İTİRAZ ÇOK, DESTEK YOK, KARAR BEKLENİYOR

ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

MANY OBJECTIONS, NO SUPPORT, WAITING FOR DECISIONS

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi Uyarınca 18 Eylül 2020 Tarihinde Onaylanan 1/50000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı büyük tartışmalara yol açtı. Askı süresinde Çanakkale’de birçok kurum ve yurttaşın itiraz dilekçeleri verdiği plan hakkında bilinen bir destek açıklamasına rastlanmadı.

Το σχέδιο ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Διαχειρησης των Παράκτιων Ζωνών για τις επαρχίες Balıkesir-Çanakkale με κλίμακα 1/50000, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 102 του Προεδρικού Διατάγματος, προκάλεσε μεγάλες αντιπαραθέσεις. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, δεν υπήρχε γνωστή δήλωση υποστήριξης σχετικά με το σχέδιο, για το οποίο πολλά ιδρύματα και πολίτες υπέβαλαν αναφορές για ένσταση στο Çanakkale.

The Integrated Coastal Areas Plan for Balıkesir-Çanakkale Provinces with a scale of 1/50000, which was approved on September 18, 2020 in accordance with Article 102 of the Presidential Decree, caused great controversy. During the suspension period, there was no known support statement about the plan, for which many institutions and citizens in Çanakkale submitted petitions for objection.

Gökçeada’nın Sesi olarak, adamızı da yakından ilgilendiren bu plan ile ilgili konunun uzmanları ile ilgili küçük bir araştırma yapınca fark ettik ki; birçok kişinin haberi bile olmadığı plan geleceğimize yönelik ciddi endişeler taşıyan bir plan. Endişelerimiz kişisel değil. Balıkesir ve Çanakkale illerine ait kıyıların söz konusu olduğu plana Gökçeada ve Bozcaada dahil edilmiş. Çanakkale’nin ilçeleri olan bu adalar, ada olmanın özel durumundan muaf tutulmadan planda yerini almış.

Ως φωνή της Ίμβρου, φροντίσαμε και κάναμε έρευνα σχετικά με το σχεδίο, το οποίο σχετίζεται στενά με το νησί μας. Μετα τρόμου συνειδητοποιήσαμε ότι πολλοί άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις δεν γνωρίζαν καν την ύπαρξή του. Η Ίμβρος και η Τένεδος συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις ακτές των επαρχιών Balıkesir και Çanakkale, που παρόλο το γεγονός οτι ανήκουν στην επαρχία του Çanakkale, θα έπρέπε να εξαιρούνται μεσα απο το ειδικό καθεστώς των νήσων.

As Imroz Voice, after a short research of this plan, which is closely related to our island, we realized that not many people do even know about this plan that carries serious concerns. Imroz and Tenedos as part of the Çanakkale province were included in the plan, however their special status of being islands should put them in exception.

Planda neler yok ki. Plana yerleri ve nitelikleri belirsiz birçok proje işlenirken, adalar için öngörülen Kurvaziyer Liman, Yat Limanı, Feribot iskelesi gibi projelerin planda bulunması ve Bozcaada ve Gökçeada’nın kirletici nitelik taşıyan tehlikeli madde taşıyan gemilerin demirleme sahası olarak ön görülmesi Gökçeada’da yaşayanları ürkütüyor.

Και τι δεν υπάρχει στο σχέδιο. Ενώ πολλά απο τα έργα των δυο επαρχιών βρίσκονται υπό επεξεργασία, τα σχέδια για τα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου που προβλέπουν Μαρίνα, Λιμάνι Κρουαζιεροπλοίων, και περιοχές αγκυροβόλησης για πλοία με επικίνδυνο φορτίο και ρύπους, τρομοκρατούν τους κατοίκους της Ίμβρου.

What’s in the plan? While many projects of the provinces are under process, the plans for the islands of Imroz and Tenedos such as Cruise Port, Yacht Marina and anchorage areas for ships carrying hazardous materials with pollutant characteristics, scares the citizens of Imroz.

Çanakkale genelinde içinde çok sayıda belediyenin de bulunduğu yüzlerce itiraz süresi içinde yapılmış durumda. CHP İl Başkanlığı da konunun yakın takipçisi. Telefonda bilgisine başvurduğumuz CHP Çanakkale İl Başkanı M.Ümit URAL “Oluşturmuş olduğumuz bilim kurulu konuyu yakından takip ediyor. Konu ile ilgili 17.12.2020 günü zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi. 70-80 kişilik davet listemize 50 civarı katılım gerçekleşti. İlçe başkanlarının ve belediye başkanlarının da bulunduğu toplantıda konuya hakim uzmanlar görüşlerini belirterek bu konuda yapılması gerekenler tartışıldı. Bilim Kurulumuzun çalışmaları doğrultusunda konunun peşini bırakmayacak ve rant uğruna insanlarımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Έχουν υποβληθεί εκατοντάδες αντιρρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών δήμων, σε ολόκληρο το Çanakkale. Ο επαρχιακός πρόεδρος του CHP Çanakkale M.Ümit URAL, με τον οποίο μιλήσαμε τηλεφωνικά, είπε: «Η επιστημονική επιτροπή που συγκροτήσαμε παρακολουθεί στενά το ζήτημα. Μια συνάντηση με 50 παρεβρισκομένους πραγματοποιήθηκε μεσω zoom στις 17.12.2020 σχετικά με το θέμα. Στη λίστα των ατόμων που έλαβαν μέρος συμπεριλαμβάνονται πρόεδροι και δήμαρχοι, εμπειρογνώμονες για το θέμα και όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με το έργο της Επιστημονικής μας Επιτροπής, δεν θα αφήσουμε το ζήτημα και δεν θα επιτρέψουμε στο λαό μας να γίνει θύμα χάριν του χρήματος».

Hundreds of objections, including those of many municipalities, across Çanakkale have been filed within the period. We had a phone interview with CHP Çanakkale Provincial Chairman M.Ümit URAL, saying: “A scientific committee we have established follows the issue closely. A meeting on the subject was held on 17.12.2020 via zoom. About 50 people participated including district presidents and mayors, experts on the subject expressed their opinions and future steps  nwas discussed. In line with the work of our Scientific Committee, we will not let go of the issue and we will not allow our people to be victimized for the sake of money ”.

Plana yapılan yüzlerce itirazlardan 1 tanesi de Gökçeada’dan. Gökçeada Gönüllüleri Derneği adamızdan tek olarak plana itirazını yasal süresi içinde gerçekleştirdi.

Μία από τις εκατοντάδες αντιρρήσεις που έγιναν στο σχέδιο είναι από την Ίμβρο. Ο Σύνδεσμος Εθελοντών της Ίμβρου, αντιτάχθηκε επίσημα στο σχέδιο εντός της νόμιμης περιόδου.

One of the hundreds of objections made to the plan is from Imroz. Imroz Volunteers Association, objected to the plan within the legal period.

Gökçeada Gönüllüleri Derneği yaptığı itirazda; Gökçeada‘nın tüm kıyılarının çepeçevre Bütünleşik Kıyı Alanları Planında yer almasının adayı savunmasız bırakacağı, Gökçeada’nın sahip olduğu sulak alanların gölet, Tuz gölü, baraj gölü ve su kaynaklarının kıyılarının korunması veya korunmasının planlanması ile ilgili hiçbir maddeye planda yer verilmemesinin doğuracağı sonuçlar, ana kara ile adalar arasında acil ve kapsamlı sağlık sorunları için deniz ulaşımının güçlendirilmesi adına bir planlama maddesi bulunmaması, Gökçeada  (ve Bozcaada) kıyılarında Tehlikeli madde taşıyan gemiler için demirleme sahası oluşturulmasının organik tarıma yapacağı olumsuz etkilere değinerek öncelik derecelerini belirleyen kriterlerin yetersizliği, insan hayatı, doğa ve fauna için zararlarının tam anlamı ile ortaya konmamış olması ve genel belirsizliklerinin fazla oluşu nedenleri ile planın uygulamaya konmamasını talep ediyorlar.

Στην ένσταση που διατυπώθηκε από την ένωση εθελοντών Ίμβρου απαιτείτε να μην εφαρμοστει και υπογραμμίζεται το πόσο ευάλωτο θα γίνει το νησί με την ένταξή του στο σχέδιο ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Διαχειρησης των Παράκτιων Ζωνών.  Οι συνέπειες της απουσίας ρήτρας σχεδιασμού σχετικά με την προστασία ή τη διατήρηση των ακτών, των υγροβιοτόπων που ανήκουν στην Ίμβρο, των φράγματων, των λιμνών, της αλυκής, και των υδάτινων πόρων΄  η ελλειψη ρήτρας σχεδιασμού για την ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών για επείγοντα, σοβαρά και έκτακτα προβλήματα υγείας μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και νησιών, καθώς και το γεγονός ότι στις ακτές της Ίμβρου (και της Τενέδου), θα δημιουργηθεί περιοχής αγκυροβόλησης για πλοία επικίνδυνου φορτίου, θα προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιολογική καλλιέργεια, και φανερώνουν την ανεπάρκεια θέσπισης κριτηρίων που καθορίζουν τα επίπεδα προτεραιότητας, αφού οι ζημιές για την ανθρώπινη ζωή, τη φύση και την πανίδα δεν διαφυλλάσονται πλήρως και οι γενικότητες είναι πολλές.

In the objection expressed by the Imroz Volunteers Association, it is demanded the plant not to be implemented and underlined how vulnerable the island will become with its inclusion in the development plan of the Integrated Coastal Zone Management. The absence of a planning clause on the protection or conservation of coasts, wetlands belonging to Imroz, dams, lakes, salt lakes, and water resources; the lack of a planning clause to boost maritime transport for urgent, serious and emergency health problems between the mainland and the islands, as well as the fact that on the coasts of Imroz (and Tenedos) an anchorage area for hazardous cargo ships will be created, will have a negative impact on organic farming, showing the inadequacy of establishing criteria that determine the priority levels, since the damage to human life, nature and fauna are not fully preserved.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi plana yüzlerce itiraz var. Tüm itirazlarda ön plana çıkan en önemli konu planın paydaşları ile paylaşılmadan hazırlanmış olması. Hiçbir yerel yöneticinin, STK’nın ve bu bölgelerde yaşayanların haberi olmadan hazırlanan plan askıya çıkarılarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Paydaşlarından ve yaşayanlardan habersiz hazırlanan plan apar topar kesinleştirilmeye çalışılıyor. Bu durumda paydaşları ve halkı rahatsız ediyor.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν εκατοντάδες ενστάσεις. Το πιο σημαντικό ζήτημα σε όλες τις αντιρρήσεις βασικό στοιχείο είναι ότι το σχέδιο προετοιμάστηκε χωρίς να δημοσιευτεί και να μοιραστεί στους ενδιαφερόμενους. Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε χωρίς τη γνώση τοπικών διαχειριστών, ΜΚΟ και όσων ζουν σε αυτές τις περιοχές αναστέλλεται και κοινοποιείται’  ένα σχέδιο, που εκπονήθηκε χωρίς τη γνώση των ενδιαφερομένων και των κατοίκων του, είναι σχέδιο που προσπαθεί να ολοκληρωθεί βιαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, ενοχλεί ενδιαφερόμενους και πολίτες.

As mentioned above, there are hundreds of objections. The most important issue that comes to the fore in all objections is that the plan is prepared without sharing it with its stakeholders. The plan prepared without the knowledge of any local administrators, NGOs and those living in these regions is suspended and shared with the public. The plan, which was prepared without the knowledge of its stakeholders and residents, is tried to be finalized immediately. In this case, it disturbs the stakeholders and the public.

CHP Çanakkale İl Başkanlığı bünyesinde daha önce oluşturulmuş olan “Bilim Kurulu”, biz bu günler için oluşturulduk diyerek konunun üzerine gidiyor ve askı süresinde ulaşabildiği kişi, kurum ve kuruluşları harekete geçirip ve planın eksiklerine itiraz edilmesi için uğraş veriyor.

Η «Επιστημονική Επιτροπή», η οποία είχε προηγουμένως συσταθεί από της επαρχιακή διεύθυνσης CHP Çanakkale, προσπαθεί να κινητοποιήσει ανθρώπους, θεσμικά όργανα και οργανώσεις ώστε να ενεργοποιηθούν ενστάσεις εντός πτης διάρκειας της περιόδου αναστολής και τονίζοντας τις ελλείψεις του σχεδίου.

The “Scientific Committee”, which was previously established within the CHP Çanakkale Provincial Directorate, goes on the issue and tries to activate people, institutions and organizations, to get in action during the suspension period and to highlight the deficiencies of the plan.

Sivil Aktivist Mimar İsmail ERTEN planla ilgili olarak yerel bir (Aynalı Pazar) gazetede yayımlanan yazısında bazı noktalara dikkat çekerek diyor ki,

Ο αρχιτέκτονας και πολιτικός ακτιβιστής Iσμαήλ Ερτέν, εφιστά την προσοχή σε ορισμένα σημεία στο άρθρο του που δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα (Aynalı Pazar) σχετικά με το σχέδιο.

Architect and civil activist Ismail Erten, draws attention to some points in his article published in a local newspaper (Aynalı Pazar) regarding the plan,

PLANDAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE: BELİRSİZLİKLER

 “Bana göre planın asıl adı Belirsizlikler Planı’dır. Mesela neye göre bu sınırlar belirlendi? Planın raporlarına baktığımızda; bunun ipuçlarını, gerekçelerini bulamadım. Neden bir yerde 200 metre iken bir başka yerde 10 kilometre içeriye girmişler karasal bandı kapsamışlar anlayamadım. İkinci belirsizlik; planla birlikte yapılacak yatırımların mekansal alanları belirtilmemiş. Diyor ki; Bozcaada-Çanakkale bölgesine iki tane kurvaziyer limanı yapılacak. Bu kurvaziyer gemileri öyle küçük gemiler değil; Kepez limanına bile bazen yanaşmakta güçlük çekiyorlar. Bu iki liman nerede yapılacak bilgisi yok. Tanımda Bozcaada-Çanakkale arasında diyor. Plan demek; bir şeyin nereye yapılacağını göstermelidir. Bu planda işlenen hiçbir yatırımın yeri belirtilmemiş. Mesela Biga-Karabiga bölgesinde Yük Limanı yapılacak. Buna gerekçe olarak Maden ve Sanayinin lojistik olarak aktarım yeri olması. Buradan yapılacak altın madenciliği, bakır madenciliği götürülüp limandan gemilere yüklenecek, başka yerlerde işlenecek. Tamam da yük limanı tam olarak nerede yapılacak belirtilmemiş. Fiziksel bölge yok, şurası denmiyor.”

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ: Η ΑΣΑΦΕΙΑ

 “Για μένα, το πραγματικό όνομα του σχεδίου είναι το Σχέδιο Ασάφειας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τι καθορίστηκαν τα όρια; Όταν εξέτασα τις εκθέσεις του σχεδίου δεν μπορούσα να βρω ενδείξεις, λόγους για αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί μπήκαν 200 μέτρα σε ένα μέρος και 10 χιλιόμετρα σε άλλο. Δεύτερη ασαφεια: Δεν προσδιορίζονται οι χωρικοί τομείς των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν με το σχέδιο. Λέει: Θα κατασκευαστούν δύο λιμάνια για κρουαζιερόπλοια στην Τένεδο-Çanakkale. Αυτά τα κρουαζιερόπλοια δεν είναι και τόσο μικρά πλοία. Ακόμα και στο λιμάνι του Kepez μερικές φορές δυσκολεύονται να πλησιάσουν. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού θα κατασκευαστούν αυτές οι δύο πήλες. Στον ορισμό αναφέρεται μεταξύ Τενέδου και Çanakkale. Υπάρχει σχέδιο σημαίνει: θα πρέπει να δούμε πού θα γίνει τι. Δεν προσδιορίζεται η τοποθεσία οποιασδήποτε επένδυσης που υποβάλλεται σε επεξεργασία σε αυτό το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα λιμάνι φορτίου θα κατασκευαστεί στην περιοχή Biga-Karabiga. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η Μεταλλεία και η Βιομηχανία χρειάζονται ενα σημείο μεταφοράς. Η εξόρυξη χρυσού και η εξόρυξη χαλκού που θα γίνει από εδώ θα μεταφερθούν στα πλοία από το λιμάνι και θα υποστούν επεξεργασία αλλού. Εντάξει, δεν προσδιορίζεται η ακριβής τοποθεσία του λιμένα φορτίου. Δεν υπάρχει φυσική ζώνη, δεν καλείται εκεί. “

“BIGGEST DANGER IN THE PLAN: “VAGUENESS 

 “For me, the real name of the plan is the Plan οf Vagueness. For example, according to what were these limits determined? When I looked at the reports of the plan I could not find clues, reasons for this. I could not understand why they entered 200 meters in one place and 10 kilometers in another. Second uncertainty; The spatial areas of the investments to be made with the plan are not specified. It says: Two cruise ports will be built in the Bozcaada-Çanakkale region. These cruise ships are not such small ships; Even at the port of Kepez sometimes they have difficulty approaching. There is no information about where these two ports will be built. In the definition it says between Bozcaada and Çanakkale. It means plan; it should show you where to do something. The location of any investment processed in this plan is not specified. For example, a Cargo Port will be built in the Biga-Karabiga region. The reason for this is that Mining and Industry in the area needs a logistically transfer place. The gold mining, the copper mining will be taken to the ships from the port and processed elsewhere. Okay, the exact location of the cargo port is not specified. There is no physical zone, it is not called there.”

BU PLAN KÜRESEL SERMAYEYE DAVET MEKTUBUDUR”

 “Bütünleşik Kıyı Alanları Planında süreç devam ediyor; belki diyecekler ki biz bu alanları planda işleseydik arsa rantı yaşanabilirdi’ şeklinde. İşte o bölgede arsa satışları artmasın diye… ama böyle olduğu zamanda Bu Plan Küresel Sermayenin Çanakkale ve Balıkesir Bölgesine Yatırım Amaçlı gelmesinin cazibe belgesidir, küresel sermayeye davet mektubudur. Liman, Kurvaziyer Limanı, Yük Limanı elbette önemli ama bunlardan daha önemlisi Yat Limanları ve Marinalardır. Bu bölgeye çok ciddi bir şekilde Yat Limanı ve Marina önerisinde bulunuluyor. Hemen hemen her alana Yat Limanı önerisi var. Bu da küresel sermayeler için önemlidir”

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Η διαδικασία για την Ολοκληρωμένη Διαχειρηση των Παράκτιων Ζωνών συνεχίζεται. Ίσως θα πουν ότι αν είχαμε επεξεργαστεί αυτές τις περιοχές στο σχέδιο, θα αυξανόντουσαν τα μισθώματα“. Για να μην αυξηθούν οι πωλήσεις γης σε αυτήν την περιοχή λοιπόν… αλλά όταν συμβεί αυτό, αυτό το Σχέδιο είναι ένα ελκυστικό έγγραφο προς το Παγκόσμιο Κεφάλαιο απο τις Περιφέρειες Çanakkale και Balıkesir για Επενδυτικούς Στόχους, είναι μια επιστολή πρόσκλησης προς το παγκόσμιο κεφάλαιο. Το λιμάνι, το λιμάνι Κρουαζιεροπλοίων, το εμπορικό λιμάνι φυσικά και ειναι  σημαντικά, αλλά πιο σημαντικό από αυτά είναι η μαρίνα. Σε κάθε τομέα αναφέρεται και σχέδιο μια μαρίνα. Υπάρχουν προτάσεις για τη Μαρίνα για σχεδόν κάθε τομέα. Αυτό είναι σημαντική επένδυση για το παγκόσμιο κεφάλαιο»

“THIS PLAN IS AN INVITATION TO THE GLOBAL CAPITAL”

“The process for Integrated Coastal Zone Management continues. They might say that “if we had worked out these areas in the plan, ground rents would have increased”. So that is why the areas are not mentioned….!! But when that happens, this Plan is an attractive document to Global Capital from the Çanakkale and Balıkesir Regions for Investments, it is an open invitation to the global capital. The port, Cruise port, the commercial port are of course important, but more important than them are the marinas. A marina design is also mentioned on each section. There are proposals for the Marina for almost every sector. This is a significant investment for global capital. “

BELEDİYEDEN DAHA FAZLA YATIRIMCIYA YETKİ VEREN PLAN..

Türkiyede Marina ve Yat Limanı işletmelerinin büyük çoğunluğu büyük sermayenin elindedir. Aynı şey küresel anlamda yapılacak yük limanlarıdır. Mevcutlar özelleştirildi, yeni yapılanları ise yabancı yatırımcılar yapıyor veya işletiyorlar. Denizle alakalı tüm bunların yanı sıra bu yatırımlar doğrudan kıyıda devasa tesisleri de içeriyor. Hiçbir Yat Limanı veya Marina denizde yapılmaz; orada yapılacak duba vs.nin on katı kıyıda yapılır. AVMler, Oteller, Barlar, Kafeteryalar gibi yerler ile turizmin kıyıdan karaya kaydırılmasıdır. Bu sebeple ben bu planı Küresel Sermayeye davet mektubu olarak görüyorum, Çanakkale merkezli, hem marina gibi deniz ve hem de kıyı karasal alanlarda turizm yapılaşmana hizmet etmeye yönelik bir plan olarak görüyorum. Plan öyle bir hazırlanmış ki; belediyelerden daha çok sanki yatırımcıya yetki veren bir plan izlenimi uyandırıyor”

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ  ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ..

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων μαρίνας τ βρίσκεται στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Το ίδιο θα ισχύει και για τα παγκοσμίου βελινεκους εμπορικά λιμάνια που θα κατασκευαστούν. Τα υπάρχοντα έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τα νέα κατασκευάζονται ή λειτουργούν από ξένους επενδυτές. Εκτός από όλα αυτά που σχετίζονται με τη θάλασσα, αυτές οι επενδύσεις περιλαμβάνουν επίσης τεράστιες εγκαταστάσεις στην ακτή. Δεν υπάρχει μαρίνα μόνο στη θάλασσα,  ο πάκτωνας κ.λπ. που θα κατασκευαστούν θα καλύψουν την ακτή 10 φορές παραπάνω απο όσο καλύπτει η μαρίνα τη θάλασσα. Είναι η μετάβαση του τουρισμού από την ακτή σε ξηρά, σε μέρη όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, μπαρ, καφετέριες. Για αυτόν τον λόγο, βλέπω αυτό το σχέδιο ως επιστολή πρόσκλησης στο Παγκόσμιο Κεφάλαιο, ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στο Çanakkale, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση της τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε θαλάσσιες όσο και σε παράκτιες περιοχές. Το σχέδιο έχει προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενδυναμώνει τον επενδυτή παρα τους δήμους »

“THE PLAN IS APPROVED BY INVESTORS AND NOT THE MUNICIPALITIES ..

“The vast majority of marina companies are in the hands of big business. The same will be true for the world-wide commercial ports that will be built. The existing ones have been privatized and the new ones are being built or operated by foreign investors. These investments also include huge facilities on the coast, not only the sea.There is no marina only on the sea, the pontoon etc. that will be built will cover the coast 10 times more than the marina covers the sea. It is the transition of tourism from the coast to places such as shopping malls, hotels, bars, cafes, which is why I see this project as an invitation to the World Capital, a project focused on Canakkale, which aims to serve tourism development in both sea and coast. The plan has been prepared in such a way as to empower the investor and not the municipalities “

BOZCAADA VE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA TEHLİKELİ ATIK GEMİLERİNE BEKLEME ALANI..

 “Mesela planda Çanakkalenin turizmi için büyük değerler olan Bozcaada ve Gökçeada ciddi kirliliklere sebep olabilecek şeyler var. Bozcaadanın Poyraza kapalı olacak kesiminde, Göeadanın belli yerlerinde Tehlikeli atık taşıyan gemilerin bekleme alanları tespit edilmiş. Öbür taraflarda tehlikeli atık taşımayan gemilerin bekleme alanı demişler. Ben bunu ilk kez görüyorum, denizde böyle bir alanla belirtilmesini… bu çok tedirgin edici bir şey; Bozcaada, Gökçeada gibi Saros Körfezi açıklarında böyle şeylerin yapılması endişe vericidir”

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΜΟΜΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝΗ ΙΜΒΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΝΕΔΟΣ

Για παράδειγμα, υπάρχουν πράγματα στο σχέδιο που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση στην Ίμβρο και τη Τένεδο, νησιά τα  οποία αποτελούν εξαιρετικές αξίες για τον τουρισμό του Çanakkale. Σε τμήμα της Τενέδους που θα είναι κλεισεί στο Νοτιά, σε καθορισμένα μέρη της Ίμβρου,καθορίστηκαν μέρη αναμονής για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα. Απο την άλλη ειπαν ότι θα είναι χώρος αναμονής για πλοία που δεν μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα. Πρώτη φορά που προσδιορίζεται με μια τέτοια περιοχή στη θάλασσα…και αυτο με ανησυχεί αρκετά. Είναι ανησυχητικό να γίνονται τέτοια πράγματα στα έξω απο τον κόλπο του Ξηρού, στα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου.

IMROZ AND TENEDOS: WAITING AREA FOR HAZARDOUS  CARGO VESSELS

“For example, there are things in the plan that could cause serious pollution in Imroz and Tenedos, islands which are excellent values ​​for tourism in Canakkale. In a part of Tenedos that will be closed to the South wind, and in certain parts of Imroz there have been planned to be built waiting areas for ships carrying hazardous waste. On the other hand, some they said it would be a waiting area for ships not transporting hazardous waste. Open of the bay of Xiros (Saros), on the islands of Imroz and Tenedos planning such things it’s sounds very worrying.

Bu iddialar geçiştirilecek iddialar değil. Planın düzeltilmeden kesinleşmesi durumunda Gökçeada’yı bekleyen olası tehlikeler ile ilgili tüm Gökçeadalılar olarak duyarlı olmalıyız. Temennimiz yetkililerin biz Gökçeadalıları plan ile ilgili bilgilendirerek adamızın geleceği hakkında oluşan kaygılarımızı gidermesi ve Gökçeada’da yaşayanların ve Gökçeada sevdalılarının da bu konuyu takip ederek geleceğimiz hakkında duyarlılıklarını göstermesi.

Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι ισχυρισμοί που πρέπει να παραβλεφθούν. Σε περίπτωση που το σχέδιο οριστικοποιηθεί χωρίς διόρθωση, εμείς, όπως όλοι οι κάτοικοι της Ίμβρου, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που περιμένουν το νησί μας. Ελπίζουμε ότι οι αρχές θα μας ενημερώσουν,  για το σχέδιο και θα εξαλείψουν τις ανησυχίες μας για το μέλλον του νησιού μας. Ευχόμαστε οι άνθρωποι της Ίμβρου και οι λάτρεις του νησιού μας θα παρακολουθούν αυτό το ζήτημα και θα δείξουν την ευαισθησία τους για το μέλλον μας.

These claims are not claims that should be ignored. In case the plan is finalized without correction, we, like all the residents of Imroz, must be sensitive about the possible dangers that await our island. We hope that the authorities will inform us about the plan and will eliminate our worries about the future of our island. We hope the people of Imvros and the lovers of our island will watch this issue and show their sensitivity for our future.

GÖKÇEADA’NIN GELECEĞİNİ ŞEKİLENDİRECEK BİR PLANDA GÖKÇEADALILARIN DA BİLGİSİ VE KATKISI OLASI DİLEĞİYLE…

Προσδοκόντας τη σωστή ενημέρωση για την οργάνωση και ανάπτυξη της Ίμβρου.

Expecting the correct information for the management  and the development of Imroz

Total Page Visits: 545 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: