σας παραθαίτουμε την ανακοίνωση·

In this context, in line with the decisions taken in the Presidential Cabinet that convened under the chairmanship of our President on 30.11.2020 we present you the announcement;

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi,

Στα μέτρα προστασίας η κυβέρνηση ανακοίνωσε οτι οι ώρες εργασίες  σε  όλους τους νομούς διαμορφόνονται ως 10:00-16:00 (αριθμός πρωτοκόλου 46676).

The Government of Turkey has announced the numbered 46676 publication to be applied to all 81 provinces that from  Wednesday Wednesday, December 2, 2020 the working hours will be10:00-16:00.

2. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,

2. Κέντρα στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών θα εξυπηρετούν μόνο με παραδώσεις δελτίων και κουπονιών.

2. Bet dealer shops will operating ONLY providing coupons and receipts

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını  kullanmalarının kısıtlanması,

3. Οι πολίτες ανω των 65 κ κατω των 20 ετών δε θα μπορουν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατα τις ώρες ελεύθερης μετακίνησής του (10.00-13.00 και13.00-16.00)

3. Citizens over 65 and under 20 will not be able to use public transport during their free movement hours (10.00-13.00 and 13.00-16.00)

5. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi,

5. Οι κηδίες και οιγάμοι θα πραγματοποιούντε με 30 άτομα κατ ‘ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών.

5. Funeral service will accept maximum 30 people, including the relatives of the deceased, and weddings in the form of party and wedding ceremonies also will  accept maximum of 30 people, including the relatives of the bride and groom.

6. Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; ­

  • Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­
  • Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması, 

 6. H χειμερινή περίοδος ενδείκνυται για επισκέψεις και συνοστισμό σε κλειστούς χωρους, όπου και αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιου, έτσι :

            συνεστιάσεις, γιορτές και εορτασμοί θρησκευτικοί,  παραδοσιακοί ‘η κοινωνικοι θα απαγορευονται

            θα ήταν καλό να μην γίνονται επισκέψεις οποιασδήποτε μορφής.

6. The winter season is suitable for visits and crowding indoors, where the risk of transmitting the virus increases, thus:

            banquets, celebrations religious, traditional or communal will be not good to  preformed

            Also visits to friends and relatives has to be limited.

7. semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının 200 kisi olarak  belirlenmesine,

Ayrıca semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması,

7. Η λαϊκή αγορα θα δέχεται μεχρι και 200 άτομα, ταυτόχρονα,

και υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία και τίρηση των κανόνων είναι το τμήμα Zabita και το προεδρίο των ΛαϊκώνΑγορών.

7. Farmers Market will accept 200 costumers

and responsible for their neat operation will be the Zabita department as well as the president of theMarket

8. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi,

8. Τα νηπειαγωγία θα μείνουν κλειστά.

8. Preschool centres will stop  operating.

10. 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,

10. Σε χώρους εργασίας άνω των 50 υπαλλήλων θα πρέπει να γίνεται αυστηρός  έλεγχος της εφαρμογής επιδημικών μέτρων από έναν ειδικό επαγγελματικής ασφάλειας ή ένος μέλους του προσωπικού, υπό την επίβλεψη ιατρού της επιχείρησης.

10. In workplaces with 50 or more employees; Strict monitoring of the implementation of epidemic measures by an existing occupational safety specialist or a staff member to be assigned in his absence, under the supervision of a workplace doctor,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές και με τα άρθρα 27 και 72 του νόμου περί γενικής υγιεινής θα θεσπιστεί διοικητική δράσης για όσους δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του γενικού νόμου περί υγιεινής και τις αναγκαίες νομικές διαδικασίες στο πλαίσιο του άρθρου 195 του τουρκικού ποινικού κώδικα

In accordance with the above principles and Articles 27 and 72 of the Law on General Hygiene, administrative action will be established for those who do not comply with the decisions taken in accordance with the relevant articles of the General Law on Hygiene and the necessary legal procedures under Article 195 of the Turkish Penal Code

KARAR 112

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi

Εγκύκλιος σχετικά με τους περιορισμούς της απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Circular on Curfew Restrictions

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan  temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Προκειμένου να διαχειριστούμε τον κίνδυνο που ενέχει η επιδημία του Covid19 όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη, και να διασφαλίσουμε την κοινωνική απομόνωση, να προστατέψουμε τη φυσική απόσταση και να ελέγξουμε τον ρυθμό εξάπλωσης της νόσου, φροντίζουμε να ακολουθούμε τις βασικές αρχές της ελεγχόμενης περιόδου κοινωνικής ζωής στην οποία βρισκόμαστε, καθώς και τους κανόνες καθαριότητας, μάσκες και κοινωνικών αποστάσεων. Οι συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και της Επιστημονικής Επιτροπής Κορονοϊού καθορίζονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου μας.

In order to manage the risk of the Covid19 epidemic in terms of public health and public order, and to ensure social isolation, protect the physical distance and control the rate of spread of the disease, we take care to follow the basic principles of controlled period of social life in which we find ourselves, as well as the rules of cleanliness, masks and social distances. The recommendations of the Ministry of Health and the Coronavirus Scientific Committee are determined and implemented in accordance with the instructions of our President.

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Προεδρικό Υπουργικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου μας στις 30.11.2020 σας παραθαίτουμε την ανακοίνωση·

In this context, in line with the decisions taken in the Presidential Cabinet that convened under the chairmanship of our President on 30.11.2020 we present you the announcement;

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

1. Σαββατοκύριακα σε όλη τη χώρα έως ότου ληφθεί νέα απόφαση ισχύει  απαγόρευση της κυκλοφορίας οπου θα ξεκινάει στις 21:00 τις Παρασκευές, θα καλύπτει όλο το Σάββατο και την Κυριακή και θα τελειώνει στις 05:00 τις Δευτέρες.

Η ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης απαγόρευσης ορίζεται η Παρασκευή 4.12.2020 στις 21:00 με λήξει στις 05:00 τη Δευτέρα, 07.12.2020, το ίδιο θα συνεχιστεί τα επόμενα Σαββατοκύριακα. 

1. Curfew will be set on the Weekends throughout the country until a new decision is made, which will start at 21:00 on Fridays, will cover all Saturdays and Sundays and will end at 05:00 on Mondays.

The start date of curfew is set on Friday 4.12.2020 at 21:00 ending at 05:00 on Monday, 07.12.2020, the same will continue in the following weekends.

1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

1.1. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα εξαιρούνται οι γραμμές παραγωγής, κατασκευής, προμήθειας και εφοδιαστικής και η οι τομείς της υγείας, γεωργίας και δασοκομίας.

1.1. The production, construction, supply and logistics lines as well as the health, agriculture and forestry sectors will be excluded from the curfew.

1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

1.2. Τα Σάββατα και τις Κυριακές, εφόσον υπάρχουν περιορισμοί, οι αγορές, τα παντοπωλεία, τα οπωροπωλεία, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα ξηρών καρπών θα λειτουργούν μεταξύ 10.00-17.00 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολίτες μας (εκτός από αυτούς ηλικίας 65 ετών και άνω και κάτω των 20 ετών) περιορίζονται στην ικανοποίηση των υποχρεωτικών αναγκών τους χωρίς    μεταφορικό μέσο (εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία) ) ώστε να εξυπηρετηθούν απο τη πλησιέστερη στην κατοικία τους αγορά, παντοπωλείο, οπωροπωλείο, κρεοπωλείο και αποξηραμένα φρούτα. Μεταξύ των ίδιων ωρών, οι αγορές, τα παντοπωλεία, τα οπωροπωλεία, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα ξηρών καρπών και διαδικτυακές εταιρείες παραγγελιών θα μπορούν να πραγματοποιούν παραδόσεις κατ οίκων.

1.2. On Saturdays and Sundays, during  the restriction period, markets, grocery stores, greengrocers, butchers and nut stores will be open between 10.00-17.00, provided that our citizens (except those aged 65 and over and under 20 years old) are limited to meeting their mandatory needs, (excluding people with disabilities) to be served by the nearest market, without the need of a vehicle. Between the same hours, markets, grocery stores, greengrocers, butchers, nuts stores and online ordering companies will be able to make home deliveries.

1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.3. Τα Σάββατα και τις Κυριακές, αρτοποιεία και / ή επιχειρήσεις αρτοποιίας και  τα πρατήρια άρτου θα είναι ανοιχτά (Μόνο προϊόντα άρτου και αρτοποιίας μπορούν να πωληθούν σε αυτούς τους χώρους εργασίας). Οι πολίτες μας (εξαιρουμένων των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω και κάτω των 20 ετών) θα μπορούν να πάνε από και προς το φούρνο σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την κατοικία τους, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζονται στην κάλυψη των αναγκών τους σε ψωμί και αλεύρι και δεν οδηγούν όχημα (εκτός από άτομα με αναπηρία)

Τα οχήματα διανομής ψωμιού που ανήκουν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας και προϊόντων αρτοποιίας με άδεια χρήσης μπορούν να εξυπηρετούν μόνο  αγορές και παντοπωλεία και δεν θα πραγματοποιούν πωλήσεις σε πωλήτες στο δρόμο.

1.3. On Saturdays and Sundays, bakeries will be open (Only bakery products can be sold at these workplaces). Our citizens (excluding people aged 65 and over and under 20) will be able to walk to and from the bakery within walking distance of their homes, provided they are limited to meeting their bread needs. and flour and do not drive a vehicle (except for people with disabilities)

Bread delivery vehicles owned by bakeries and licensed bakery products can only serve markets and groceries and will not operate as street vendors.

1.4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

1.4. Tα μαγειρία και τα εστιατόρια θα είναι ανοιχτά μόνο για υπηρεσία πακέτου μεταξύ 10.00-20.00 τα Σάββατα και τις Κυριακές όταν υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας.

1.4. The restaurants will be open only for package service between 10.00-20.00 on Saturdays and Sundays when there is a curfew.

  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,  
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

– Όσοι έχουν έρθει στην πόλη στις τελευταίες 5 ημέρες, αλλά δεν έχουν τόπο διαμονής, και θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,

-Όσοι θα δώσουν εξετάσεις που ανακοινώθηκαν από την ÖSYM και άλλα εξετάστικα  κέντρα καθώς και οι  συνοδοί τους,

-Οι φαντάροι που απελήθησαν και  θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο μονιμης κατοικίαςτους

-Ιδιωτικές ή δημόσιες προσκλήσεις για την μονοήμερης σύμβασης,

-απελημένοι απο ποινή φυλάκησης,

θα πρέπει να απευθυνθούν στο E­BAŞVURU και το ALO 199 για μετακίνηση με ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  και στο Επαρχείο για αίτηση ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ αν θα μεταφερθούν με προσωπικό μεταφορικό μέσο.

-those who have visit the town in the last 5 days , but do not have a place of permanent residence and want to return to their place of residence (with credentials such as a travel ticket, vehicle license plate, other documents showing their journey),

-soldiers on transfer or dismissal wishing to return to their place,

-Private or public Employees invited for a daily contract ]

 -those serving a detention sentence

will be able to travel in their private vehicles and receive an exemption through a direct application to the province, obtaining permission or, for those traveling on public transport, an application on EBAŞVURU and ALO 199 systems of the Ministry of Interior are enough.

3.2. Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

3.2. Τα υπεραστικά ταξίδια ατόμων που δεν φέρουν τις προαναφερθείσες δικαιολογίες θα είναι δυνατά μόνο με τη χρήση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας (αεροπλάνο, λεωφορείο, τρένο, πλοίο κ.λπ.). Οι υπάλληλοι των οχημάτων  μαζικής μεταφοράς που τεκμηριώνουν την επιχειρηματική τους κατάσταση καθώς και οι επιβάτες που τεκμηριώνουν την κράτησή του θα εξαιρούνται από την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

3.2. Long-distance travel of those who do not have the above-mentioned excuses will be possible only with the use of public transport vehicles (plane, bus, train, ship, etc.). Employees of public transport vehicles documenting their business relation as well as passengers documenting their trip will be exempted from the traffic ban.

4. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır.

4. Οι βασικές ανάγκες (ψωμί, φαγητό, κ.λπ.) που χρειάζονται οι πολίτες μας ηλικίας 65 ετών και άνω θα καλυφθούν μέσω των Μονάδων Κοινωνικής Υποστήριξης Πιστότητας.

4. The basic needs (bread, basic food, etc.) of our citizens aged 65 and over will be met through the Vefa Social Support Units by planning, during the period and days with curfew.

Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi sıralı sorumlu amirlerce tum birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde  hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararla uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesi gerekince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre ilgili Kunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές και με τα άρθρα 282  του νόμου περί γενικής υγιεινής θα θεσπιστεί διοικητική δράσης για όσους δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του γενικού νόμου περί υγιεινής και τις αναγκαίες νομικές διαδικασίες στο πλαίσιο του άρθρου 195 του τουρκικού ποινικού κώδικα.

In accordance with the above principles and Article 282 of the Law on General Hygiene, administrative action will be established for those who do not comply with the decisions taken in accordance with the relevant articles of the General Law on Hygiene and the necessary legal procedures under Article 195 of the Turkish Penal Law.

EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Λίστα μερών και ατόμων που εξαιρούνται από την απαγόρευση της κυκλοφορίας

List of Places and People Exempt from Curfew

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

  1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

1.Μέλη και εργαζόμενοι του κοινοβουλίου

1. Members and employees of the Parliament.

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

2. Όσοι είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών αξιωματικών ασφαλείας),

2. Those in charge of ensuring public order and security (including private security officers),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

3.Εργαζόμενοι σε κέντρο κοινωνικής προστασίας / φροντίδας, Γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, οικοτροφία κ.λπ.

3.Employees in a social protection / care center, Nursing homes, rehabilitation centers, boarding schools, etc.

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

4.Κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, Μονάδες κοινωνικής υποστήριξης, Ερυθρά Ημισέληνος,

4.Emergency call centers, Social support units, Red Crescent

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Kέντρα φροντίδας κατοικιδίων, φαρμακεία, ιδιοτικές και δημόσιες κλινκές καθώς και οι εργαζόμενοί τους.

5. Vet, private and pubic clinics, pharmacies and their employees

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6.Εκείνοι που έχουν ιατρικό ραντεβού  (συμπεριλαμβανομένων αιμοδοσιών και δωρεών πλάσματος που πρέπει να γίνουν στην Ερυθρά Ημισέληνο),

6.Those who have a medical appointment (including blood donations and plasma donations to be made in the Red Crescent),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Χώροι εργασίας που ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και πώληση φαρμάκων, ιατρικών συσκευών, ιατρικών μασκών και απολυμαντικών

7.Workplaces engaged in activities related to the production, transport and sale of medicines, medical devices, medical masks and disinfectants

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8.Υπάλληλοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής και εργαστηρια,

8.Employees in production facilities and laboratories,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9.Άτομα που εργάζονται στην παραγωγή, άρδευση, επεξεργασία, ψεκασμό, συγκομιδή, εμπορία και μεταφορά φυτικών και ζωικών προϊόντων,

9,People working in the production, irrigation, processing, spraying, harvesting, marketing and transport of plant and animal products,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

10. Εταιρείες και υπάλληλοι που ασχολούνται με εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και εισαγωγών) και εφοδιαστικές,

10.Domestic and international transport companies (including exports and imports) and logistics,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

11.Όσοι ασχολούνται με τη μεταφορά ή τον εφοδιασμό προϊόντων και / ή υλικών (συμπεριλαμβανομένου του φορτίου), εγχώριων και διεθνών μεταφορών, αποθήκευσης και συναφών δραστηριοτήτων,

11.Those involved in the transport or supply of products and / or materials (including cargo), domestic and international transport, storage and related activities).

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

12. ξενοδοχεία καικαταλύματα   και οι εργαζόμενοί τους

12. Hotels and their employees.

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

13.Μέλη Ομάδας Διατροφής Ζώων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της εγκυκλίου αριθ. 7486 της 30.04.2020 και εκείνων που θα ταΐσουν ζώα του δρόμου,

13.Members of the Animal Feed Group established under Circular no. 7486 of 30.04.2020 and those who will feed street animals,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

14. ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων.

14. pet owners.

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

15. Μεσα μαζικής ενημέρωσης και  τα κέντρα  τύπου, μαζί μετους εργαζόμενούς.

15. Media and press centres with their employees

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

16.Τα βενζινάδικα και οι επισκευαστές ελαστικών .

16.Gas stations and tire repairmen.

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

17. υπάλληλοι των κεντρικών λαχαναχγορών και ιχθυοσκαλας.

17. Center Market and Fish Market employees.

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

18. Φούρνοι και πρατήρια καθώς και οι μεταφορεις τους.

18. Bakaries and their delivery courier.

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

19. Όσοι εργάζονται σε ταφές κηδείας (θρησκευτικά καθήκοντα, υπάλληλοι νοσοκομείων και δήμων κ.λπ.) και εκείνοι που θα παρευρεθούν στις κηδείες των συγγενών πρώτου βαθμού

19.Those who work in funeral services (religious duties, employees of hospitals and municipalities, etc.) and those who will attend the funerals of first degree relatives

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

22. Κούριερ, μεταφορείς  νερού, τύπου και γκαζιού, εταιρίες και εργαζόνοι

22. Companies and employees dealing with post, water, natural gas,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

23.Προσωπικό που θα εργαστεί για τη δημόσια συγκοινωνία, τον καθαρισμό, τα στερεά απόβλητα, το νερό και τα λύματα, τον ψεκασμό, την πυροσβεστική και το νεκροταφείο των δήμων.

23.Employees who will work on public transport, cleaning, solid waste, water and sewage, spraying, fire brigade and municipal cemetery.

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

24. Οδηγοί οχημάτων μεσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, λεωφορείο, ταξί κ.λπ.)

24.Drivers of public transport vehicles (bus, bus, taxi, etc.)

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

25. Όσοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών όσων διαμένουν σε δημόσιους χώρους, Κοιτώνες, ξενώνες, εργατικές εστίες κ.λπ.

25.Those who are responsible for meeting the basic needs of those who live in public places, dormitories, hostels, workplaces, etc.

GÖKÇEADALILAR OLARA ALINAN KARARLARA GÖSTERECEĞİMİZ UYUM BU ZOR GÜNLERİN DAHA KOLAY ATLATILMASI ANLAMI TAŞIDIĞINI UNUTMAYALIM….

Ως πολίτες Ιμβρου, οφείλουμε  να αποδεκτούμε τις  αποφάσεις και να τις υπακούσουμε για το κοινό καλό και ταχεία ανάρρωση.

As citizens of Imroz, we have to accept the decisions and obey them for the common good and a speedy recovery.

Total Page Visits: 543 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir