GÖKÇEADA TURUNCU NORMALLEŞİYOR

Το Πορτοκαλί της Ίμβρου

Imroz is orange

01.03.2021 Pazartesi günü yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile tüm Türkiye’de normalleşme adımları için alınan kararlar ile bu sabahtan itibaren normalleşme başladı.

İllerin vaka oranlarına göre 4 ayrı kategoriye ayrıldığı yeni normalleşmede Gökçeada ilçemiz il bazında vaka sayıları baz alındığı için turuncu kategoride yer aldı.

Akşam saatinde yapılan açıklamadan sonra gece boyu illere ve ilçelere gönderilen genelgelere göre hazırlıklar yapıldı. İl hıfzıssıhha ve ilçe hıfzıssıhha kurulları toplantılar yaparak kendi özellerinde kararlar alarak yayınladı. Çünkü kısıtlamalar ve kısıtlamaların kalkması yerel bazda değerlendirileceği belirtilmişti.

Gökçeada Hıfzıssıhha Kurulu da toplanarak aldığı 3 ayrı karar ile normalleşme kurallarını açıkladı.

Τη Δευτέρα 01/03/2021 μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, και τη δήλωση του Προέδρου ξεκίνησε  από σήμερα η  εφαρμογή των μέτρων εξομάλυνσης στην Τουρκία.

Στη νέα ομαλοποίηση, στην οποία οι επαρχίες χωρίζονται σε 4 ξεχωριστές κατηγορίες σύμφωνα με τα ποσοστά των περιπτώσεων, η περιφέρεια Gökçeada συμπεριλήφθηκε στην πορτοκαλί κατηγορία επειδή ο αριθμός των περιπτώσεων ελήφθη ως βάση.

Μετά τη δήλωση που έγινε το απόγευμα, οι προετοιμασίες έγιναν σύμφωνα με τις εγκυκλίους που στάλθηκαν στις επαρχίες και τις περιφέρειες. Οι επαρχιακές επιτροπές υγιεινής πραγματοποίησαν συναντήσεις και εξέδωσαν αποφάσεις από μόνες τους καθώς όπως δηλώθηκε οι περιορισμοί και η κατάργηση τους θα αξιολογηθούν σε τοπική βάση.

Το Συμβούλιο Κανονισμού Υγείας της Ίμβρου συνέστησε και ανακοίνωσε τους κανόνες κανονικοποίησης με 3 ξεχωριστές αποφάσεις.

After the cabinet meeting  on Monday 01.03.2021and the statement made by the President, the actions for normalization of Turkey has started this morning.

In the new normalization, in which the provinces are divided into 4 separate categories according to the case rates, Imroz is included in the orange category since the district that belongs is in a high number.

After the statement made in the evening, preparations were made according to the circulars sent to the provinces and districts throughout the night. Provincial sanitation and district sanitation boards held meetings and issued decisions in their own right. Because it was stated that restrictions and removal of restrictions will be evaluated on a local basis.

Imroz District Public Health board also convened and announced the normalization rules with 3 separate decisions.

Alınan 6 Nolu karar ile Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler açıklandı.

                                        İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

GÜNDEM MADDESİ:

          Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

KARAR:

Cumhurbaşkanlığı 2021/5 sayılı ve “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesi gereği;

Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup; 02.03.2021 tarihi itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlamasına,

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonun da bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına,

Bu kapsamda İlçemizde; kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 02.03.2021 tarihinden itibaren 09:00-12:30/13:30-18:00 saatleri arasında uygulanmasına, yöneticiler tarafından gereken önlemlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

İlçemiz Devlet Hastanesi’nde 05.02.2020 tarih ve 1115595980 barkod nolu onay gereği; Mesai saatlerinin 08.30-17.00 olarak devam etmesine, Aile Sağlığı Merkezi’nin Mesai saatlerinin 08.30-17.30 olarak devamına ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği gereği uygulanan esnek mesailerinin de aynı şekilde uygulanmasına, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde mesainin ise  09.00-18.00 saatleri arasında uygulanırken Filyasyon çalışmaları için uygulanan mesai düzenlemesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Κανονισμός Νο 6

Κανονισμός Υγείας ανά Νομό

ΘΕΜΑ:

Ομαλοποίηση σε δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του Covid-19

Aπόφαση:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της προεδρίας αριθ. 2021/5 με θέμα “Ομαλοποίηση σε δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του Covid-19” :

Η εγκύκλιος αριθ. 31225 2020/11 με θέμα «Μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους εν μέσω Covid-19», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 26.08.2020, σχετικά με την εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων εργασίας για τους υπαλλήλους σε δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς, οι οποίες τέθηκε σε εφαρμογή για την καταπολέμηση της επιδημίας Covid-19, έχει καταργηθεί. Από τις 02.03.2021, τα δημόσια ιδρύματα και οι οργανισμοί επιστρέφουν στην κανονικότητα της εργασίας τους τόσο σε ωράρια όσο και σε αριθμό υπαλλήλων.

Ωστόσο, σε διοικητική άδεια βγαίνουν οι υπάλληλοι  άνω των 60 ετών, εκείνοι που βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εκτός από τους υπαλλήλους τους Υπουργείο Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών, καθώς και όσοι κατέχουν θεσμικές θέσεις..

Σε αυτό το πλαίσιο, στην περιοχή μας με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων που ορίζονται στη δική τους νομοθεσία, η εφαρμογή του ωραρίου εργασίας σε όλα τα δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς ορίζεται μεταξύ 09:00-12:30/ 13:30-18:00 από 02.03.2021 , ενώ είναι υποχρεωτική η λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων από τους διαχειριστές οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της διατήρησης της υγείας του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με ημερομηνία 05.02.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1115595980  το Κρατικό Νοσοκομείο της περιοχής μας, συνεχίζει το ίδιο ωράριο εργασίας 08.30-17.00, και το Κέντρου Οικογενειακής Υγείας το ωράρθο 08.30-17.30 σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής Οικογενειακής Ιατρικής, ενώ ωράριο 09.00- 18.00 θα εφαρμοστεί στο Κοινοτικό Κέντρο Υγείας και τη Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας. Εφαρμόστηκε κανονισμός σχετικά με το θέμα των υπερωριών.

Οι αποφάσεις ψηφίστηκαν και καταράφησαν

With the decision numbered 6, Normalization in Public Institutions and Organizations within the Scope of Covid-19 and the Measures to be Taken were announced.

District Public Health Rules

Issue:

Normalization and Measures to be Taken in Public Institutions and Organizations within the Scope of Covid-19

The Circular No. 31225 2020/11 named “Measures for Public Employees under Covid-19”, which was published in the Official Gazette dated 26.08.2020, on the implementation of flexible working methods for employees in public institutions and organizations, which was put into effect to combat the Covid-19 epidemic, has been repealed; As of 02.03.2021, public institutions and organizations start to work in normal order and working hours.

However, those who are 60 years old and over and those with chronic diseases, except those working in the Ministry of Health and the National Intelligence Organization, and those who are in administrative positions of  any organisation and institution, considered to  be on a administrative leave.

In this context, in our district without prejudice to the provisions regarding the working hours of the institutions specified in their own legislation, the implementation of working hours in all public institutions and organizations are between 09:00-12:30/ 13:30-18:00 as of 02.03.2021, taking the necessary precautions by the managers.

In accordance with the approval at the State Hospital of our district, dated 05.02.2020 and numbered 1115595980; the working hours will remain the same 08.30-17.00, for the Family Health Center as 08.30-17.30 and for the Community Health Center and District Health Directorate as 09.00-18.00. Overtime regulation applied.

Alınan 7 Nolu karar ileEğitim-Öğretim Kurumlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler açıklandı.

                                         İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

GÜNDEM MADDESİ:

          Eğitim-Öğretim Kurumlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

KARAR:

İlçe genelinde 02/03/2021 tarihinden itibaren;

 1. Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
 2. İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
 3. 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 
 4. 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanmasına,
 5. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarımızda ve sınıflarımızda tam zamanlı olarak,

Yüz yüze eğitime başlanmasına.

          Liselerimizde, sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren yüz yüze gerçekleştirilmesine.

          Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Κανονισμός Νο 7

Κανονισμός Υγείας ανά Νομό

ΘΕΜΑ:

Αποφάσεις σχετικά με τη Λειτουργια της Εκπαίδευσης

Aπόφαση:

Από 02/03/2021 σε ολόκληρη την περιοχή.

 1. Πλήρης λειτουργία  σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής ηλικίας,
 2. Δύο (2) ημέρες την εβδομάδα εκ περιτροπής  στα δημοτικά σχολεία,
 3. 12-22 ώρες την εβδομάδα σε ομάδες εκ περιτροπής στην 8η τάξη,
 4. Στην 12η τάξη, σε ομάδες εκ περιτροπής ως 16-24 ώρες την εβδομάδα,
 5. Πλήρες ωράριο στα σχολεία και εκπαιδευτήρια ειδικής αγωγής που εξυπηρετούν μαθητές με ειδικές ανάγκες,

Στα γυμνάσια, οι εξετάσεις διεξάγονται δια ζώσης από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου.

Συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εφαρμογές εκτός του δια ζώσης πεδίου εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στην δια ζώσης εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση των γονέων.

Regulation N7

District Public Health Rules

Issue:

Μeasures for Education

decision

As of 02/03/2021 has been decided that;

 1.  pre-school education will be continue full-time
 2.  Two (2) days a week in diluted groups in primary schools,
 3. 12-22 hours per week in diluted groups in 8th grade,
 4. In the 12th grade, to start in diluted groups as 16-24 hours a week,
 5. Special education schools and classes serving for students with special needs will be Full-time

  In our high schools, exams are held face-to-face as of Monday, March 8.

  Continuing distance education in applications outside the scope of face-to-face education.

Participation in face-to-face training is carried out with the consent of the parents.

Alınan 8 Nolu karar ile de Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler açıklandı.

                                         İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

GÜNDEM MADDESİ:

          Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler

KARAR:

1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi ve 01.12.2020 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

 1. Hafta içi günlerde 21.00 05.00 saatleri arasında İlçemizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
 2. Hafta sonlarında ise;

– Cuma 21.00Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

– Cumartesi günleri 05.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasına.

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00 14.00 saatleri arasında,

20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00 18.00 saatleri

Arasında sokağa çıkmasına,

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına.

3. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine,

 • Yeme içme yerleri 19:00 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet vermesine,
 • Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite oranına göre her bir yeme içme yeri için Ek’te örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,
 • HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine,
 • Yeme içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa koltuk bulundurulmamasına.

4. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına.

5.Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına.

6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına.

7. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlığa (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine.

8. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlığa e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine.

9. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına.

Bu bağlamda;

 • Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
 • Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,
 • Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Κανονισμός Νο 8

Κανονισμός Υγείας ανά Νομό

ΘΕΜΑ:

Αποφάσεις σχετικά με τις Γεωγραφικές Ομάδες Επικινδυνότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ:

1. Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων κυκλοφορίας, οι εξαιρέσεις / εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο περιοχών και ατόμων που εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας» που καθορίστηκαν από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 30.11.2020 και αριθ. 20076 και το διάταγμα του επαρχιακού συμβουλίου γενικής υγιεινής 01.12.2020 και αριθμημένο 12 (συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών που έγιναν από εγκύκλιους και αποφάσεις) και τις διαδικασίες και αρχές σχετικά με τα υπεραστικά ταξίδια κατά την περίοδο και τις ημέρες κατά τις οποίες εφαρμόζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Εντός του πεδίου εφαρμογής του περιορισμού της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

* Απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 05:00 τις καθημερινές,

 *Τα Σαββατοκυρίακα;

– Ξεκινώντας από Παρασκευή 21.00 έως Σάββατο 05.00, ξεκινώντας από τις 21.00 το Σάββατο και καλύπτει ολόκληρη την Κυριακή και λήγει στις 05.00 τη Δευτέρα,

– Η απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν ισχύει από τις 05.00 – 21.00 τα Σάββατα.

2. Οι επιτρεπόμενες ώρες κυκλοφορίας για πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω και κάτω των 20 ετών θα αυξηθούν από 3 ώρες σε 4 ώρες.

Πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω μεταξύ 10.00 και 14.00,

Τα παιδιά και οι νέοι μας κάτω των 20 ετών είναι από τις 14:00 έως τις 18:00.

Εξαίρεση από τους περιορισμούς της απαγόρευσης της κυκλοφορίας έχουν οι μαθητές που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανήκουν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και μπορούν να πιστοποιήσουν την θέση τους με τη διεύθυνση του ιδρύματος εγγράφως.

3. Οι όροι απόστασης που περιλαμβάνονται στον οδηγό του Υπουργείο Υγείας Covid19 για τη Διαχείριση της Επιδημίας και Εργασίας για χώρους HORECA (εστιατόρια, εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα επιδορπίων κ.λπ.) που θα λειτουργούν μεταξύ 07:00 και 19:00 θα είναι σύμφωνα με τα καθορισμένα ποσοστά χωρητικότητας (για τον προσδιορισμό του αριθμού των καθισμάτων που μπορούν να βρεθούν στο χώρο και του μέγιστου αριθμού ατόμων που μπορούν να είναι παρόντα ταυτόχρονα εφαρμόζεται ο περιορισμός χωρητικότητας 50% για ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τα τραπέζια και τις θέσεις),

 • Οι χώροι φαγητού θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία ντιλίβερι ή πακέτου μεταξύ 19:00 και 21:00 και μόνο ως υπηρεσία ντιλίβερι μεταξύ 21:00 και 24:00,
 • Προετοιμασία του σχεδίου ρύθμισης θέσεων που παρατίθεται στο Παράρτημα για κάθε χώρο για φαγητό και ποτό σύμφωνα με τους κανόνες απόστασης στον Οδηγό Διαχείρισης και Εργασίας Εστίας Covid19 και την αναλογία χωρητικότητας 50%
 • Μη αποδοχή πελατών χωρίς έλεγχο του κωδικού HES,
 • Δε θα υπάρχουν τραπέζια σε χώρους εκτός αυτών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το παράρτημα.

4. Τα γήπεδα, η πισίνα και παρόμοιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ληφθεί νέα απόφαση.

5. Οι γαμήλιες τελετές και οι δεξιώσεις θα πραγματοποιούνται με διασπορά  καλεσμένων 8 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, χωρίς να υπερβαίνουν τους 50 συμμετέχοντες και περιορίζονται σε 1 ώρα.

6. Όλα τα είδη κοινωνικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής συνέλευσης μη κυβερνητικών οργανώσεων, επαγγελματικών οργανώσεων, δημόσιων οργανισμών, ενώσεων και συνεταιρισμών θα ορίζονται σε αποστάσεις 8 τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο και ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να είναι παρόντα ταυτόχρονα είναι 300. Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας.

7. Επιπλέον, προκειμένου να διεξαχθούν αδιάλειπτα οι ελεγκτικές δραστηριότητες, διασφαλίζεται ότι όλα τα είδη δραστηριοτήτων που θα γίνουν δια ζώσης, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα ειδοποιηθούν στην Επαρχιακή Διοίκηση (τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα εάν δεν υπάρχει άλλη διάταξη στη σχετική νομοθεσία).

8. Ομοίως, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των περιορισμών προσώπου και χώρου στους γάμους και στις δεξιώσεις, πρέπει να υπάρξει ενημέρωση τουλάχιστον τρεις ημέρες, χωρίς να παρέχονται προσωπικά δεδομένα πριν από το γάμο, της Επαρχιακής Διοίκησης μέσω της πύλης e-Devlet, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών ή απευθείας με αναφορά.

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μόνιμη επιτυχία στην καταπολέμηση της επιδημίας, οι κανόνες / μέτρα που καθορίζονται για να καλύψουν όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και τους κανόνες υγιεινής, μάσκας και αποστάσεων, θα πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας στο μέγιστο επίπεδο.

Regulation N7

District Public Health Rules

Issue:

Regulations regarding risk per regional group

decision

DECISION:

1. During the curfews, the exceptions included in the “List of Places and Persons Exempt from Curfews” determined by the Circular of the Ministry of Internal Affairs dated 30.11.2020 and numbered 20076 and the Decree of the Provincial General Hygiene Board dated 01.12.2020 and numbered 12 and the procedures and principles regarding intercity travel during the period and days where curfew is applied,

Within the scope of the curfew;

Curfew in our district between 21.00 and 05.00 on weekdays,

On weekends;

– Starting from Friday 21.00 to Saturday 05.00, starting from 21.00 on Saturday and covering the whole Sunday and ending at 05.00 on Monday,

– The curfew is not applied between 05.00 – 21.00 on Saturdays.

2. Curfews for citizens aged 65 and over and under 20 will be increased from 3 hours to 4 hours.

 • Citizens aged 65 and over between 10.00 and 14.00,
 • Our children and youth under the age of 20 are from 14.00 to 18.00.

Exemption from the curfew restrictions limited to the route and relevant hours, provided that the education institutions approved by the Ministry of National Education to conduct face-to-face training / exams document their status with the institution address to be given by the educational institutions and the document containing the study / course schedule.

3. The distance conditions included in the Ministry of Health Covid19 Epidemic Management and Work Guide for food and beverage places (restaurants, restaurants, cafeterias, patisseries, dessert shops, etc.), which will operate between 07.00 and 19.00 according to the determined capacity rates (to determine the number of table seats that can be found in the space and the maximum number of people who can be present at the same time by applying a 50% capacity limitation for open and closed areas separately, taking into account the tables and seats),

 • Eating and drinking places serve as take-away or delivery service between 19:00 and 21:00, and only as delivery service between 21:00 and 24:00,
 • Preparing the seating arrangement plan given in the Annex for each eating and drinking place according to the distance rules in the Covid19 Outbreak Management and Work Guide.
 • Not accepting customers without checking the HES code,
 • Not having extra table seats in the place other than the shape specified in the approved seating arrangement.

4. Stadiums, swimming pools and similar facilities to remain closed until a new decision is made.

5. Wedding ceremonies and parties that  are held has to allocate a minimum of 8 square meters per person, not to exceed 50 participants and limited to 1 hour.

6. All kinds of activities that cause people to come together, including the general assembly to be organized by non-governmental organizations, professional organizations in the form of public institutions and their higher organizations, associations and cooperatives; leaving an area of ​​8 square meters per person and the maximum number of people who can be present at the same time is 300. by taking all kinds of precautions by the authorities of the relevant institutions / organizations.

7. In addition, in order to carry out the vote activities uninterruptedly, it is ensured that all kinds of activities as stated above are notified to the District Governorship (at least three days in advance if there is no other provision in the relevant legislation).

8. Similarly, in order to ensure the control of person and space restrictions in weddings the District Governorship has to be notified at least three days before the wedding through the e-Devlet gateway, through the Ministry of Interior e-application system or directly with a petition.

9. In order to ensure permanent success in combating the epidemic, the rules / measures determined to cover all areas of life, as well as hygiene, mask and distance rules, are followed by all segments of the society at the maximum level.

Açıklanan normalleşme kararları ile yaklaşık 1 yıldır kapalı olan esnafların belirli saatlerde de olsa açılacak olması, uzun zamandır okulundan ve öğretmenlerinden ayrı kalan öğrencilerin seyrekleştirilerek de olsa okullarına başlaması genelde memnuniyetle karşılanırken yapılan açıklamaların yetersiz kaldığı iddia edildi.

Με τις ανακοινωμένες αποφάσεις εξομάλυνσης έγινε κατανοητό πως τα εμπορικά καταστήματα, που έχουν κλείσει για περίπου 1 έτος, θα ανοίξουν σε συγκεκριμένες ώρες, και οι μαθητές που έχουν χωριστεί από το σχολείο και τους δασκάλους τους για μεγάλο χρονικό διάστημα θα επιστρέψουν στα σχολεία τους, έστω για λίγες μέρες. Μολαταύτα αρκετοί πολίτες θεώρησαν πως οι δηλώσεις που έγιναν είναι ανεπαρκείς.

With the announced decisions,  trade who has been non active  for about 1 year, will be active again, and students who have been separated from their schools and teachers for a long time are back schools. How ever, there are comments that the statements were are insufficient.

Cafe, lokanta ve benzeri yerlerin çalışma saatleri detaylı açıklanırken diğer işyerleri konusunda açıklamaların yetersizliği dikkat çekti. Bir bakkal esnafının sorduğu şu soru konuyu özetliyor. Cafeler ve lokantalar 07:00 de açılırken biz yine saat 10:00 da mı açacağız?. Ya da Kahvehanelerde mesafe kurallarına uygun olarak oyun oynanabilecek mi?

Ενώ οι ώρες εργασίας των καφέ, εστιατορίων και παρόμοιων χώρων εξηγήθηκαν λεπτομερώς, η έλλειψη εξηγήσεων σχετικά με άλλους χώρους εργασίας επέστησε την προσοχή. Η ακόλουθη ερώτηση που έθεσε ένας καταστηματάρχης συνοψίζει το ζήτημα. Ενώ τα καφέ και τα εστιατόρια ανοίγουν στις 07:00, εμείς (μπακάλικα)  ανοίξουμε στις 10:00; Ή θα είναι δυνατόν να παίζονται παιχνίδια στα καφενεία σύμφωνα με τους κανόνες απόστασης?

While the working hours of cafes, restaurants and similar places were explained in detail, the insufficiency of explanations about other workplaces drew attention. The following question asked by a grocery shop owner summarizes the issue. While cafes and restaurants are opening at 07:00, are we going to open at 10:00 ?. Or will it be possible to play games in the coffeehouses according the distance rules?

Yapılan açıklamalarda ve genelgelerde bu soruların açık cevabı yok. Bu konuya açıklık getirilmemesi durumunda esnaf ile denetim elemanları arasında sorun yaşanması muhtemel. Gökçeada’nın Sesi olarak bu konunun açık bir şekilde açıklanmasını zaruri görüyoruz.

Δεν υπάρχει σε καμια εγκύκλιο και δήλωση  σαφής απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Εάν αυτό το ζήτημα δεν διευκρινιστεί, είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ εμπόρων και εποπτών. Ως φωνή της Ίμβρου, θεωρούμε απαραίτητο να εξηγήσουμε με σαφήνεια αυτό το ζήτημα.

Ιn the statements and circulars made there are no clear answers to these questions. If this issue is not clarified, it is possible that there will be problems between tradesmen and supervisors. As Imroz Voice, we consider it essential to explain this issue clearly.

Yanıtı aranan bir diğer soruda ilçemizin özel durumu. İlçemizde vaka sayısı oldukça düşük. Tek başına değerlendirilse sanırım mavi renkte olur. İlçemizin diğer il ve ilçeler ile kara bağlantısı da yok. Kırmızı renkli Balıkesir ilimize komşu ilçeler ya da vakarlın yoğun olduğunu basından duyduğumuz Biga ilçemiz ile aynı kategoride yer almak ne kadar doğru. İl bazında yapılan değerlendirmeler ileride ilçe bazında değerlendirme yapmaya döner mi bilmiyorum ama bu konuda ilçemizin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler az değil.

Ένα άλλο ερώτημα του οποίου ζητείται η απάντηση είναι η ειδική κατάσταση της περιοχής μας. Ο αριθμός των περιπτώσεων είναι πολύ χαμηλός στην περιοχή μας. Εάν αξιολογηθεί μόνος μου, νομίζω ότι θα ήμασταν μπλε. Η επαρχία μας δεν έχει καμία σύνδεση εκτός του υδάτινου διαύλου με άλλες επαρχίες και περιοχές. Πόσο σωστό είναι να βρισκόμαστε στην ίδια κατηγορία με τις περιοχές που γειτνιάζουν με την ερυθρή επαρχία Balıkesir ή την περιοχή Biga, την οποία ακούσαμε από τον Τύπο ότι τα κρούσματα είναι έντονα. Δεν ξέρω εάν οι αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν βάσει επαρχιών θα μετατραπούν σε αξιολογήσεις βάσει της περιφέρειας στο μέλλον, αλλά δεν είναι λίγοι που πιστεύουν ότι η περιοχή μας πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά.

Another question whose answer is sought is the special situation of our district. The number of cases is very low in our district. If evaluated alone, I think it would be blue. Our district has no land connection with other provinces and districts. How true it is to be in the same category with the districts neighboring the red-colored Balıkesir province or Biga district, which we heard from the press that its health dignity is intense. I do not know if the evaluations made on the basis of provinces will turn into evaluations on the basis of the district in the future, but it is not few who think that our district should be evaluated separately.

Bugün okullarda ve esnaf ziyaretlerinde yaptığımız gözlem gösteriyor ki Gökçeadalılar öğrencisinden öğretmenine, esnafından memuruna, işçisinden emeklisine kurallara uymak için çaba harcıyor. Dükkanını açma hakkı verildiği halde “Bir geç olsun, temiz olsun, soruna neden olmayalım” düşüncesi ile dükkanını açmayan esnaf arkadaşların varlığına şahit olduk. Bu karşılıklı anlayış ve uyum içinde YENİ NORMALLEŞMEYE MERHABA..

Η παρατήρηση που κάνουμε σήμερα στα σχολεία και σε επισκέψεις εμπορικών δείχνει ότι οı κάτοικοι της Ίμβρου προσπαθούν να υπακούσουν στους κανόνες από τους μαθητές έως τους δασκάλους, από τους καταστηματάρχες έως τους αξιωματικούς, από τους εργαζόμενους έως τους συνταξιούχους. Παρόλο που τους δόθηκε το δικαίωμα να ανοίξουν το κατάστημά τους, είδαμε την ύπαρξη εμπόρων που δεν άνοιξαν το κατάστημά τους με τη σκέψη “Ας ανοίξουμε αργότερα που θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα”. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τη νέα πραγματικότητα με κατανόηση και αρμονία ..

The observation we make today in schools and shops shows that the citizens of Imroz are trying to obey the rules from students to teachers, from shopkeepers to officers, from workers to seniors. Even though they were given the right to open their shop, we witnessed the existence of people who did not open their shop with the thought of “the later, the better”. HELLO then to the new Normal with mutual understanding and harmony .

Total Page Visits: 193 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: