Güncel

GÖKÇEADA SAĞLIKÇILARI AŞILANIYOR

Εμβολιάζονται οι εργαζόμενοι υγείας στην Ιμβρο

Health employers in Imroz to receive the vaccine

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA ve Bilim Kurulu Üyelerinin aşı olmasının ardından bugün tüm ülkede sağlıkçıların aşılanmasına başlandı. Tüm ülke sağlıkçıları ile birlikte ilçemizde görev yapan sağlıkçılarda bugün saat 09:30 itibariyle aşı olmaya başladı.

Μετά τον εμβολιασμό του υπουργού Υγείας Fahrettin KOCA και των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής χθες, ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας σε ολόκληρη τη χώρα έχει ξεκινήσει σήμερα. Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην περιοχή μας μαζί με επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα άρχισαν να εμβολιάζονται από τις 09:30 σήμερα.

Following the vaccination of Health Minister Fahrettin KOCA and Scientific Committee Members yesterday, the vaccination of healthcare professionals in the whole country has started today. Healthcare professionals working in our district together with healthcare professionals from all over the country started to be vaccinated today at 09:30.

Çin’den gelen 3.000.000 (Üç Milyon) Coronovac aşısı tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılarak alınan randevular ile aşılama işlemleri başladı.

3.000.000 (Τρία εκατομμύρια) εμβόλια Coronovac από την Κίνα διανεμήθηκε σε όλα τα ιδρύματα υγείας και ξεκίνησαν οι διαδικασίες εμβολιασμού.

3.000.000 (Three Million) Coronovac vaccines from China was distributed to all health institutions and vaccination procedures started.

İlçemizde ilk aşıyı Gökçeada Sağlık Müdürümüz ve Gökçeada Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN oldu. Hastane binasında 2 ayrı aşı odası oluşturularak başlayan aşılama işlemleri biz haberi yazarken devam ediyor.

Το πρώτο εμβόλιο στην περιοχή μας χορηγήθηκε στη  Διευθύντρια  Υγείας της Ιμβρου και επικεφαλή ιατρό του Κρατικού Νοσοκομείου Özlem ÇIRPAN. Η διαδικασία εμβολιασμού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε  2 ξεχωριστές αίθουσες στο κτίριο του νοσοκομείου, συνεχίζεται καθώς γράφουμε τα νέα.

The first vaccine in our district was given to Imroz Health Director and State Hospital Chief Physician. Dr. Özlem ÇIRPAN. The vaccination process, which took place  in 2 separate rooms in the hospital building, continues as we write the news.

Geçtiğimiz günlerde alınan talepler doğrultusunda sağlıkçılarımıza yetecek sayıda aşının geldiği için aşılama şimdilik sadece sağlık çalışanlarımıza yapılacak. İlk doz aşıyı olanlar asgari 28 gün sonra 2. Doz aşı olacaklar.

Δεδομένου ότι έχει ληφθεί επαρκής αριθμός εμβολίων για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας μας, με τα αυξημένα αιτήματα που ελήφθησαν πρόσφατα, ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί μόνο στους επαγγελματίες υγείας μας προς το παρόν. Όσοι λαμβάνουν την πρώτη δόση εμβολίου θα λάβουν τη δεύτερη δόση τουλάχιστον 28 ημέρες αργότερα.

As a sufficient number of vaccines have been received for our healthcare professionals despite the requests received recently, vaccination will be made only to our healthcare professionals for now. Those who receive the first dose of vaccine will receive the second 28 days later.

Gökçeada Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN aşı olduktan sonra Gökçeadalılara seslenerek “Yapılan planlama doğrultusunda gönderilen aşılar sağlıkçılarımıza uygulandı. Sonraki aşamada 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunanlar ile devam edecek aşılama için biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Aşı ekiplerimiz hazır. Aşılarımız gelişi ile birlikte aşılanma işlemleri gerçekleştirilecek. Tüm Gökçeadalıların bir an önce aşılarını olması için tüm sağlıkçılarımızın görevlerinin başında. Bu sürecin bir an önce gerçekleşmesi dileğiyle ilk aşılar hayırlı olsun” mesaj verdi.

Υπεύθυνος Υγείας Ιμβρου. Δρ. Özlem ÇIRPAN, Μετά τον εμβολιασμό του ανακοίνωσε στους κατοίκους της Ιμβρου: «Τα εμβόλια που στάλθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό εφαρμόστηκαν στους επαγγελματίες υγείας μας. Το επόμενο στάδιο, με την ολοκλήρωση  όλων τις προετοιμασίων μας,ο εμβολιασμός  θα συνεχιστεί σε εκείνους με χρόνιες ασθένειες και άνω των 65 ετών. Οι ομάδες εμβολιασμού μας είναι έτοιμες. Οι διαδικασίες εμβολιασμού θα πραγματοποιηθούν με την άφιξη των εμβολίων. Όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των καθηκόντων τους, έτσι ώστε όλοι οι πολιτες  να εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατό. Ελπίζοντας ότι αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό,»

Gökçeada Health Manager Dr. After Özlem ÇIRPAN was vaccinated, comments, “The vaccines sent according the plan applied to our healthcare professionals. In the next stage, will be to vaccine those with chronic diseases and over the age of 65. Our vaccination teams are ready. Vaccination procedures will be carried out with the arrival of our vaccines. All of our healthcare professionals are at the forefront of their duties so that all our fellow citizens will get vaccinated as soon as possible. Hoping that this process will take place as soon as possible”.

Tüm ülkemizde aynı anda başlayan aşılama nedeniyle sistemde yaşanan tıkanmalara rağmen ilçemizde sorunsuz başlatılan aşılama süreci Gökçeada’ya hayırlı olsun.

Παρόλα τα εμπόδια στο σύστημα λόγω του εμβολιασμού που ξεκίνησε ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, η διαδικασία εμβολιασμού ξεκίνησε χωρίς προβλήματα στην περιοχή μας..

In spite of the blockages in the system due to the vaccination that started at the same time in all of our country, the vaccination process started without any problems in our district.

BAŞTA GÖKÇEADA OLMAK ÜZERE TÜM ÜLKEMİZE VE TÜM DÜNYAYA SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ..

Ευχόμαστε να υπάρξουν ημερες υγειας τόσο στην Ιμβρο, όσο και στην Χώρα και ολόκληρο το κόσμο.

We wish all  our  Imroz, our country and the whole world will see healthy days.

Total Page Visits: 780 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir