Güncel

GÖKÇEADA’DA ÖZLENEN TABLO

Συμπεριφορές που μας είχαν λείψει

Behaviors we had missed

İlk oturumu pazartesi günü yapılan Gökçeada Belediyesi Mart Ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu bugün saat 14:00 de yapıldı.

Η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μήνα Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 14:00.

The second meeting of the Municipal Council for the month of March, took place today at 14:00.

Askı süresi dolan imar planına ait itirazların ilk oturumda komisyona havale edilen 11 tanesinin komisyon görüşleri okundu ve oylandı.

Στην πρώτη σύνοδο σχετικά με το σχέδιο χωροταξίας του οποίου η περίοδος αναστολής έληξε, οι απόψεις της επιτροπής διαβάστηκαν και ψήφισαν 11 από αυτές.

At the first meeting on the zoning plan, which had a period of suspension, the committee’s views were read and 11 of them voted on.

Günlerdir gerek sanal ortamda gerek sohbetlerde polemik olan konu için toplantının gergin geçeceği tahmin edilirken yaşananlar işte özlenen tablo dedirtti.

Ενώ αναμενόταν ότι η συνάντηση θα είναι τεταμένη, λόγω των αντίθετων αποφάσεων, αυτό που συνέβη μας ξάφνιασε.

While it was expected that the meeting would be tense, due to the opposite decisions, what happened surprised us in a positive way.

Toplantıya katılanlar toplantı sonrası 2 gün önce neden gerildik diye sorsalar da Ünal ÇETİN’in toplantı yönetimini beğenerek tebrik etti.

Παρόλο που οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ήταν προετοιμασμένοι για μια νευρικότητα, όπως έγινε και πριν από 2 ημέρες μετά τη συνάντηση, έδωσαν συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Ünal ÇETİN.

Although the participants in the meeting were prepared for a stressfull day, as happened 2 days ago, at the end they congratulated the Mayor Unal ÇETİN.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Nurhan ATALAY’ın uyarısı ile toplantı başlamadan salonda kurulan sinevizyon perdesi toplantının oldukça sağlıklı geçmesine neden oldu.

Η οθόνη που στήθηκε στην αίθουσα πριν ξεκινήσει η συνάντηση με την προτροπή του Nurhan ATALAY, μέλους του δημοτικού συμβουλίου του AKP, προκάλεσε θετικά σχόλια και οδήγησε σε μια υγιή συνεδρίαση.

The screen that was set up in the room before the meeting with a proposal by Nurhan ATALAY, a member of the AKP municipal council, gained positive comments and led to a healthy meeting.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN ilk oturumda (Cuma günü yaşanan facia nedeniyle olduğu tahmin ediliyor) oldukça gergin görünürken bugün gayet sakin her soruya detayları ile açıklama yaptı.

Ενώ ο δήμαρχος Ίμβρου Ünal ÇETİN φάνηκε αρκετά τεταμένος στην πρώτη συνεδρία (εκτιμάται ότι οφείλεται στο ναυάγιο της Παρασκευής), έδωσε ήρεμες και λεπτομερείς απαντήσεις σε κάθε ερώτηση σήμερα.

While the mayor of Imroz Ünal ÇETİN seemed quite tense in the first session (possibly because of the Friday’s shipwreck), he gave calm and detailed answers to every question today.

Komisyonda görüşülen ve meclis üyelerine sunulan itirazlar tek tek oylandı. Komisyonun görüş belirttiği her itirazı oylamadan önce Ünal Başkan kendisi okudu ve soruları yanıtladı. Bazı itirazların haklı bulunarak düzeltilmesi, bazılarının ise yasal olarak yapılacak bir şey olmadığını tek tek açıkladı itiraz sahiplerine Ünal Başkan.

Οι ενστάσεις που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρουσιάστηκαν στα μέλη ψηφίστηκαν μία προς μία. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Unal διάβασε και απάντησε στις ερωτήσεις προτού ψηφίσει κάθε ένσταση που εξέφρασε η γνώμη της επιτροπής. Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι ορισμένες εντάσεις πρέπει να αιτιολογούνται και να διορθώνονται ενώ ορισμένες άλλες δεν μπορούν να σταθούν νομικά.

The objections that were discussed in the Municipal Council and presented to the members were voted one by one. President Unal himself read and answered the questions before voting on any objections raised by the committee. The President explained that some tensions need to be justified and corrected while others cannot be legalized.

Aylardır sosyal medyada tartışılan ve mahkeme kararı ile mühürlenen toplu konutlarda ki manzara kapatan inşaat için de bir açıklama yapan Ünal ÇETİN “Karar belediye olarak yaptığımız yanlıştan dolayı değil, arsayı ihaleye çıkarırken Gökçeada belediyesinin sitesinde yayınlanmamasından dolayı alındı. Bize biraz zaman ve para kaybettirse de olay halledildi” diyerek konu hakkında bilgi verdi.

Ο Ünal ÇETİN, έκανε μια δήλωση σχετικά με την οικοδομή που εμποδίζει την θέα στη  περιοχή των Toplu Konutlar που απασχόλησε τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και τα δικαστήρια: Η απόφαση δεν οφείλεται στο λάθος που κάναμε ως δήμος. Λήφθηκε λόγω μη δημοσίευσης στον ιστότοπο του Δήμου. Ακόμα κι αν μας κόστισε λίγο χρόνο και χρήμα, έχει διευθετηθεί.

Unal ÇETİN, made a statement about the construction that blocks the view of the Toplu Konutlar area that went viral both on social media and the courts: The decision is not due to a mistake we made as a municipality, but due to the non-publication on the website of the Municipality. Even if it cost us a time and money, it has been settled.

70 itirazdan 11 tanesinin görüşülmesi tamamlanırken diğerlerinin de tek tek görüşüleceği belirtilen toplantı bittiğinde salonda bulunan herkes dışarı çıkarken gözler umut doluydu. FARKLILIKLARIMIZ OLSA DA DOĞRU İLETİŞİM KURDUĞUMUZDA GÖKÇEADA KAZANACAK, HEPİMİZ KAZANACAĞIZ.

Ήταν μεγάλη ανακούφιση να βγαίνουν από την αίθουσα τα μέλη με θετική και ευχάριστη διάθεση, όταν γνωρίζαμε ότι είχαν να διαχειριστούν 70 ενστάσεις μια προς μια. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ.

It was a great relief for the members to leave the room in a positive and pleasant mood, when we knew that they had to handle 70 objections one by one. EVEN IF WE HAVE DIFFERENCES, WHEN WE HAVE THE CORRECT COMMUNICATION, WE WIN.

Total Page Visits: 565 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir