HAZİRAN MECLİSİNE GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER DAMGA VURDU

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

OFF-AGENDA SUGGESTIONS MADE IMPACT ON THE JUNE ASSEMBLY

Gökçeada Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Aşağıda ki 4 gündem maddesi ile toplanan

“1- Teminat Mektubu Alınması (Akaryakıt İstasyonu İşletmesi)

2- Ödenekler Arası Aktarma Yapılması

3- Kaleköy Köyü Yıldızkoy Mevkii 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım

4- Karayolları Kamulaştırma Planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği”

Το καθιερωμένο Μηνιαίο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο χώρο του Δημαρχείου Ίμβρου.

Τα θέματα της επικαιρότητας αφορούσαν:
«1- Λήψη Εγγυητικής Επιστολής (για τη Διαχείριση Σταθμού Καυσίμων)
2- Επαναπροσδιορισμό πληρωτέων υποχρεώσεων
3- Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο (1/5000) και δημιουργία Ζώνης Διατήρησης (1/1000) στην περιοχη του Κάρδαμου στο Κάστρο.
4- Σχέδιο απαλλοτρίωσης αυτοκινητοδρόμων με τροπολογία στο Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο (1/5000) και στο υλοποιητικό σχέδιο ζωνών (1/1000) .

The Monthly Municipal Council took place today at the City Hall of Imroz.

The current issues concerned:
1- Receipt of Letter of Guarantee (for Fuel Station Management)
2- Redefinition of payables
3- master zoning plan (1/5000) and creation of conservation oriented zoning (1/1000) in the area of Kardamos (Yidizkoy) in the Kastro Village.
4- Expropriation plan of highways with amendment to the master zoning plan (1/5000) and to the implementary zoning plan
(1/1000).

Meclis toplantısına verilen önergeler ile oluşan ek gündem maddeleri damga vurdu.

Görüşülmesi oy birliği ile kabul edilen ilk ek gündem maddesi, Belediye mülkiyetinde bulunan ve ağaçlandırılarak (pandemi süreci öncesi gerçekleştirilen bir etkinlik ile ağaç dikimi yapılmıştı) Gökçeada ADD’ye (Atatürkçü Düşünce Derneği) tahsis edilmesine karar verilen arazinin tahsis işlemlerinin tamamlanması kararı oldu. Meclis bu maddeyi oy birliği ile kabul etti.

Υπήρξαν ομως και έκτακτα θέματα και προτάσεις που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση.

Το πρώτο έκτακτο θέμα, η συζήτηση του οποίου έγινε αποδεκτή ομόφωνα, ήταν η απόφαση να ολοκληρωθεί η διάθεση αναδασωμένης γης στο Συλλογο Σκέψης Ατατούρκ Ίμβρου (A.D.D), η οποία ήταν υπό την κυριότητα του Δήμου. Η Συνέλευση υιοθέτησε αυτό το άρθρο ομόφωνα.

However, there were also emergency issues and proposals submitted to the meeting.

Like the discussion of the decision to complete the allocation of reforested land to the Ataturk Thought Association (A.D.D), which was owned by the Municipality. The Assembly adopted this article unanimously.

Millet İttifakı meclis üyeleri tarafından verilen ikinci önerge ise Ayasofya camiinde İmam Mustafa DEMİRKAN tarafından Atatürk’e yapılan hakaret ile ilgili oldu. Oy çokluğu ile okunması ve görüşülmesi kabul edilen metni Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN bizzat kendi okudu. Ünal Başkan neden kendisinin okumak istediğini açıklayarak başladığı ve metni Ünal ÇETİN’in kendi ağzından videomuzda izleyebilirsiniz. İYİ İZLEMELER..

Το δεύτερο έκτακτο θέμα των μελών του συμβουλίου αφορούσε την προσβολή που έγινε στον Ατατούρκ από τον Ιμάμη Mustafa DEMİRKAN στο τζαμί της Αγιάς Σοφιάς. Το κείμενο, αναγνώστηκε από τον δήμαρχο Ünal ÇETİN. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα λόγια του Ünal ÇETİN στο βίντεό μας, όπου ο ξεκινά εξηγώντας γιατί θέλει να το διαβάσει ο ίδιος.

The second issue concerned was the insult made to Ataturk by Imam Mustafa DEMİRKAN in the Hagia Sophia mosque. The text was read by the mayor Unal ÇETİN. You can watch his words in our video, where he starts by explaining why he wants to read it himself.

Okunduktan sonra oylamasına geçilen metin AK Parti Meclis üyeleri hariç tüm üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Στις θετικές ψήφους συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις εκτός των μελών του AKP.

The text, was accepted with the votes of all members except the AKP Assembly members.

Görüşmeler esnasında Ünal ÇETİN’in geçtiğimiz günlerde Çanakkale basınında çıkan bir haber için yaptığı sitem toplantıda bir önerge daha verilmesine neden oldu. Yapılan haber ile yeşil düşmanı ve şehidimize saygısızlık yapan biri ilan edildiğini belirten Ünal Başkan gazeteye demeç verenlerin çoğunlukla ada dışından olması sebebi ile küçük politik hesaplar için yapılacak sosyal konutlara engel olunduğunu belirterek AK Parti grubuna hitaben “vatandaşlarımız için yapılacak konutlara siz engel oldunuz” dedi.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, η επίθεση στο όνομα του Ünal ÇETİN απο εφημερίδα του Çanakkale προκάλεσε άλλο ένα θέμα συζήτησης. Σύμφωνα με το άρθρο ο Δήμαρχος της Ιμβρου εμφανίζεται ως εχθρός του πρασίνου και ασεβής απέναντι στη πόλη του. Απευθυνόμενος στην ομάδα του AKP, ο δήμαχος δήλωσε ότι η κοινωνική στέγαση εμποδίστηκε για μικροπολιτικές ενώ επισήμανε πως οι δηλώσεις στην εφημερίδα ήταν ως επί το πλείστον από το ανθρώπους εκτός του νησιού.

During the assembly, the attack on the mayor’s name by a Çanakkale newspaper sparked another discussion. According to the article, the Mayor of Imroz appears as an enemy of the green and disrespectful towards his city. Addressing the AKP group, the mayor said that social housing was blocked for micro-politics while he pointed out that the statements in the newspaper were mostly made by people outside the island.

AK Parti Grup Başkanı Nurhan ATALAY “başka bir yere yapılamaz mı, mesela sosyal medyada konuşulan 30 dönümlük araziye yapalım” sözü üzerine Ünal ÇETİN şu şekilde yanıt verdi. “Bahsi geçen arazi belediyenin mülkiyetinde değil, hazine arazisi. Yasal olarak yapılması olası değil. Bu işler klavye başında oturup yazarak olmuyor. Kanunlar ve yasalar ile olması gerekir, ben yaptım oldu anlayışıyla olmaz”

Ο Πρόεδρος της Ομάδας του AKP, Nurhan ATALAY, σχολίασε πως δεν ζητάνε να μην υλοποιηθεί το έργο, αλλά να αλλάξει τοποθεσία και να μεταφερθεί σε συγκεκριμένη έκταση 30 στρεμμάτων, πρόταση που έχει αναφερθεί απο το κόμμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν περιεκτική τονίζοντας οτι εν λόγω γη δεν είναι ιδιοκτησία του δήμου, αλλά ανήκει στο κράτος και δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το έργο νόμιμα. “Αυτα τα πράγματα δεν συμβαίνουν πληκτρολογώντας. Πρέπει να σεβόμαστε τους με νόμους»

The Chairman of the AKP Group, Nurhan ATALAY, commented that they do not ask for the project to be cancelled, but for relocation and to be transferred to a specific area of 30 acres, a proposal that has been reported by the party on the social media. The response of the Mayor was comprehensive, emphasizing that this land is not owned by the municipality, but belongs to the state and this project can not be implemented legally. “These things do not happen by typing. We must obey the law.”

Görüşme devam ederken AK Parti Grup Başkanı Nurhan ATALAY tarafından söylenen bir cümle dikkat çekti. Sosyal medyada yeşile sahip çıktığını söyleyerek projeye karşı çıkanların HASYOL tarafından yapımı devam eden yol çalışmasında telef olan yüzlerce ağaç için tek kelime etmediğini yadırgadığını söyleyen Nurhan ATALAY bizler Gökçeadalılar için birlikte hareket ederek çözüm bulabiliriz dedi.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας του AKP, Nurhan ATALAΥ σχολίασε πως κάποιοι στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν οικολόγοι και οτι αγκαλιάζουν το πράσινο, ενώ σιωπούν για τα εκατοντάδες δέντρα που καταστράφηκαν στο τρέχον οδικό έργο της HASYOL και σημείωσε πως για το καλό της Ίμβρου πρέπει να ενεργήσουμε μαζί.

AKP Group Chairman Nurhan ATALAY commented that some on social media say they are ecologists and that they are embracing the green, while they are silent about the hundreds of trees destroyed in the current HASYOL road project and noted that for the good of Imroz we must act together .

Nurhan ATALAY’ın bu sözü üzerine Ünal ÇETİN birlikte bir önerge ile bunu yapabileceklerini belirterek önerisini yaptı.

Μετά από αυτήν τη δήλωση του Nurhan ATALAY, ο Ünal ÇETİN πρότεινε να παρουσιάσουν μια πρόταση απο κοινού.

Following this statement by Nurhan ATALAY, Unal ÇETİN proposed to submit a joint proposal.

Önergeye dönüşen önerisinin açıklamasını şu şekilde yaptı Ünal ÇETİN. “Daha önce TOKİ tarafından ihale ile satışı yapılan ama rakamın yüksekliği nedeniyle alıcıların vazgeçmesi üzerine iptal edilen arazi üzerine TOKİ sosyal konut yapsın, bizde belediye olarak her kolaylığı gösterelim.” Tüm meclis üyelerini heyecanlandıran bu öneri üzerine Ünal Başkan devam ederek öneriye dönüşen önergesinin gerekçelerini açıkladı. “Gökçeada’nın sosyolojisine bakarsak gördüğümüz şudur. İskan yoluyla adaya gelen ailelerin genişlemesi ile ortaya çıkan konut ihtiyaçları 1+1 fiyatlarının 300.000- 350.000 lira gibi rakamlar nedeniyle karşılanamamaktadır. Devlet memurları için lojman arzının yok denecek kadar az olması gerçeği tüm memur arkadaşları zor durumda bırakıyor. Halen 130 kişinin çalıştığı sağlık çalışanlarımız için lojman yok. Yeni hastane binasının yapımı ile daha da artacak sağlık çalışanlarımız için yeni yapılan hastane binası yanında sadece 19 lojman planlanmış ve yapılmaktadır. Öğretmen arkadaşlarımız 1500- 2000 TL gibi yüksek kiralar vererek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bazı memur arkadaşlarımız depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verilen ve her an bir felakete yol açabilecek eski maliye lojmanlarında yaşamak zorundalar. Bütün bunları düşünerek TOKİ’yi göreve çağırıyoruz.”

Η πρόταση της δημαρχίας για την κοινωνική στέγαση αλλαξε ως εξης. «Να επιτραπεί στην TOKİ να χτίσει εργατικές κατοικίες στο οικόπεδο που βγήκε σε πλειστηριασμό απο την ΤΟΚΙ αλλά ακυρώθηκε λόγω του μεγάλου ποσού έναρξης, και ο δήμος θα βοηθήσει όσο μπορεί για την υλοποίηση του “. Τα τα μέλη του συμβουλίου αποδέκτηκαν τη νέα πρόταση και ο δήμαρχος συνέχισε και εξήγησε τους λόγους της μετατροπής της . « Οι ανάγκες στέγασης που προκύπτουν από τη αύξηση των οικογενειών που έρχονται στο νησί μέσω επανεγκατάστασης δεν μπορούν να καλυφθούν με τα ποσά των 300.000 – 350.000 λίρες για γκαρσονιέρες. Το γεγονός ότι η παροχή στέγης για δημόσιους υπαλλήλους είναι σχεδόν ανύπαρκτη θέτει όλους τους συναδέλφους σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει κατάλυμα για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι σήμερα απασχολούν 130 άτομα. Μόνο 19 καταλύματα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι θα αυξηθούν περαιτέρω με την κατασκευή του νέου κτηρίου του νοσοκομείου. Οι εκπαιδευτικοί μας προσπαθούν να επιβιώσουν πληρώνοντας ενοίκια 1500-2000 TL. Μερικοί από τους δημόσιους υπαλλήλους μας αναγκάζονται να ζουν σε παλιές οικοδομές, χωρις ασφάλεια απο τους σεισμούς πράγμα που μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ανά πάσα στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, καλούμε τον ΤΟΚİ να λειτουργεί. “

The proposal for social housing changed as follows. “To allow TOKİ to build social housing on the plot that was put up for auction by TOKI but was canceled due to the large amount of money needed by the buyer, and the municipality will help as much as it can for its implementation.” The mayor continued and explained the reasons for its conversion. Housing for employees is almost non-existed and puts all colleagues in a difficult position.There is no accommodation for health employees, who currently cover 130 positions.Only 19 accommodations are designed and built for health care employees. The number of the employees will increase further with the construction of the new hospital building.Our teachers pay 1500-2000 TL on housing. Some of our civil servants are forced to live in old buildings, without earthquake protection, which can cause disaster at any time. Taking into account all this, we call TOKİ to work on the project. “

Önergeye dönüşen öneri oy birliği ile kabul edildi. Tüm meclis üyeleri bu önerinin (önergenin) gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek oy verdi.

Η τροπολογία της πρότασης έγινε αποδεκτή ομόφωνα. Όλα τα μέλη του συμβουλίου ψήφισαν δηλώνοντας ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να πραγματοποιήσουν αυτήν την πρόταση.

The amendment to the proposal was accepted unanimously. All council members voted in favor of the proposal.

Meclis toplantısının öngörülenden uzun sürmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ziyaret için geldiği haberi ile izin isteyen Ünal ÇETİN yerine Başkan Vekili Şebnem AVCI bir süreliğine başkanlık ettiği toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve kabul edilmesiyle sonlandırıldı.

Η Συνέλευση κράτησε παραπάνω απο το αναμενόμενο, και ο δήμαρχος χρειάστηκε να ορίσει για λίγο αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλιου την κ. Şebnem AVCI ενώ εκείνος βρέθηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Οικουμενικο Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο.

The Assembly lasted longer than expected, and the mayor had to appoint for a while Mrs. Şebnem AVCI as deputy president while he was in a scheduled meeting with the Ecumenical Patriarch Mr. Bartholomew.

Zaman zaman seslerin yükseldiği Haziran Ayı meclisinde ortaya çıkan “Sosyal Konut” maddesi ile oluşan durum TOKİ tarafından makul bulunursa (kabul edilirse) ve de en önemlisi önceki proje gibi siyasete kurban edilmezse HAYIRLI OLSUN GÖKÇEADA..

Αν και με εντάσεις το δημοτικό συμβούλιο του Ιουνίου ήταν αποτελεσματικό αφού η κοινωνική στέγαση πέρασε πια σε ολοκληρωμένη πρόταση προς την ΤΟΚΙ.

However with tensions, the municipal council of June was effective since the social housing was now transferred as a complete proposal to TOKI.

Total Page Visits: 500 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: