KORONAVİRÜS İÇİN YENİ TEDBİRLER

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

NEW MEASURES FOR CORONAVIRUS

Gökçeada Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi”nde alına kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00’den itibaren geçerli olmak üzere yeni kararlar aldı.

Το Συμβούλιο Γενικής Υγιεινής της Ίμβρου, έπειτα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 17.11.2020 στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, έλαβε νέες αποφάσεις με ισχύ από τις 20.00 την Παρασκευή, 20.11.2020.

Imroz General Sanitation Board took new decisions to be valid as of 20.00 on Friday, 20.11.2020, in line with those taken at the “Council of Ministers”, which convened under the chairmanship of the President of the Republic on 17.11.2020.

Kurulun 105 No’lu kararı şu şekildedir.

“GÜNDEM: Koronavirüs yeni Tedbirler

KARAR:

Koronavirüs (COVİD 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Η απόφαση αριθ. 105 του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής.

Νέα μέτρα Coronavirus

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Νέα μέτρα ελήφθησαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να διατηρηθεί υπό έλεγχο ο ρυθμός εξάπλωσης της νόσου του Κορονοϊού (COVID 19) ύστερα από συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και της Επιστημονικής Επιτροπής του Κορονοϊού για τη διαχείριση του κινδύνου της πανδημίας όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη, για την εξασφάλιση και τη προστασία και διατήρηση της κοινωνικής απόστασης.

The decision numbered 105 of the Board is as follows.

“Coronavirus New Measures

DECISION:

New precautionary decisions have been taken in line with the instructions of the President of the Republic and after the recommendations of the Ministry of Health and the Coronavirus Scientific Committee in order to manage the risk of the coronavirus (Covid19) epidemic in terms of public health and public order, to ensure social isolation, to protect the physical distance and to keep the disease spread rate under control.

 2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση / μετάδοση της πανδημία Κορονοϊού, η οποία έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο το 2020, πρόσφατα αυξήθηκε σε αρκετές χώρες. Παρατηρείται ότι υπάρχει πολύ σοβαρή αύξηση της επιδημίας, ιδίως σε χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, και έχουν ληφθεί πολλά νέα μέτρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της.

It is noted that the spread / transmission of the Coronavirus pandemic, which has affected the entire world in 2020, has recently increased in several countries. There is a very serious increase in the epidemic, especially in countries on the European continent, and many new measures have been taken to combat it.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan Temizlik, Maske ve Mesafe yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00’den itibaren geçerli olacak şekilde;

Εκτός από τους κανόνες καθαριότητας, μάσκας και αποστάσεων, που είναι και οι βασικές αρχές της ελεγχόμενης περιόδου που διανύουμε στη χώρα μας, η πορεία της επιδημίας και και λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους, καθορίζονται νέοι κανόνες και προφυλάξεις για όλους τους τομείς της ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε στις 17.11.2020 υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με ισχύ από τις 20:00 την Παρασκευή, 20.11.2020 ·

In addition to the rules of cleanliness, mask and distances,  the basic principles of the controlled period we are going through in our country, the curve of the epidemic and the potential danger, new rules and precautions are set for all areas of life. In this context, in accordance with the decisions taken at the Council of Ministers convened on 17.11.2020 under the chairmanship of the President of the Republic, effective from 20:00 on Friday, 20.11.2020;

  1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

 2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.

3. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır.

4. Çay ocaklarının sadece servis yapacak şekilde olmasını

5. Tüm illerimizde 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile ilgili illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

1.Εμπορικά κέντρα, αγορές, κουρείο, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες από τις 10.00 έως τις 20.00.

 2. Χώροι φαγητού και ποτού, όπως εστιατόρια, μαγειρεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, μπορούν να είναι ανοιχτά μόνο από τις 10.00 έως τις 20.00 για την παροχή υπηρεσιών διανομής ή πακέτου.

3. Μέχρι να ληφθεί μια νέα απόφαση, οι δραστηριότητες των καφενείων, των ιντερνετ καφέ, των εξοχικών κέντρων , των αιθουσών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των κυλικείων και των γηπέδων θα σταματήσουν.

4. Οι τσαγιερί θα παραμείνουν ανοιχτές για εξυπηρέτηση σε πακέτο.

5. Οι πολίτες άνω των 65 ετών θα μπορούν να βγαίνουν στους δρόμους μεταξύ 10:00 και 13:00 κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολίτες κάτω των 20 ετών (γεννημένοι μετά την 01.01.2001) μεταξύ 13:00 και 16:00 κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλες τις επαρχίες. Οι πολίτες των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων θα απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους εκτός αυτών των ωρών (εξαιρουμένων των υπαλλήλων που κατέχουν τα ανάλογα αποδεικτικά της εργασία τους).

1.Shopping centers, markets, barbershops, hairdressers and beauty centers will be able to serve the citizens from 10.00 to 20.00.

 2. Food and beverage areas, such as restaurants, kitchens, patisseries, cafes, may only be open from 10:00 until 20:00 for delivery or take away services.

3. Until a new decision is made, the activities of cafes, internet cafes, video game centres, canteens and stadiums will stop operating.

4. The teashops will remain open for takeaway and delivery service.

5. Citizens over 65 will be able to be out between 10:00 and 13:00 during the day and citizens under 20 (born after 01.01.2001) between 13:00 and 16:00. Citizens of these age groups will be prohibited from taking to the streets outside of these hours (except for employees who hold the relevant documents as proof of work).

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım pazartesi 05:00 saatine Kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

Μέχρι να ληφθεί νέα απόφαση, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι περιορισμένη τα σαββατοκύριακα, εκτός από τις ώρες που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα  (10:00 με 20:00). Οι αλυσίδες παραγωγής εφοδιασμού εξαιρούνται από αυτόν τον περιορισμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι περιορισμένη από τις 20:00 το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου έως τις 10:00 την Κυριακή, και τη Κυριακή 22 Νοεμβρίου από τις 20:00  έως τις 05:00 τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου. H εφαρμογή θα συνεχιστεί όπως αναφέρεται παραπάνω έως ότου ληφθεί νέα απόφαση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην καθημερινή ζωή.

Until a new decision is made, a curfew will be restricted on weekends, except from 10:00 to 20:00. Production, manufacturing and supply chains are exempt from this restriction. In this direction, the curfew will be from 20:00 on Saturday, November 21, until 10:00 on Sunday, November 22, and from 20:00 on Sunday to 05:00 on Monday, November 23. In the following weekends, in order to minimize the effect of curfew on daily life, the implementation will continue as stated above until a new decision is taken.

6.1 AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, karayolları, yaşlı bakım evleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Destek Birimleri, PTT vb.),

ç)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

d) Oteller ve konaklama yerleri,

e) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

f) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

g) Üretim ve imalat tesisleri,

ğ) Gazete dağıtıcıları,

h) Akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.

6.1 ΤΟΠΟI ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ

– Χώροι εργασίας που ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και πώληση φαρμάκων, ιατρικών συσκευών, ιατρικών μασκών και απολυμαντικών

– Ιδρύματα και οργανισμοί δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, φαρμακεία, κτηνιατρικές κλινικές,

– Δημόσια ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις που απαιτούνται για τη συντήρηση υποχρεωτικών δημόσιων υπηρεσιών (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, γηροκομεία, τηλεφωνικά κέντρα έκτακτης ανάγκης, μονάδες υποστήριξης πιστότητας, Ταχυδρομία κ.λπ.),

– Εταιρείες που ασχολούνται με εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και εισαγωγών) και εφοδιαστικές,

– ενοδοχεία και καταλύματα,

-επιχειρήσεις / εταιρείες που ασκούν σχετικές με οικοδομές έκτακτης ανάγκης, εξοπλισμός κ.λπ. που σκοπεύουν στην αύξηση της ικανότητας των υπηρεσιών υγείας,

-Καταφύγια ζώων, κτηνοτροφικές μονάδες και κέντρα φροντίδας ζώων,

-Εγκαταστάσεις παραγωγής και κατασκευής,

-Διανομείς εφημερίδων,

-Τα βενζινάδικα και οι επισκευαστές ελαστικών όπου θα καθοριστούν έπειτα από κλήρωση.

6.1 WORKPLACES, BUSINESSES AND INSTRUMENTS THAT REMAIN OPEN

-Workplaces engaged in activities related to the production, transport and sale of medicines, medical devices, medical masks and disinfectants

-Public and private health institutions and organizations, pharmacies, veterinary clinics,

-Public institutions, organizations and companies required for the maintenance of mandatory public services (airports, ports, highways, nursing homes, emergency call centers, loyalty support units, Post Office, etc.),

-Domestic and international transport companies (including exports and imports) and logistics,

-Hotels and accommodation,

-companies / companies engaged in emergency construction, equipment, etc. aimed at increasing the capacity of health services,

-Animal shelters, livestock units and animal care centers,

-Production and construction facilities,

-Newspaper distributors,

-Gas stations and tire repairmen where they will be determined after a draw.

6.2 İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Yukarıda belirtilen “Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlerinde görevli olanlar (din görevleri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerinin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/ bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetlerini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlıkhizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar(Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiyevb. Toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (işyeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tari ve 7486 sayılı Genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasatı, pazarlaması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş)Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etme şartı ile)

t) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (otobüs, uçak, tren, gem, vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

u) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri

6.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διευθυντές, αξιωματικοί ή υπάλληλοι στους προαναφερθέντες «χώρους εργασίας, επιχειρήσεις και ιδρύματα που είναι ανοιχτοί»,

Όσοι είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών αξιωματικών ασφαλείας),

Κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, Μονάδες κοινωνικής υποστήριξης, Ερυθρά Ημισέληνος,

Όσοι τεκμηριώνουν ότι θα παρακολουθήσουν κεντρικές εξετάσεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας (σύζυγος, αδελφια, κηδεμόνας) και οι  επιτηρητές εξετάσεων,

Όσοι εργάζονται σε ταφές κηδείας (θρησκευτικά καθήκοντα, υπάλληλοι νοσοκομείων και δήμων κ.λπ.) και εκείνοι που θα παρευρεθούν στις κηδείες των συγγενών πρώτου βαθμού

Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και επισκευή των συστημάτων μεταφοράς και υποδομής που δεν πρέπει να διακόπτονται: Ηλεκτρισμός, νερό, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.

Όσοι ασχολούνται με τη μεταφορά ή τον εφοδιασμό προϊόντων και / ή υλικών (συμπεριλαμβανομένου του φορτίου), εγχώριων και διεθνών μεταφορών, αποθήκευσης και συναφών δραστηριοτήτων,

Εργαζόμενοι σε κέντρο κοινωνικής προστασίας / φροντίδας, Γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, οικοτροφία κ.λπ.

Υπάλληλοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής και εργαστηρια,

Εκείνοι που βόσκουν αιγοπρόβατα και ασκούν δραστηριότητες μελισσοκομίας,

Υπάλληλοι τεχνικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκμηριώνουν με αναλογα έγγραφα

Εργαζόμενοι σε κλειστούς, μη ενεργούς χώρους εργασίας (νυχτοφύλακες κτλ)

Προσωπικό που θα εργαστεί τα σαββατοκύριακα για τη δημόσια συγκοινωνία, τον καθαρισμό, τα στερεά απόβλητα, το νερό και τα λύματα, τον ψεκασμό, την πυροσβεστική και το νεκροταφείο των δήμων.

Εκείνοι που έχουν ιατρικό ραντεβού  (συμπεριλαμβανομένων αιμοδοσιών και δωρεών πλάσματος που πρέπει να γίνουν στην Ερυθρά Ημισέληνο),

Όσοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών όσων διαμένουν σε δημόσιους χώρους, Κοιτώνες, ξενώνες, εργατικές εστίες κ.λπ.

Εργαζόμενοι σε υπηρεσία που  δε μπορούν να εγκαταλείψουν τους χώρους εργασίας τους λόγω επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ιατροί κτλ)

Κτηνίατροι,

Όσοι ανοικουν στην κατηγορια ΑΜΕΑ όπως αυτιστικοί, άνθρωποι με σοβαρή διανοητική καθυστέρηση, σύνδρομο down και οι γονείς / κηδεμόνες τους ή οι συνοδοί τους

Μέλη Ομάδας Διατροφής Ζώων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της εγκυκλίου αριθ. 7486 της 30.04.2020 και εκείνων που θα ταΐσουν ζώα του δρόμου,

Άτομα που εργάζονται στην παραγωγή, άρδευση, επεξεργασία, ψεκασμό, συγκομιδή, εμπορία και μεταφορά φυτικών και ζωικών προϊόντων,

Όσοι βγαίνουν για να καλύψουν τις υποχρεωτικές ανάγκες των κατοικίδιων τους, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται στο μπροστινό μέρος της κατοικίας τους,

Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την υπηρεσία παράδοσης κατ οίκων κατά τις ώρες κατά τις οποίες επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας,

Συνάντηση γονέα τέκνου, έπειτα απο δικαστική απόφαση (υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν την δικαστική απόφαση)

Όσοι ταξιδεύουν με υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, αεροπλάνα, τρένα, κ.λπ.) υποβάλλοντας έγκυρο εισητήριο και κωδικό κράτησης

Οδηγοί οχημάτων μεσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, λεωφορείο, ταξί κ.λπ.)

6.2 EXCEPTIONS

Managers, officers or employees in the aforementioned “open workplaces, enterprises and institutions”;

Those in charge of ensuring public order and security (including private security officers),

Emergency call centers, Social support units, Red Crescent,

Those who document that they will attend central examinations announced by the Ministry of Education (including their spouse, siblings, guardians) and exam supervisors,

Those who work in funeral services (religious duties, employees of hospitals and municipalities, etc.) and those who will attend the funerals of first degree relatives

Those responsible for the maintenance and repair of transmission and infrastructure systems that must not be interrupted: Electricity, water, telecommunications, etc.

Those involved in the transport or supply of products and / or materials (including cargo), domestic and international transport, storage and related activities,

Employees in a social protection / care center, Nursing homes, rehabilitation centers, boarding schools, etc.

Employees in production facilities and laboratories,

Those who care livestock  and engage in beekeeping activities,

Employees of technical services, provided that they document it with appropriate documents

Employees in closed, inactive workplaces

Staff who will work on weekends for public transport, cleaning, solid waste, water and sewage, spraying, fire brigade and municipal cemetery.

Those who have a medical appointment (including blood donations and plasma donations to be made in the Red Crescent),

Those who are responsible for meeting the basic needs of those who live in public places, dormitories, hostels, workplaces, etc.

Employees in service who can not leave their workplaces due to occupational health and safety (doctors etc)

Veterinarians,

People with disabilities such as autistic people, people with severe mental retardation, Down syndrome and their parents / guardians or their companions

Members of the Animal Feed Group established under Circular no. 7486 of 30.04.2020 and those who will feed street animals,

People working in the production, irrigation, processing, spraying, harvesting, marketing and transport of plant and animal products,

Those who go out to meet the mandatory needs of their pets, provided it is confined to the front of their home,

Those who are responsible for the home delivery service during the hours during which the traffic ban is imposed,

Meeting of the parent with the child, after a court decision (providing the court decision)

Those traveling by intercity public transport (buses, planes, trains, etc.) showing a valid ticket and reservation code

Drivers of public transport vehicles (bus, bus, taxi, etc.)

7. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgemizde belirtilen “vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı” getirilmesi uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca genişletilebilecek olup, sigara içme yasağı getirilen alan, cadde ve sokaklara belediye tarafından uyarı levhalarının asılmasına,

7. Το Συμβούλιο Γενικής Υγιεινής της Περιφέρειας μπορεί να προσαρμόσει την απόφαση περί απαγόρευσης καπνίσματος σε χώρους αυξημένης κινητικότητας όπως δρόμοι και πλατείες που που αναφέρονται στην εγκύκλιο μας με ημερομηνία 11.11.2020 και με αριθμό 18579 με τη χρήση ειδικών σημάτων. 

7. The General Health Council of the Region can adjust the decision to ban smoking in areas of increased mobility such as streets and squares mentioned in the decision dated 11.11.2020 under the number 18579, using special signs.

8. Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır. Ayrıca GESTAŞ tarafından Gökçeada- Kabatepe gemi seferlerinin sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine göre düzenlenmesine,

8. Θα διασφαλιστεί η μείωση της πυκνότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη διασφάλιση της αραιότητας των ταξιδιών. Επιπλέον, το GESTAŞ θα ορίσει νέες ημερομηνίες δρομολογίων Ίμβρος -Kabatepe σύμφωνα με τις ώρες της απαγόρευσης.

8. There will be a decrease of cars on the bus service in order to secure the spread. Also GESTAS will adjust the ferry boad service Imroz- Kabatape according the curfew.

9. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı genelge ile düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde; Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasında en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi, ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı genelge çerçevesine toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması sürdürülecektir.

9. Σχετικά με την απόφαση 14210 στις 02.09.2020 σχετικά με τους γάμους και τις εσπερίδες: κατά τη διάρκεια της τελετής θα πρέπει να τηρηθεί το τρίπτυχο: μάσκα, απόσταση, καθαριότητα, να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός καλεσμένων, και απόσταση τουλάχιστον  20 λεπτών μεταξύ των  τελετών. Θα συνεχιστεί η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις κηδείες σύμφωνα με την απόφαση 12682 που πάρθηκε στις 30.07.2020.

9. About the decision 14210 on 02.09.2020 regarding weddings and parties: during the ceremony mask, social distance, hygiene, must be taken very seriously. The number of guests must be a minimum, and a gap of at least 20 minutes between the ceremonies must be count. The full implementation of the provisions on condolences will continue in accordance with decision 12682 taken on 30.07.2020.

10. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak tedavi olduğu hastaneden taburcu asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önce alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisinin veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da kaymakamlığa doğrudan başvuru yoluyla Seyahat izin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

10. Είναι απαραίτητο οι πολίτες να μην ταξιδεύουν με τα ιδιωτικά τους οχήματα τα σαββατοκύριακα όπου και εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ωστόσο, εκείνοι με εξιτήριο από το νοσοκομείο, όσοι έχουν παραπεμπτικό με αναφορά γιατρού ή / και έχουν ραντεβού / έλεγχο γιατρού, όσοι θα πρέπει να παρευρεθούν στην κηδεία συγγενή 1ου βαθμού (το πολύ 4 άτομα), όσοι έχουν έρθει στην πόλη τις τελευταίες 5 ημέρες, αλλά δεν έχουν μέρος μόνιμης  διαμονής καιθέλουν να επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους (με διαπειστευτήρια όπως εισιτήριο ταξιδιού, πινακίδα οχήματος, άλλα έγγραφα που δείχνουν το ταξίδι τους), οι φαντάροι σε μετάθεση ή απόλυση που επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο τους, Ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι πρόσκληση για ημερήσια σύμβαση και όσοι εκτελούν ποινή κράτησης, θα μπορούν να ταξιδεύουν με τα ιδιωτικά οχήματά τους και θα λάβουν απαλλαγής μέσω των συστημάτων EBAŞVURU και ALO 199 του Υπουργείου Εσωτερικών ή με απευθείας αίτηση στην επαρχία, λαμβάνοντας άδεια από τα διοικητικά συμβούλια.

10. It is essential remind that it is prohibited to travel in private vehicles on weekends where during the curfew.

However, those discharged from the hospital, those who have a doctor’s appointment / examination, those who should attend the funeral of a 1st degree relative (maximum 4 people), those who have visit the town in the last 5 days , but do not have a place of permanent residence and want to return to their place of residence (with credentials such as a travel ticket, vehicle license plate, other documents showing their journey), soldiers on transfer or dismissal wishing to return to their place, Private or public Employees invited for a daily contract and those serving a detention sentence will be able to travel in their private vehicles and receive an exemption through the EBAŞVURU and ALO 199 systems of the Ministry of Interior or by direct application to the province, obtaining permission from the boards.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılması hususunda

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ”

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές και με τα άρθρα 27 και 72 του νόμου περί γενικής υγιεινής θα θεσπιστεί διοικητική δράσης για όσους δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του γενικού νόμου περί υγιεινής και τις αναγκαίες νομικές διαδικασίες στο πλαίσιο του άρθρου 195 του τουρκικού ποινικού κώδικα

Η απόφαση ελήφθη με ψηφοφορία¨

In accordance with the above principles and Articles 27 and 72 of the Law on General Hygiene, administrative action will be established for those who do not comply with the decisions taken in accordance with the relevant articles of the General Law on Hygiene and the necessary legal procedures under Article 195 of the Turkish Penal Code

DECISION HAS BEEN MADE BY VOTING UNION “

Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan bu karar ile Cuma günü saat 20:00’de başlayacak kısıtlamalar ile biz Gökçeadalıların sağlıklı bir yaşam sürmesi amaçlandığından kurallara uyma ve yakın çevremizdekilerin uymaları konusunda ikazlarımızı yaparak daha sağlıklı günlere HEP BERABER ULAŞMAK DİLEĞİYLE..

Με αυτήν την απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο Υγειονομικής Περιοχής της Ίμβρου, με τους περιορισμούς που θα ξεκινήσουν στις 20:00 την Παρασκευή, την τήρηση των κανόνων και των αποστάσεων  ασφαλείας στοχεύουμε σε μια ασφαλή και υγιή ζωή και ευχόμαστε να βρεθούμε όλοι μαζί σύντομα. With this decision taken by the Ιmroz Health District Council, with the restrictions that will start at 20:00 on Friday, the observance of the rules and safety distances we aim at a safe and healthy life and we hope to be together soon

With this decision taken by the Ιmroz Health District Council, with the restrictions that will start at 20:00 on Friday, the observance of the rules and safety distances we aim at a safe and healthy life and we hope to be together soon.

Total Page Visits: 297 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: