Güncel

GÖKÇEADA’DA YAPILAN PANELDEN MÜSİLAJA KARŞI 14 ÖNERİ

14 προτάσεις για την θαλάσσια βλέννη

14 Proposals for the Mucilage

25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen panel ile ilgili bilgileri sizlerle 26 Haziran tarihinde “MÜSİLAJDA SON DURUM VE BİLİM İNSANLARININ ÇIRPINIŞI” haberimizle sizlerle paylaşmıştık.

 Panelin “Sonuç Bildirisi” Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN tarafından yapılan basın açıklaması ile ortaya çıktı.

Νωρίτερα σας είχαμε ενημερώσει για τις θέσεις των ειδικών μέσα απο την συνεδρίαση που έγινε για τη θαλάσσια βλέννη στις 25 Ιουνίου.

Σήμερα σας ενημερώνουμε για τα “αποτελέσματα” του συνεδρίου δια στόματος Δημάρχου Ünal ÇETİN

After the conference on June 25th regarding the Mucilage, Mayor Ünal ÇETİN presents us the results on this great issue.

 14 maddeden oluşan öneriler incelendiğinde sorunun bölgesel ve bireysel önlemler ile çözümlenemeyeceği ulusal bazda alınacak önlemler ile ve uzun vadede çözülebileceği öngörülüyor.

Εξετάζοντας κανείς τα 14 σημεία των προτάσεων, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με περιφερειακά και μεμονωμένα μέτρα, αλλά με μακροπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνική βάση.

Examining the 14 points of the proposal, one realizes that the problem can not be solved by regional and individual measures, but by long-term measures to be taken on a national basis.

Panelde bir araya gelen “Bilim İnsanları”nın ortak görüşü kirlenmeye neden olan etkenler yok edilmediği sürece bu sorun çözümlenemez. Sorunun çözümü için ilk olarak kirlenmeye neden olan etkenlerin azaltılarak zaman içinde yok edilmesi ve ardından kirlilik temizlenme çalışmalarına başlanmalı. Bu yol izlenmezse kirlilik azalmak bir yana artarak devam edecek. Yapılan tüm uğraşlar da boşa gidecektir.

Κοινός τόπος των επιστημόνων θα πρέπει να γίνει η μείωση (αν οχι η εξάλειψη) των παραγόντων που προκαλούν τη ρύπανση και στη συνέχεια να ξεκινήσουν μελέτες για την απομάκρυνση της. Εάν δεν ακολουθηθεί αυτή η πορεία, η ρύπανση θα συνεχίσει να αυξάνεται, αντί να μειωθεί.

A common place for scientists should be to reduce (if not eliminate) the factors that cause pollution and then start studies to remove it. If this trend is not followed, pollution will continue to increase, rather than decrease.

 Gökçeada’nın Sesi olarak bizim anladığımız (izlediğimiz panelde bilim insanlarının anlattıkları ve sonuç bildirisinden) kirliliğe neden olan sanayi ve evsel atıklar arıtılmadan doğaya bırakılmamalı. İlk olarak bu konuda gerekli kararlar alınıp yasal süreçler başlatılmalı. Alınacak kararların takibi yapılarak caydırıcı cezalar ile süreç hızlandırılmalı.

Στη φωνή της Ίμβρου, καταλαβαίνουμε ότι τα βιομηχανικά και οικιακά απόβλητα που προκαλούν ρύπανση δεν πρέπει να αφήνονται στη φύση. Πρώτα απ ‘όλα, θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις ως προς αυτό και πρέπει να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες. Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πρέπει να ακολουθηθούν και η διαδικασία να επιταχυνθεί τέθοντας κυρώσεις.

In the Imroz Voice, we understand that industrial and domestic waste that causes pollution should not be left in nature. All he necessary decisions must be made in this regard and legal proceedings must be initiated. Decisions to be taken must be followed and the process speeded up by imposing sanctions.

 Bizler Marmara Denizinden hızla yayılan kirliliğin yüzeyde olan görüntüsünü görüyoruz. Bilim insanları ise esas tehlikenin denizlerimizin derinliklerinde (karadan göremediğimiz) dolaşan kirliliklerde olduğunu belirtiyor. Örneğin Gökçeada’mızda bu sezon yüzeyde görünmeyen (Bu sezon tatil yapacaklara sorun çıkarmayacak) kirliliğin önümüzdeki sezonlarda başımıza açacağı sorunları öngöremiyoruz.

Aυτό που εμείς βλέπουμε είναι η επιφανειακή εικόνα της ρύπανσης που εξαπλώνεται γρήγορα από τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Οι επιστήμονες, από την άλλη πλευρά, δηλώνουν ότι ο κύριος κίνδυνος έγκειται στη ρύπανση που κυκλοφορεί στα βάθη των θαλασσών μας, και δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα προβλήματα που η ρύπανση, θα μας προκαλέσει τις επόμενες σεζόν.

What we are seeing is the surface image of pollution spreading rapidly from the Marmara Sea. Scientists, on the other hand, say that the main danger lies in the pollution that circulates in the depths of our seas, and unfortunately we can not predict the problems that the pollution will cause us in the coming seasons.

 TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI kapsamında adamızda arazi çalışmaları süren 2 projede görev alan geleceğin bilim insanları olacak üniversite öğrencilerinin panelden sonra denizlerimizde yaptıkları gözlemler hiç umut verici değil.

Οι παρατηρήσεις που έγιναν από φοιτητές πανεπιστημίου και μελλοντικούς επιστήμονες, ύστερα από επιθεώρηση του βυθού κάθε άλλο παρα αισιόδοξες ήταν.Οι μελέτες στο νησί μας έγιναν στο πλαίσιο του 2209- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Πανεπιστημακών ΕΡΕΥΝΩΝ του TÜBİTAK.

The observations made by university students and future scientists, after an inspection of the seabed, were far from optimistic. The research is undertaken under theTUBITAK 2209 PROGRAM FOR SUPPORT UNIVERSITY RESEARCH.

 “Gökçeada ve Bozcaada Kıyılarının Habitat ve Tür Çeşitliliği” projesinin “Proje Yöneticisi” ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Özge BACAK ile “EUNIS habitat sınıflandırma şemasının Gökçeada ve Bozcaada üst infralittoralinde bulunan deniz kommunitelerine jeolokasyon yöntemi ile uygulanması” projesinin “Proje Yöneticisi” ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi İrem YILMAZ ve arkadaşları ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep TEKELİ, ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencileri Meryem Melisa KAR, Ayşegül BALI ve Yunus Emre AY adamızın kıyılarında projeleri için arazi çalışması yürütüyorlar.

Οι φοιτητές Zeynep TEKELİ, Meryem Melisa KAR, Ayşegül BALI ve Yunus Emre AY του πανεπιστημείου Τσανάκαλε μαζί με τους υπεύθυνους των ερευνών προγραμμάτων “Βιοποικηλότητα των ακτών της Ιμβρου και της Τενέδου” και “”Εφαρμογή του συστήματος ταξινόμησης ενδιαιτημάτων του Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού Συστήματος Φύσης προς τις θαλάσσιες κοινότητες στο άνω μέρος της περιφέρειας Ίμβρου και Τενέδου” επίσης φοιτητές Öz ge BACAK καιİrem YILMAZ ερεύνησαν σε βάθος τις ακτές και το βυθό της περιοχής μας.

Students Zeynep TEKELİ, Meryem Melisa KAR, Ayşegül BALI ve Yunus Emre AY from Canakkale University together with the research leaders of the programs “Biodiversity of the coasts of Imroz and Tenedos” and “Application of the European Classification System to marine communities in the upper part of the region of Imroz and Tenedos “also students Özge BACAK and İrem YILMAZ researched in depth the coasts and the seabed of our region.

 25 haziran tarihinde gerçekleşen panelde tanıştığımız öğrenciler çalışmalarını ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Herdem ASLAN gözetiminde gerçekleştiriyorlar. 9 günlük arazi çalışmasında toplayacakları örnekleri 1 yıl boyunca laboratuvarında inceleyerek görevlerini yapmış olacaklar. Panelde bir sunum yapan Herdem Hocalarının yanında tanıştığımız öğrencilerin projeleri gereği girdikleri denizlerimizin son durumunu sormadan duramadık.

Με υπεύθυνη τη Herdem ASLAN Καθηγήτρια Δρ Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Τσανάκαλε τα δείγματα που συλλέχθηκαν τις 9 ημέρες δίνουν υλικό έρευνας για ένα ολόκληρο χρόνο. Δε δυστάσαμε να ρωτήσουμε τη δρ Herdem ASLAN για τη κατάσταση της θάλασσας.

Led by Dr Herdem ASLAN Professor of Biology of the University of Canakkale, the samples collected the past 9 days provide research material for an entire year. We did not hesitate to ask Dr. Herdem ASLAN about the state of the sea.

 Biraz sohbet ettikten sonra sorularımızı sorduk. Proje Yöneticileri Özge BACAK ve İrem YILMAZ ile Prof. Dr. Herdem ASLAN’a Gökçeada denizlerinde müsilajın durumunu ve düşüncelerini sorduk. Sorularımıza verilen yanıtları siz değerli okuyucularımıza yanlış aktarmamak için görüntüledik. Yıllardır farklı projeler için denizlerimizden çıkmayan Herdem Hocamızın söyleşisi bize ilginç geldi. İYİ İZLEMELER.

Συζητήσαμε με τους υπεύθυνους του έργου Özge Bacak και İrem YILMAZ και την καθηγητρια Dr Herdem ASLAN σχετικά με την κατάσταση και τις απόψεις τους για τη βλεννη στις θάλασσες της Ιμβρου. Σας παραθέτουμε το παρακάτω βίντεο .

We spoke with project managers Özge Bacak and İrem YILMAZ and Professor Dr Herdem ASLAN about their and views on the Mucilage in the Imroζ seas. We quote the following video ..

 Haberimize “Sonuç Bildirisi”nin yer aldığı açıklamayı ekleyerek devam edelim.

Συνεχίζοντας με την αναφοράς γύρω απο τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

Continuing with the report around the results of the inspection.

 “MÜSİLAJ İÇİN ÇÖZÜM GÖKÇEADA’DAN GELDİ!

Marmarayı esir alan müsilaj sorunun çözümü için Gökçeada’da alandaki akademisyen ve uzmanlar bir araya geldi. Gökçeada’da 25 Haziran’da gerçekleştirilen panelde, 3 saati aşan süre zarfında müsilaja ilişkin en son gelişmeler ve bilimsel çalışmalar değerlendirdi. Panelin sonunda 14 maddelik çözüm önerisi ortaya çıktı.

«Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΕΝΝΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ!

Ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες συναντήθηκαν στην Ίμβρο για την επίλυση του προβλήματος της θαλάσσιας βλέννης που έχει καταλάβει τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Στην επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στη Ιμβρο στις 25 Ιουνίου, αξιολογήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και οι επιστημονικές μελέτες σχετικά με η Θαλάσσια βλέννη για διάστημα άνω των 3 ωρών. Στο τέλος του πάνελ, προέκυψε πρόταση λύσης 14 θεμάτων.

Academics and experts met in Imroz to solve the problem of Mucilage that has occupied the Marmara Sea. The committee held in Imroz on 25 June evaluated the latest developments and scientific studies on Mucilage for more than 3 hours. At the end of the panel, a solution of 14 issues emerged.

Gökçeada Belediyesi himayesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), FAO Doğu Akdeniz Projesi ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) ve Bozcaada, Ayvacık, Kepez, Eceabat, Gelibolu ve Çanakkale Belediyeleri bir panel düzenledi.

Gökçeada’nın ev sahipliğinde Sağlıklı Deniz Ekosistemi ve Müsilaj Sorunu Paneli’ne alanında uzman ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Ιμβρου, το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών (TÜDAV), το Πρόγραμμα Ανατολικής Μεσογείου FAO και η Κεντρική Ένωση Αλιευτικών Συνεταιρισμών (SÜR-KOOP) σε συνεργασία με τους δήμοτς Tενέδου, Ayvacık, Kepez, Eceabat, Gelibolu και Çanakkale φιλοξενήθηκε στην Ίμβρο ενα συνέδριο οπου παρακολούθησαν πολλοί ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες σχετικά με τα προβλήματα του θαλάσσιου οικοσυστημάτων και της βλέννας .

Under the auspices of the Municipality of Imroz, the Turkish Maritime Research Foundation (TÜDAV), the Eastern Mediterranean Program FAO and the Central Association of Fisheries Cooperatives (SÜR-KOOP) in collaboration with the municipalities of Tenedos, Ayvacık, Kepez, Eceabat, Gelibolu and Canakkale a panel attended by many academics and experts on the problems of marine ecosystems and mucus has been held in Imroz.

Moderatörlüğünü Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal’ın yaptığı Panel, pandemi nedeniyle açık havada düzenlendi.

Με συντονηστές το Δήμαρχο Ίμβρου Ünal Çetin και το μέλος της σχολής Θαλάσσιας Παραγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητή καθηγητή Δρ. Vahdet Ünal η συνάνστηση πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικούς χώρους λόγω της πανδημίας.

Coordinated by the Mayor of Imroz Ünal Çetin and the member of the School of Marine Production of the University of the Aegean, Professor Dr. Vahdet Ünal the meeting took place outdoors due to the pandemic.

ODTÜ, Ege, İstanbul, Çanakkale, Hacettepe Üniversitelerinden akademisyenler yaptıkları değerlendirmelerle müsilaj hakkındaki çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.

Ακαδημαϊκοί από τα Πανεπιστήμια METU, Αιγαίου, Istanbul, Çanakkale και Hacettepe παρουσίασαν τα εντυπωσιακά δεδομένα σχετικά με το βλέννα με τις αξιολογήσεις τους.

Academics from METU, Aegean, Istanbul, Çanakkale and Hacettepe Universities presented impressive data on Mucilage with their evaluations.

KARASAL YÜKLER YÜZDE 40 AZALTILSA BİLE 6 YIL SÜRER!

Ακόμα και τα φορτία μειώνονται κατά 40%, θα συνεχίσει να υπαρχει για 6 χρόνια!

EVEN TERRESTRIAL LOADS REDUCE 40 PERCENT IT TAKES 6 YEARS to recover!

Bilim Gemisiyle Marmara Denizinde yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşan Prof. Salihoğlu’na göre, sorunun temeli, insan. Marmara Denizinde asıl sorun, kirlilikten kaynaklanan oksijensizleşme. Aşırı azot ve fosfat birikimi müsilaja neden oluyor. Salihoğlu şu ifadeleri kullandı; “Müsilaj ilk 30 metrede yoğun! Su kolonu boyunca Marmara Denizi’nin en derin noktalarından biri kabul edilen bir istasyonda hidrojen sülfür birikimi olmadığını gördük. Çok az bir oksijen hala Akdeniz suları ile Çınarcık Çukuru dediğimiz noktanın derin sularına giriş yapıyor. Bu durum, sistemi (biraz eşik değerin altında olsa da) belli bir noktada tutuyor. Tabandan aldığımız sediman örneklerinde de hidrojen sülfür veya müsilaj tespitimiz olmadı.”

Σύμφωνα με τον καθηγητή Salihoğlu, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς του για Θάλασσα του Μαρμαρά τόνισε οτι η ρίζα του προβλήματος είναι ο άνθρωπος. Το κύριο πρόβλημα στη θάλασσα του Μαρμαρά είναι η αποξυγόνωση που προκαλείται από τη ρύπανση. Η υπερβολική συσσώρευση αζώτου και φωσφορικών προκαλεί βλεννογόνο. Ο Salihoğlu χρησιμοποίησε τις ακόλουθες δηλώσεις. «Η βλέννα είναι πυκνή στα πρώτα 30 μέτρα! Παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε συσσώρευση υδρόθειου κατά μήκος του νερού στο σταθμό που θεωρείται ένα από τα βαθύτερα σημεία στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Πολύ λίγο οξυγόνο εξακολουθεί να εισέρχεται στα βαθιά νερά των μεσογειακών υδάτων και το σημείο που ονομάζουμε Pit Çınarcık. Αυτό διατηρεί το σύστημα σε ένα ορισμένο σημείο (αν και λίγο κάτω από το όριο). Δεν ανιχνεύσαμε υδρόθειο ή βλεννογόνο στα δείγματα ιζημάτων που πήραμε από τον πυθμένα. “

According to Prof Salihoğlu, who shared the results of his research in the Sea of Marmara with the Science Ship, the root of the problem is human. The main problem in the Marmara Sea is deoxygenation caused by pollution. Excessive nitrogen and phosphate accumulation causes mucilage. Salihoğlu used the following statements; “The mucilage is dense in the first 30 meters! We observed that there was no hydrogen sulfide accumulation at a station along the water column, which is considered one of the deepest points in the Sea of Marmara. Very little oxygen still enters the deep waters of the Mediterranean waters and the point we call the Çınarcık Pit. This keeps the system at a certain point (albeit slightly below the threshold). We did not detect hydrogen sulfide or mucilage in the sediment samples we took from the seabed.”

Prof. Dr. Salihoğlu’nun ayrıntılı bilgi verdiği simülasyon ve modelleme çalışmalarına göre, karasal yüklerin %40 azaltılması durumunda bile, Marmara’nın alt sularında hipoksi eşiğinin üzerine 6 yıl gibi bir sürede çıkılabilecek.

Σύμφωνα με τις μελέτες προσομοίωσης και μοντελοποίησης, οπου ο καθηγητής έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες, ακόμη και αν τα χερσαία φορτία μειωθούν κατά 40%, θα είναι δυνατό να ξεπεραστεί το όριο υποξίας στα κατώτερα νερά του Μαρμαρά μετα απο 6 χρόνια.

According to the simulation and modeling studies, which Prof Dr Salihoğlu gave detailed information, even if the terrestrial loads are reduced by 40%, it will be possible to exceed the hypoxia threshold in the lower waters of Marmara in 6 years.

“SORUN BİZİM EVDE DEĞİL, ÜST KAT AKITIYOR”

Panele İstanbul’dan katılan Prof. Dr. Bayram Öztürk ise, Gökçeada ve diğer belediyelere hitaben, “Sorun bizim evde değil, üst kat akıtıyor!” diyerek Gökçeada ve Bozcaada’nın müsilaj veya olası kirlilik sorununun Marmara ile ilgili olduğunu ve bu durumdan Yunan Adalarının da etkilenmeye başladığını söyledi. Gökçeada’yı korumak için Marmara’yı, Karadeniz’i, tüm denizlerimizi korumalıyız diyen Prof. Dr. Öztürk, çözümün bütüncül yaklaşımda aranması gerektiğini ifade etti.

Μιλώντας στην Ίμβρο και άλλους δήμους, ο καθηγητής Δρ Bayram Öztürk, ο οποίος παρακολούθησε το πάνελ από την Κωνσταντινούπολη, είπε, “Το πρόβλημα δεν είναι στο σπίτι μας, ο επάνω όροφος έχει διαρροή!” Είπε ότι το πρόβλημα της βλεννογόνου ή πιθανής ρύπανσης της Ιμβρου και της Τενέδου σχετίζεται με το Μαρμάρα και ότι τα ελληνικά νησιά επηρεάζονται επίσης από αυτήν την κατάσταση. Λέγοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε το Μαρμάρα, τη Μαύρη Θάλασσα και όλες τις θάλασσές μας για να προστατεύσουμε τη Ιμβρο, ο καθηγητής Δρ Öztürk δήλωσε ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί με μια ολιστική προσέγγιση.

Speaking to Imroz and other municipalities, Prof Dr Bayram Öztürk, who attended the panel from Istanbul, said, “The problem is not at our house, the upper floor is leaking!” He said that the mucilage or possible pollution problem of Imroz and Tenedos is related to Marmara and that the Greek Islands are also affected by this. Prof. Dr. Öztürk said that we must protect the Marmara, the Black Sea and all our seas in order to protect Imroz, and that the solution should be sought in a holistic approach.

Denizlerimizdeki biyoçeşitliliği ve habitatları koruyacağımıza dair Uluslararası Sözleşmeler imzaladığımızı hatırlatan Öztürk, 1998 yılında TÜDAV tarafından kurulan Gökçeada Deniz Parkının önemine dikkat çekti. Öztürk, Deniz Parkının sınırlarının genişletilmesini, çok iyi korunmasını önererek bu durumun başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere tüm Gökçeada’ya ekonomik, kültürel, sosyal, eğitsel faydalar sağlayacağını bildirdi. 

Υπενθυμίζοντας ότι υπογράψαμε Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας και των υδροβιότοπων, ο Öztürk επέστησε την προσοχή στη σημασία του Θαλάσσιου Πάρκου, το οποίο ιδρύθηκε από το TUDAV το 1998. Ο Öztürk πρότεινε να επεκταθούν και να προστατευθούν πολύ καλά τα σύνορα του Θαλάσσιου Πάρκου, και δήλωσε ότι αυτό θα παρείχε οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά οφέλη σε όλη την Ίμβρο, ειδικά σε αλιείς και επαγγελματίες του τουρισμού.

Reminding that we signed International Conventions to protect the biodiversity and habitats in our seas, Öztürk drew attention to the importance of Imroz Marine Park, which was established by TUDAV in 1998. Öztürk suggested that the borders of the Marine Park be expanded and protected very well, and stated that this would provide economic, cultural, social and educational benefits to all Imroz, especially to fishermen and tourism professionals.

ORTAK AKLI ORTAYA KOYMADAN SORUNU ÇÖZEMEYİZ

Yıllardır Gökçeada’da çalıştığını ve Gökçeada’yı çok sevdiğini söyleyen Prof. Dr. Herdem Aslan, konuşmasında Gökçeada’nın su altı, su üstü güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini anlattı ve ada ekosistemini ilgilendiren her türlü kararın ortak akılla, tüm paydaşlarca bir arada alınması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Aslan,  ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması gerektiğini ve atık suların yeniden kullanımının sağlanmasını böylelikle denizlerin karasal atıkların neden olduğu kirlilik probleminden ve beraberinde getirdiği müsilaj gibi sorunlardan kurtulabileceğini bildirdi.

Ο καθηγητής Δρ. Herdem Aslan, ο οποίος εργάζεται εδώ και χρόνια στην Ίμβρο εξήγησε τις υποβρύχιες ομορφιές και τη βιοποικιλότητά του νησιού και δήλωσε ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με το νησιωτικό οικοσύστημα πρέπει να ληφθούν από κοινού από όλους τους ενδιαφερόμενους με κοινό νου. Ο καθηγητής Δρ Aslan δήλωσε ότι πρέπει να δημιουργηθούν προηγμένα εργοστάσια βιολογικής επεξεργασίας και τα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι θάλασσες να μπορούν να απαλλαγούν από το πρόβλημα ρύπανσης που προκαλείται από τα χερσαία απόβλητα και τα προβλήματα όπως η βλεννογόνο.

Professor Dr. Herdem Aslan, who has been working in Imroz for years, explained the island’s underwater beauties and biodiversity and said that all decisions about the island ecosystem should be made jointly by all concerned with a common mind. Professor Dr. Aslan said that advanced biological treatment plants should be established and wastewater should be reused so that the seas can get rid of the problem of pollution caused by land-based waste and problems such as mucous membranes.

AŞIRI AVCILIK EKOSİSTEMLERİ BOZDU

İstanbul üniversitesinden Doç. Dr. Ahsen Yüksek, denizlerimizde aşırı avcılığın, kilit türlerin zarar görmesinin, yerli olmayan jelatinimsi türlerin bozulmuş ekosistemlere kazara girmesi ve aşırı çoğalmasının ciddi sonuçlara neden olduğunu ifade etti. Yüksek’e göre; bunun Marmara Denizinde iki örneğini, 1994’lü yıllarda Mnemiopsis leidyi ve 2007 de Liriope tetraphylla türlerinin oluşturduğu ekosistem hasarı ile gördük. Günümüzde Pelajik sistem tekrar çöktü. İklimsel değişim, ötrofikasyon, partiküler madde ve beraberinde ısınmanın artışı, küçük pelajik türler üzerindeki aşırı avcılık baskısı, besin zincirinin alt ve üst kademelerini bozdu. Pelajik sistem ağır darbe aldı ve insan kaynaklı kirlilikle birlikte deniz salyası veya müsilaj ortaya çıktı. Ne yazı ki sistem bu sefer çabuk toparlanamayacak!

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ahsen Yüksek από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι η υπεραλίευση, η ζημιά σε βασικά είδη, η τυχαία εισαγωγή και η υπερανάπτυξη μη γηγενών ειδών σε υποβαθμισμένα οικοσυστήματα έχουν σοβαρές συνέπειες στις θάλασσες μας. Σύμφωνα με τον Yüksek Είδαμε δύο παραδείγματα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, με ζημιές στο οικοσύστημα που προκλήθηκαν από το Mnemiopsis leidyi το 1994 και το είδος Liriope tetraphylla το 2007. Σήμερα, το πελαγικό σύστημα έχει καταρρεύσει ξανά. Η κλιματική αλλαγή, ο ευτροφισμός, η αύξηση των σωματιδίων και η υπερθέρμανση, η υπεραλίευση μικρώ ειδών έχουν διαταράξει το κάτω και το ανώτερο κλιμάκιο της τροφικής αλυσίδας. Το πελαγικό σύστημα έχει πληγεί σκληρά και με ανθρώπινη ρύπανση, έχουν εμφανιστεί θαλάσσια πτύελα ή βλεννη. Δυστυχώς, το σύστημα δεν θα μπορεί να ανακάμψει γρήγορα αυτή τη φορά!

Associate Professor Ahsen Yüksek from Istanbul University stated that overfishing, damage to key species, accidental introduction and overgrowth of non-native gelatinous species into degraded ecosystems have serious consequences in our seas. According to Yüksek; We saw two examples of this in the Sea of Marmara, with ecosystem damage caused by Mnemiopsis leidyi in 1994 and Liriope tetraphylla species in 2007. Today, the pelagic system has collapsed again. Climatic change, eutrophication, increase in particulate matter and concomitant warming, overfishing pressure on small pelagic species have disrupted the lower and upper echelons of the food chain. The pelagic system has been hit hard, and with human-made pollution, sea sputum or mucilage has emerged. Unfortunately, the system will not be able to recover quickly this time!

KARASAL KİRLENME KONTROL ALTINA ALINAMADI

EKTΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

TERRESTRIAL POLLUTION OUT OF CONTROL
Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sedat Yerli, gelinen noktada çözümün karasal kaynaklı kirlenmenin kontrol altına alınmasında yattığına vurgu yaparak, atık suların alıcı ortama istenilen kalitede, yani C, N ve P değerleri en az düzeye indirilerek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Ο καθηγητής Dr. Sedat Yerli από το Πανεπιστήμιο Hacettepe τόνισε ότι η λύση έγκειται στον έλεγχο της επίγειας ρύπανσης και δήλωσε ότι θα ληφθούν λύματα ωστε φτάσουν στην επιθυμητή ποιότητα, δηλαδή ελαχιστοποιώντας τις τιμές C, N και P.

Prof. Dr. Sedat Yerli from Hacettepe University emphasized that the solution lies in controlling terrestrial pollution at this point and stated that wastewater should be given to the receiving environment at the desired quality, that is, by reducing the C, N and P values to the minimum level.

Gökçeada Dalış Merkezini temsilen panele katılan Selim Konya, yaptıkları işin doğrudan denizlerin sağlığı ile ilgili olduğunu, Gökçeada Deniz Parkının ilan edilmesiyle Gökçeada’nın önemli bir dalış merkezi haline geldiğini ve bunun bir geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ο Selim Konya, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ που εκπροσωπώντας τους Δύτες της Ίμρβου δήλωσε ότι το έργο που γίνεται σχετίζεται άμεσα με την υγεία των θαλασσών, ενω η Ιμρβος έχει γίνει ένα σημαντικό καταδυτικό κέντρο ιδιαιτέρως με την ανακοίνωση του θαλάσσιου πάρκου που είναι πηγή εισοδήματος.

Selim Konya, who participated in the panel representing Gökçeada Diving Center, stated that the work they do is directly related to the health of the seas, that Imroz has become an important diving center after the announcement of the Imroz Marine Park, and that it is a source of income.

20 BİN BALIKÇI ADINA KONUŞUYORUM: “HİÇ BU KADAR ZOR DURUMDA KALMAMIŞTIK”

20 χιλιάδες ψαράδες δηλωσαν οτι δεν έχουν βρεθεί σε τέτοια δύσκολη θέση

20 thousand fishermen stated that they have not found themselves in such a difficult position

Çanakkale Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, son dönemde müsilajın balıkçıları nasıl etkilediğini video ve fotoğraflarla ortaya koydu. SÜR-KOOP Başkanı Ramazan Özkaya, temsil ettikleri yaklaşık 20 bin balıkçı adına konuştuğunu, böyle bir toplantı düzenlenmesi ve kendilerinin de davet edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve balık talebinin, fiyatların düştüğünü ifade etti. Özkaya, “balıkçılar hiç bu kadar zor durumda olmamıştı” dedi. Gökçeadalı balıkçılar adına konuşan Balıkçı Kooperatifi Başkanı Nuri Yılmaz, müsilajın daha önceki yıllarda da olduğunu fakat böylesi bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Yılmaz, müsilajın balıklara zararlı olup olmadığıyla ilgili resmi kurumlarca analiz yapılıp halkla paylaşılması gerektiğini, aksi takdirde balık satamayacak duruma düşeceklerini bildirdi.

Ο Δρ. Adnan Ayaz, Μέλος της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Τσανάκαλε αποκάλυψε με βίντεο και φωτογραφίες τον τρόπο με τον οποίο η βλέννα επηρέασε πρόσφατα τους ψαράδες. Ο Πρόεδρος του SÜR-KOOP Ramazan Özkaya δήλωσε ότι μίλησε εκ μέρους των περίπου 20 χιλιάδων ψαράδων που εκπροσωπούν και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης και δήλωσε οτι «Οι ψαράδες δεν έχουν βρεθεί σε τέτοια δύσκολη θέση». Μιλώντας εξ ονόματος των ψαράδων της Ιμβρου, ο Πρόεδρος του Συναιτερισμού Ψαράδων Nuri Yılmaz είπε ότι η βλέννα εχει παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισαν μια τέτοια κατάσταση. Ο Yılmaz δήλωσε ότι τα επίσημα ιδρύματα πρέπει να αναλύσουν εάν το βλεννογόνο είναι επιβλαβής για τα ψάρια, διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να πουλήσουν ψάρια.

Dr. Adnan Ayaz, a member of the Faculty of Marine Science and Technology at Canakkale University, revealed in videos and photos how Mucilage has recently affected fishermen. SÜR-KOOP President Ramazan Özkaya said he had spoken on behalf of the approximately 20,000 fishermen he represented and welcomed the organization of such a meeting, adding that “the fishermen have not found themselves in such a difficult position”. Speaking on behalf of the fishermen of Imroζ, the President of the Fishermen’s Association Nuri Yılmaz said that the Mucilage has been observed in previous years, but it was the first time they encountered such a situation. Yılmaz said that official institutions must analyze whether the Mucilage is harmful to fish, otherwise they will not be able to sell their products.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü-Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, bu işten en çok zararı balıkçıların gördüğünü ve bakanlık olarak kısa süre içinde Marmara balıkçılarıyla anket çalışması gerçekleştirdiklerini, zararların tespit edildiğini ve balıkçılara yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και Yδατοκαλλιέργειας-Τμήμα Διαχείρισης Πόρων και Δομών Αλιείας, Αναπληρωτής Καθηγητής Mahir Kanyılmaz, δήλωσε ότι οι αλιείς υπέφεραν περισσότερο από αυτό το έργο και ότι ως υπουργείο, πραγματοποίησαν μια έρευνα με τους αλιείς του Μαρμαρά σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ζημιές καθορίστηκαν και θα βοηθούσαν τους ψαράδες.

The head of the Directorate-General for Fisheries and Aquaculture, Department of Fisheries Resources and Structures Management, Associate Professor Mahir Kanyılmaz, said that the fishermen had suffered the most from this issue and that as a ministry, they had conducted a survey with Marmara fishermen in a short time and damages were fixed and would help fishermen.

MÜSİLAJ İÇİN 14 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ (SONUÇ BİLDİRGESİ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ 14-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΕΝΝΗ (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ)

PROPOSAL FOR A 14-ELEMENT SOLUTION FOR THE Mucilage (CONCLUSION STATEMENT)

Marmara Denizi, çözümü kısa vadede mümkün görünmeyen ciddi bir kirlilik ve müsilaj sorunuyla karşı karşıya. Birçok sektör bu sorunun etkilerini en ağır şekilde yaşıyor. Sorunu ya da çözümü sadece Marmara ölçeğinde ele almak mümkün değil. Öte yandan sorunun kaynağı dışarıda da değil. MARMOD Projesi Marmara Denizi üzerindeki havza kaynaklı besin yüklerinin en az Karadeniz’den gelen yükler kadar hatta iki katı etkili olduğuna işaret ediyor.

Η Θάλασσα του Μαρμαρά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης και βλεννας που δεν φαίνεται να λύνεται σύντομα.. Πολλοί τομείς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτού του προβλήματος με τον πιο σοβαρό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μόνο στην θάλασσα του Μαρμαρά. Από την άλλη πλευρά, η πηγή του προβλήματος δεν είναι έξω. Το έργο MARMOD επισημαίνει ότι τα φορτία θρεπτικών ουσιών που προέρχονται από τη λεκάνη της Θάλασσας του Μαρμαρά είναι τουλάχιστον ίδια, ή ακόμη και διπλάσια, από τα φορτία που προέρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα.

The Sea of Marmara is facing a serious problem of pollution and Mucilage that does not seem to be solved soon. Many sectors are dealing with the effects of this problem in the most serious way. The problem cannot be tackled in the Marmara Sea alone. On the other hand, the source of the problem is not out. The MARMOD project points out that the nutrient loads coming from the Marmara Sea basin are at least the same, or even double, the loads coming from the Black Sea.

Denizler gibi nehirler de kirlenmeye devam ediyor ve kirli yüklerini Karadeniz’e, Marmara’ya, Ege’ye taşıyarak denizleri de kirletiyor. Ama aslında hepsini birden kirleten biziz. İnsanoğlu! Marmara Denizi kıyılarında nüfus artışı ve endüstri yoğunluğu, durmaksızın artan karasal kökenli denizel kirlilik, rüzgar durumundaki değişim, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, büyüyen balıkçı filosu ve aşırı avcılık, biyoçeşitlilik kayıpları, yok olan türler ve yerlerini başka türlerin alması, besin zincirindeki bozulma birden ortaya çıkmadı. Tüm bunları son elli yıl içinde biz yaptık! Bizim dışımızdaki tek faktör Marmara’nın bir iç deniz olması. Bu sorunların ortaya çıkışı gibi çözümü de zaman alacak! Marmara’nın başına gelenler sadece Marmara’ya kıyısı olan beldeleri değil aynı zamanda Gökçeada’yı, Bozcaada’yı hatta bazı Yunan adalarını ve birçok Kuzey Ege kıyı beldesini de yakından ilgilendiriyor.

Οι θάλασσες μολύνονται και μολύνονται και τα ποτάμια που μεταφέρουν το μολυσματικό φορτίο να επίσης στις θάλασσες με αποτέλεσμα η Μαύρη Θάλασσα, ο Μαρμαράς και το Αιγαίο να κινδυνεύουν. Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε αυτοί που τους μολύνουμε όλους. Ο Ανθρωπος! Η Αύξηση του πληθυσμού και βιομηχανική πυκνότητα στις ακτές της Θάλασσας του Μαρμαρά, ολοένα αυξανόμενη θαλάσσια ρύπανση, αλλαγή στις συνθήκες του ανέμου, αύξηση των θερμοκρασιών της θάλασσας, αύξηση του αλιευτικού στόλου και η υπεραλίευση, η απώλεια βιοποικιλότητας, η εξαφάνιση ειδών και αντικατάσταση τους από άλλα είδη, η διαταραχή της τροφικής αλυσίδα, όλα αυτά συνέβησαν τα τελευταία πενήντα χρόνια! Ο μόνος παράγοντας εκτός από τον άνθρωπο είναι ότι η θάλασσα του Μαρμαρά είναι κλειστή. Θα χρειαστεί χρόνος για την επίλυση αυτών των προβλημάτων καθώς και για την κατανόησή τους! Αυτό που συνέβη στη Θάλασσα του Μαρμαρά δεν σχετίζεται μόνο με τις παράκτιες πόλεις του, αλλά και με την Ίμβρο, τη Τένεδο, ακόμη και με ορισμένα ελληνικά νησιά και πολλά παράκτια θέρετρα του Βορείου Αιγαίου.

The seas are being polluted as well as the rivers that carry the infectious charge and pollute the seas, with the result that the Black Sea, the Marmara and the Aegean being in danger. In fact, we are the ones who infect them all. Human being! Population growth and industrial density on the shores of the Marmara Sea, increasing marine pollution, change in wind conditions, rising sea temperatures, increasing fishing fleet and overfishing, biodiversity loss, species extinction and replacement other species, the food chain disorder, all this has happened in the last fifty years! The only factor other than man to addson the problem is that the Marmara Sea is closed. It will take time to solve these problems as well as to understand them! What happened in the Sea of ​​Marmara is not only related to its coastal cities, but also to Imroz, Tenedos, and even some Greek islands and many coastal resorts in the North Aegean.

Neler yapılmalı?

 1. Derin deniz deşarjı çözüm değil problemin derine itilmesidir. Bu uygulama terk edilmelidir. Denizler hiçbir şekilde atık yeri olarak görülemez. Bu konudaki cezalar ve yaptırımlar gözden geçirilmelidir.
 2. Evsel ve endüstriyel atıkların ileri biyolojik arıtma sistemleri ile arıtıldıktan sonra park-bahçe sulamada ve sanayide kullanılması ivedilikle hayata geçirilmelidir.
 3. Kıyı ve denizlerimizle ilgili olarak, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan yönetim uygulamaları benimsenmelidir.  Etkileri doğrudan veya dolaylı deniz ekosistemine olan kıyı dolgusu, tahribatı engellenmeli, vahşi çöp toplama alanları ıslah edilmeli, dere yataklarının temizlenmesi ve ıslah edilmesi sağlanmalıdır.
 4. Başta Marmara olmak üzere tüm denizlerimizde deşarj, avcılık, kıyı tesisleri, deniz trafiği, posidonya çayırları üzerine demirleme, deniz patlıcanı avcılığı vb gibi deniz ekosistemini etkileyecek faaliyetlerin denetimleri, özel oluşturulacak ekiplerce ve mesai saatleri gözetmeksizin yapılmalıdır.
 5. Doğrudan Marmara’nın etkisinde olan Kuzey Ege’de başta müsilaj olmak üzere deniz ekosistemiyle ilgili çok disiplinli izleme çalışmalarının (fiziksel, kimyasal, biyolojik vb) başlatılması ve çalışmaların merkezinin Gökçeada olması için gerekli girişimler ivedilikle başlatılmalıdır.
 6. Denizler ve balıkçılığımızla ilgili yerel, bölgesel Bilimsel Tavsiye Komiteleri oluşturulmalıdır. Bu komiteler belli zaman aralıklarıyla toplanarak ilgili verileri değerlendirmeli ve raporlamalıdır.
 7. Gökçeada ve çevresi, içinde sadece küçük ölçekli ticari balıkçılığa, amatör balıkçılığa, turizm balıkçılığına izin verilen bir koruma alanı ilan edilmelidir.
 8. Tüm denizlerimizde önemli habitat alanları, yumurtlama alanları, Boğaz sistemleri ve Körfez içleri koruma alanı ilan edilmelidir.
 9. Gırgır avcılığı pelajik sistemi olumsuz etkileyen en önemli balıkçılık faaliyetidir. Bu nedenle gırgır avcılığına yönelik düzenleme ve denetimler en etkili şekilde uygulanmalı, gırgırların Marmara ve Gökçeada avlaklarında avcılığı yeniden düzenlenmelidir.
 10. Gökçeada yasadışı avcılıkla mücadelenin, deniz korumanın, balıkçılıkta ekosistem yaklaşımının en iyi örneğini temsil eden bir merkez olmalıdır. Bu amaçla, FAO-EastMed ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ege Üniversitesi tarafından yönetilen Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetim Planı hazırlanmasıyla ilgili proje 2021 yılı içinde sonuçlandırılarak uygulamaya aktarılmalıdır. 
 11. Gerek Marmara Denizi gerekse Gökçeada için tüm paydaşların katılımını destekleyen bütünleşik kıyı alanı yönetim planı oluşturulmalıdır.
 12. İklimsel değişimde önemli rol oynayan, denizel katı atık kirliliği ve mikroplastik kirliliğinin en önemli kaynakları olan nehir girdileri ve evsel atıklarda kirliliğin önlenmesine yönelik projelerin geliştirilmelidir.
 13. İlköğretimden itibaren okulların müfredatına doğa ve çevre eğitimi derslerinin eklenmesi ve gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
 14. Çevre koruma ve izleme çalışmalarına bilim adamı ve araştırmacıların yanı sıra vatandaşlar da dahil edilmeli, batıda hızla yayılan vatandaş bilim (citizen science) özendirilmelidir.

Ünal Çetin

(Panel Katılımcıları Adına)

Gökçeada Belediye Başkanı

Tel: 0 532 1768617”

Tι πρέπει να γίνει?

 1. Απαγόρευση απόρριψης λιμάτων στη θάλασσα καθώς αυτό επιδεινώνει τη κατάσταση. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εγκαταλειφθεί. Οι θάλασσες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως χώροι απορριμμάτων με κανένα τρόπο. Οι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστούν.
 2. Βιολογικός Καθαρισμός. Μετά την επεξεργασία των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων με προηγμένα Βιολογικά συστήματα επεξεργασίας απορριμμάτων, η ωφέλιμη μετατροπή τους θα χρησιμοποιηθεί για χρήση τόσο στη βιομηχανία όσο και στα πάρκα και τους κήπους.
 3. Καθαρισμός χειμάρρων. Όσον αφορά τις ακτές και τις θάλασσές μας, θα πρέπει να υιοθετηθούν πρακτικές διαχείρισης που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Θα πρέπει να οργανωθεί ένα σύστημα διαχείρισης παράκτιων (παραλίες, κοίτη χειμάρρων κα) απορριμμάτων τα οποία έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
 4. Έλεγχος του θαλάσσιου οικοσυστηματος. Θα πρέπει να μπουν όρια και μέτρα καθώς και να γίνονται σωστές επιθεωρήσεις όσο αναφορά τα θαλάσσια λύματα, το ψάρεμα, τις παραλιακές εγκαταστάσεις, τη θαλάσσια κυκλοφορία, την αγκυροβόληση, κλπ. Ειδικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σε όλες τις θάλασσές μας, ειδικά στο Μαρμαρά, από ειδικά διαμορφωμένες ομάδες και ανεξάρτητα.
 5. Στο Βόρειο Αιγαίο, το οποίο βρίσκεται άμεσα υπό την επίδραση της Θάλασσας του Μαρμαρά, θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την έναρξη διεπιστημονικών μελετών (φυσικές, χημικές, βιολογικές κ.λπ.) που σχετίζονται με το θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδίως τη βλέννα, με κέντρο των μελετών την Ίμβρο.
 6. Τοπικές και περιφερειακές επιστημονικές συμβουλευτικές επιτροπές σχετικά με τη θάλασσα και την αλιεία θα πρέπει να συσταθούν. Αυτές οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αξιολογούν και να αναφέρουν τα σχετικά δεδομένα.
 7. Η Ιμβρος θα πρέπει να κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή στην οποία επιτρέπεται μόνο η ερασιτεχνική, η τουριστική καθως και η μικρής κλιμακας αλιεία.
 8. Σήμανση συγκεκριμένων θαλάσσιων ορίων οικοσυστήματος : περιοχές αναπαραγωγής, κανάλια, ρεύματα, κόλποι.
 9. Απαγόρευση γρι-γρι. Μπορει να είναι η πιο σημαντική αλιευτική δραστηριότητα αλλά επηρεάζει αρνητικά το πελαγικό σύστημα. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ειδικά στη θάλασσα τουΜαρμαρά και την Ίμβρο.
 10. Η Ίμρβος πρέπει να είναι το καλύτερο παράδειγμα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, της θαλάσσιας προστασίας και της κατανόησης του οικοσυστήματος στην αλιεία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το 2021 το έργο το οποίο διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σχετικά με το Σχεδίο Προσέγγισης Οικοσυστήματος και Διαχείρισης Αλιείας, το οποιο υποστηρίζεται από το FAO-EastMed και το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας.
 11. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της παράκτιας περιοχής που να υποστηρίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών τόσο για τη Θάλασσα του Μαρμαρά όσο και για την Ιμβρο.
 12. Θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια για την πρόληψη της λυμμάτων στις κοίτες ποταμών και των οικιακών απορρημάτων, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος και αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές ρύπανσης.
 13. Περιβαλλοντολογική Αγωή: Ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα μαθήματα φυσικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρέπει να προστεθούν στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων και οι νέοι μας πρέπει να ενημερώνονται για αυτό το ζήτημα.
 14. Εκτός από τους επιστήμονες και τους ερευνητές, οι πολίτες πρέπει να συμπεριληφθούν στις μελέτες προστασίας και παρακολούθησης του περιβάλλοντος και η επιστήμη του πολίτη (εθελοντική επιστημονική έρευνα που διεξάγεται, εν όλω ή εν μέρει, από ερασιτέχνες επιστήμονες) η οποία εξαπλώνεται γρήγορα στη Δύση, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Ünal Çetin Δήμαρχος Ίμρβου

What needs to be done?
1.Prohibition of Marine Dumping  as this aggravates the issue. This process must be abandoned. Seas can in no way be considered as landfills. Those in this context should be reconsidered

2. Biological Wastewater treatment . After the treatment of domestic and industrial waste with advanced Biological waste treatment systems, their beneficial waste will be used for use in both industry as well as to water parks and gardens.

3.stream cleaning. For our coasts and seas, management practices that ensure the sustainability of ecosystem services should be adopted. A coastal (beaches, stream bed, etc.) waste management system should be set up with a direct or indirect impact on the marine ecosystem.

4. Control of the marine ecosystem. Limits and measures should be introduced as well as proper inspections should be made regarding marine sewage, fishing, coastal facilities, marine traffic, mooring, etc. Special controls should be carried out in all our seas, especially in the Marmara , by specially formed groups and independently.

5.In the North Aegean, which is directly under the influence of the Marmara Sea, the necessary initiatives should be launched immediately to launch interdisciplinary studies (physical, chemical, biological, etc.) related to the marine ecosystem, especially mucus. , with Imbros as the center of studies.

6.Local and regional scientific advisory committees on the sea and fisheries should be set up. These committees must meet at regular intervals to evaluate and report on the relevant data.

7. Imroz should be declared a protected area in which only amateur, tourist and small-scale fishing is allowed.

8.Marking of specific marine ecosystem boundaries: breeding areas, canals, streams, bays.

9.surrounding net fishing ban. It may be the most used fishing activity but it negatively affects the pelagic system. It will have to be redefined especially in the Sea of ​​Marmara and Imroz.

10. Imvroz should be the best example for the fight against illegal fishing, marine protection and understanding of the marine ecosystem. To this end, the project managed by the University of the Aegean on the Ecosystem Approach and Fisheries Management Plan, supported by FAO-EastMed and the Ministry of Agriculture and Forestry, should be finalized and implemented in 2021.

11. A comprehensive coastal management plan should be established to support the involvement of all stakeholders in both the Marmara Sea and the Imroz.

12.Plans should be developed for the prevention of waterwaste and household waste in riverbeds, which play an important role in climate change and are the most important sources of pollution.

13. Environmental Education: Starting from primary education, environmental education courses should be added to the school curriculum and the young members of our community should be informed about this issue.

14. In addition to scientists and researchers, citizens should be involved in environmental protection and monitoring studies, citizen science (voluntary scientific research conducted, in whole or in part, by amateur scientists) rapidly spreading to the West, should be encouraged.

LODOS BİTTİ, POYRAZ BAŞLADI. BU SEZON GÖKÇEADA’DA MÜSİLAJ OLMADAN TATİL YAPILABİLECEK. SORUN ÇÖZÜLMEZ İSE GELECEK SEZONLAR NE OLACAK. BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ. DİLEĞİMİZ BİLİM İNSANLARINA KULAK VEREREK BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM İÇİN ADIMLAR ATILMASI. HEPİMİZ TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ..

Ο Νοτιάς και Βορριάς συνεχίζουν να πνέουν στην Ίμβρο. Οι Διακοπές ξεκίνησαν και όλα μοιάζουν ήρεμα. Ευχόμαστε το πρόβλημα να λυθεί ωστε να απολαμβάνουμε τη θάλασσα και τις επόμενες σεζόν.Οι επιστήμονες θα βάλουν τα δυνατά τους να βρεθεί η λύση το συντομότερο.

The winds continue to blow in Imroz. Holidays seems to go easy. We hope the problem is solved so that we can enjoy the sea and the next seasons. Scientists will do their best to find the solution as soon as possible.

270610cookie-checkGÖKÇEADA’DA YAPILAN PANELDEN MÜSİLAJA KARŞI 14 ÖNERİ
Total Page Visits: 826 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir