Güncel

“LADOLİA” HİKAYESİ

Η ιστορία της ελιάς

The story of Ladolia

ÇTSO’nun (Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası) “Zeytinde Gen haritası” projesine başlaması ile birlikte Gökçeada’da bulunan zeytin üreticileri ve zeytin işleyicileri farklı bir heyecan içine girdiler.

Οι ελαιοπαραγωγοί της Ίμβρου άλλαξαν διάθεση μετά την ανακοίνωση του ÇTSO (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δαρδανελίων) να ξεκινήσει το πρόγραμμα “Γενεαλογική Χαρτογράφηση  της Ελιάς”.

The mood of the olive and olive products producers of Imvros changed after the announcement of ÇTSO (Chamber of Commerce and Industry of Canakkale) to start the “Olive Gene Mapping” project.

Daha önceki yıllarda da bu konuda bir şeyler yapmak, için adım atanlar ilk olarak kurumsal bir yapı olarak ÇTSO tarafından gündeme getirilen “Zeytinde Gen Haritası” projesinden beklentiler az değil.

Daha önceki haberlerimize konu olan proje ile ilgili son durumu sormak için, projeyi gündeme getiren ve ÇTSO’da 10. Komite Başkanlığını sürdüren hemşerimiz Kadir ALAYLI’yı ziyaret ettik ve sorduk.

Προκειμένου να ενημερωθούμε για την νεότερη κατάσταση σχετικά με το πρόγραμμα που είχαμε προαναγγείλει την έναρξη του τις προηγούμενες εβδομάδες, επισκεφτήκαμε τον εμπνευστή, Πρόεδρο της 10ης επιτροπής του  ÇTSO και συμπατριώτη μας, Kαντίρ  Αλαϊλή.

Τo get more information on the latest situation regarding the program we had announced the previous weeks, we visited the inspirer, Chairman of the 10th committee of ÇTSO and our compatriot, Kadir Alayli.

 Ekim ayında adamızda gerçekleşen YK toplantısında alınan karar ile kabul edilen proje hangi aşamada Kadir Bey? Projemiz, önergesi verildikten sonra ÇTSO Meclisinde ve Yönetim kurulunda kabul edildi. Proje Komisyonumuz da ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başladı. Sizinde bildiğiniz gibi bu proje tüm Çanakkale’ye fayda sağlamanın ötesinde adamıza çok ciddi kazanımlar sağlayacak. Komisyonda bulunan tüm arkadaşlar bu konuda özveri ile çalışmaya hazır. İnşallah kısa sürede tüm zeytin üretici ve işletmecilerine müjdeli haberler vereceğiz.”

Sözleri ile son durum hakkında bilgiler veren Kadir ALAYLI’ya teşekkür ederiz. Projeyi sadece başlatmakla kalmayan, peşini de bırakmayan başta Selçuk SEMİZOĞLU olmak üzere tüm ÇTSO yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας τον Οκτώβριο, κύριε Αλαιλη; “Το έργο μας έγινε δεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ÇTSO αμέσως μετά την υποβολή της πρότασής του και ήδη  πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπή Έργων. Όπως γνωρίζετε, αυτό το έργο όχι μόνο θα ωφελήσει ολόκληρη τη περιοχή των Δαρδανελίων, αλλά θα φέρει σοβαρά οφέλη στο νησί της Ίμβρου. Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι έτοιμα να εργαστούν με αφοσίωση σε αυτό το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι θα δώσουμε καλά νέα σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς και τους επιχειρηματίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.“

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Καντίρ Αλαϊλή για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την τελευταία κατάσταση του προγράμματος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές του ÇTSO, ειδικά τον κ Σελτσουκ Σεμίζογλου, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν το πρόγραμμα.

In October a new program has been announced at the meeting of the Board of Directors held on our island. Mr Alayli, at what stage is it? “Our project was accepted immediately after the submission of its proposal by the ÇTSO Board of Directors and the first meeting of the Working Group has already taken place. As you know, this project will not only benefit the entire Canakkale region, but will bring serious benefits to the Imroz island. All committee members are ready to work diligently on this issue. Hopefully we will have good news for all olive growers and entrepreneurs in the near future.

We would like to thank Kadir Αlayli for providing information on the latest status of the program. We would like to thank the directors of ÇTSO, especially Mr. Selcuk Semizoglou, who continue to support the program.

Proje konusunda bunlar yaşanırken Gökçeada’nın Sesi olarak bizde adamızda bulunan zeytin işletmelerini ziyaretlerimize devam ettik. Sırada Elta-Ada Çiftliği var dedik ve kapılarını çaldık.

Ενώ το πρόγραμμα γενεολογικής χαρτογράφισης της ελιάς έχει μπει σε μια δημιουργική ρουτίνα, ως “Φωνή της Ίμβρου” συνεχίζουμε την έρευνά μας στους ελαιοπαραγωγούς του νησιού μας και επισκεφτήκαμε την Βιολογική φάρμα Elta-Ada.

While the Gene mapping program of the olive has begun, as “Imroz Voice” we continue our research on the olive growers of our island and we visited the Organic farm Elta-Ada.

2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Elta- Ada Çiftliği adamızda tarım işletmesi ve hayvancılık işleriyle meşgul. Ürünlerinin kalitesi ile ünlenen işletme sadece ülke içine değil, ülke dışına da ihracat gerçekleştiriyor.

H Φάρμα Elta-Ada, λειτουργεί από το 2003 και ασχολείται με τη Βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία στο νησί μας. Φημισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της  όχι μόνο στην εγχώρια αγορλα,  αλλά τα εξάγει και  στο εξωτερικό.

Elta-Ada Farm has been operating since 2003 and deals with Organic Agriculture and Livestock on our island. Famous for the quality  of their products, the company distributes them not only in the domestic market, but also exports them.

Ürün yelpazesinin çeşitliliği yanı sıra biz zeytini sorduk işletme sahibi Hıdır OKTAY Beye. İşletmeye ait zeytin ağaçlarından toplanan zeytinin yağının çıkarıldığı işletme Elta- Ada Çiftliği. 40 ton/24 saat kapasiteye sahip bir makine ile yağ çıkartılırken konuk olduğumuz işletmede görüntüler aldık.

Εκτός από την ποικιλία της γκάμας προϊόντων, ρωτήσαμε τον ιδιοκτήτη, Χιντίρ Οκτάυ, για τις Ελιές. Η φάρμα Elta-Ada, παράγει Βιολογικό ελαιόλαδο από ιδιόκτητες ελιές σε τριβείο παραγωγής 40 τόνων / 24 ώρες. Ακολουθούν φωτογραφίες της εγκατάσταση που επισκεφθήκαμε.

In addition to inform us on the variety of their products, we asked the owner, Hidir Oktay, about the Olives. The farm Elta-Ada, produces Organic olive oil from their own olives, in a grinder the presses of 40 tons / 24 hours. Following are photos of the facility we visited.

Görüntüleme işlerimiz bittikten sonra ikram edilen çay eşliğinde Hıdır bey’e sorduk. ÇTSO’nun projesi katkı sağlar mı? Hıdır OKTAY projenin çok katkı sağlayacağını söyleyerek devam ediyor. “Gökçeada’da “Ladolia” cinsi zeytin ağaçları var. Bu zeytinler yağlık zeytin diye tabir ettiğimiz türler. O nedenle yağ kalitesi üst düzeyde. Sofralık zeytinlerde yağ çıkarmak için sofraya konulmayacak (elek altı) zeytinlerden çıkarılan yağ üretilir. Gökçeada’da ise toplanan tüm ürün yağ için kullanılır. Gökçeada’ya en uygun zeytin türü de Ladolia türüdür. Adamızda zaman zaman denenen Gemlik vb. sofralık türlerden verim alınamamıştır. Adamızda bir “Zeytin Konseyi”nin kurulamamış olması bir eksikliktir. Umarım ÇTSO bu projesi ile bu eksikliği giderir” sözleri ile adamızda zeytin ile ilgili durumu özetliyor.

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης και πίνοντας τον απαραίτητο τσάι ρωτήσαμε τον κ. Hıdır, κατά πόσο είναι ωφέλιμο το έργο του ÇTSO. Ο Χιντίρ Οκτάυ απάντησε επιβεβαιώνοντας τον ωφέλιμο χαρακτήρα του προγράμματος. “Στην Ίμβρο η τοπική ποικιλία ελιάς είναι η  “Κορωνέικη” (Ladolia). Αυτές οι ελιές είναι κατάλληλες για ελαιόλαδο. Επομένως, η ποιότητα του λαδιού είναι υψηλή. Η παραγωγή ελαιολάδου από τις επιτραπέζιες ελιές απαιτεί τις ελιές δεν επιλέγονται για συσκεασία (οι ελιές που πέφτουν από το κόσκινο). Στην Ίμβρο όμως σχεδόν όλες οι ελιές που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για λάδι. Η τυπολογία του εδάφους της Ίμβρου είναι η κατάλληλη για την καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής. Δοκιμάστηκαν και άλλες ποικιλίες κατά καιρούς στο νησί μας αλλά δεν υπήρχε η επιθυμητή απόδοση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει “Ελαιοπαραγωγικό Συμβούλιο” είναι μια σημαντική έλλειψη για νησί, ευελπιστώ ότι το ÇTSO θα καλύψει αυτήν την ανεπάρκεια με αυτό το πρόγραμμα χαρτογράφησης”.

After the tour and essential tea offering we asked Hidir  Oktşay if the ÇTSO project seems useful. Hidir Oktay responded by confirming the beneficial nature of the program. “In Imroz the local olive variety is Ladolia  (Koroneiki). These olives are suitable for olive oil production. Therefore, the oil quality is high. The production of olive oil from table olives requires the fruits not selected for packing (olives falling from the sieve). In Imroz, however, almost all the olives collected are used for oil. The soil typology of the sile is suitable for the cultivation of the Ladolia variety. Other varieties were tried from time to time on our island but there was no desired yield. The fact that there is no “Olive Production Council” is a significant shortcoming for an island, I hope that ÇTSO will cover this shortcoming with this mapping program “.

Zeytin ağacı ve zeytinyağı üretimi konusunda merak edenler için bir bilgilendirme yapmak amacı ile bir sosyal medya taraması yaptık. İşte bulduklarımız.

Πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή έρευνα για να ενημερώσουμε όσους ενδιαφέρονται για την παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου.

We conducted an online research to inform those interested in the production of olives and olive oil.

Zeytin Ağacı

Zeytin ağacı (olea europea), narin bir ağaçtır. Ağır ve zahmetli büyümesine karşın oldukça uzun ömürlüdür. Bir zeytin ağacının ortalama ömrü 300-400 yıldır. Ancak bin yaşında zeytin ağaçlarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle adı “ölümsüz ağaç” olarak da bilinir.

Genel olarak Yunanistan menşeili olan Ladolia (Koreneiki) zeytin türü Türkiye’de sadece Gökçeada ilçemizde bulunmaktadır. Dünyanın önde gelen, yağ veren çeşidi olup randımanı yüksek ve yağ kalitesi mükemmeldir. Kuru ve nemli bölgelere adapte edilebilir ve şartlara bağlı olarak ağaç başına 25-40 kilo meyve verir. Bu çeşidin meyveleri erken (Ekimin başından itibaren) olgunlaşır.

Το ελαιόδεντρο

Η ελιά (olea europea) είναι ένα ντελικάτο δέντρο. Παρά τη βαριά και επίπονη ανάπτυξή του, είναι πολυετές και αιωνόβιο. Η μέση διάρκεια ζωής μιας ελιάς είναι 300-400 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να βρεθούν ελαιόδεντρα ηλικίας χιλιάδων ετών. Για το λόγο αυτό, ονομάζεται και «αθάνατο δέντρο».

Η Λαδολιά είναι μια  Ελληνική ποικιλία γνωστή και ως Κορωνέικη και στην Τουρκία συναντιέται μόνο στην Ίμβρο. Είναι η κορυφαία ποικιλία παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο με υψηλή απόδοση και εξαιρετική ποιότητα λαδιού. Μπορεί να προσαρμοστεί σε ξηρές και υγρές περιοχές και αποδίδει 25-40 κιλά φρούτων ανά δέντρο ανάλογα με τις συνθήκες. Οι καρποί αυτής της ποικιλίας ωριμάζουν νωρίς (από τις αρχές Οκτωβρίου).

The olive tree

The olive (olea europea) is a delicate tree. Despite its heavy and painful growth, it is perennial and centuries-old. The average lifespan of an olive is 300-400 years, however, thousands of years old olive trees can be also found. For this reason, it is also called “immortal tree”.

Ladolia is a Greek variety also known also as Koroneiki and in Turkey it is found only in Imroz. It is the leading variety of olive oil production in the world with high efficiency and excellent oil quality. It can adapt to dry and wet areas and yields 25-40 kg of fruit per tree depending on the conditions. The fruits of this variety ripen early (from the beginning of October).

Zeytin Hasadı

Zeytin hasadında toplama şekilleri binlerce yıldan bu yana neredeyse hiç değişmemiş, asırlar boyunca elle toplama ya da silkme yöntemi kullanılmıştır. Günümüzde zeytin hasadında makineden de (sarsma ve yerdeki meyveleri emici ekipmanlarla toplama) yararlanılmaktadır. Uygulamada en fazla emek gerektiren yöntem, elle toplamadır. Saatte en fazla 9-10 kilogram zeytinin toplandığı bu yöntem, meyve sağlam ise en iyi kalitede zeytinyağı üretilmesini sağlar.

H Συγκομιδή

Ο τρόπος συγκομιδής ελιάς δεν έχει αλλάξει για χιλιάδες χρόνια και εδώ και αιώνες η χρησιμοποιείται το μάζεμα με το χέρι ή το τίναγμα. Σήμερα, σε αρκετές  περιπτώσεις χρησιμοποιείται ένα πιο μοντέρνο  μηχάνημα ανακίνησης και συλλογής των φρούτων από το έδαφος με αναρρόφηση. Η συλλογή καρπών με το χέρι είναι η  πιο εντατική και επίπονη εργασία. Αυτή η μέθοδος, όπου συλλέγονται κατ’ ανώτατο όριο 9-10 κιλά καρπού ανά ώρα, παρέχει και το ελαιόλαδο καλύτερης ποιότητας.

The Harvest

The method of harvesting olives has not changed for thousands of years and for centuries it has not been used the hand picking or shaking. Today, in many cases a more modern machine is used to shake and collect the fruit from the ground by suction. Collecting fruits by hand is the most intensive work. This method, which collects a maximum of 9-10 kg of fruit per hour, however provides the best quality olive oil.


Zeytinyağı Üretimi

Zeytinyağı kültüründe, binlerce yıldan bu yana değişmeyen başka bir gelenek de, zeytinden yağ çıkarma yöntemidir. Bugün hâlâ Ortadoğu’da rastlanan zeytinyağı üretme yöntemiyle, yaklaşık 6 bin yıl önceki zeytinyağı elde etme yöntemi arasında hiç fark yoktur: Zeytinler ezilerek hamur haline getirilir. Daha sonra bu hamur sıkılır veya presten geçirilir. En sonunda ise yağ, zeytin meyvesinin suyundan (karasu) ayrıştırılır.”

Παραγωγή ελαιολάδου

Η παράδοση της παραγωγής και συγκομιδής της ελιάς μας βοηθάει εδώ και αιώνες  προστάζει τη παραγωγή ελαιολάδου. Εδώ και έξι χιλιάδες χρόνια δεν έχει σημειωθεί διαφορά στη μέθοδο παραγωγής ελαιολάδου ι στη Μέση Ανατολή: Οι ελιές συνθλίβονται σε ζύμη, αυτή η ζύμη στη συνέχεια συμπιέζεται ή εξωθείται και Τέλος, το λάδι διαχωρίζεται από το φυτικό υγρό του καρπού της ελιάς.”

Olive oil production

The tradition of olive production and harvest has been helping us for centuries and protecting olive oil production. “For six thousand years there has been no difference in the method of olive oil production in the Middle East: The olives are crushed into dough, this dough is then squeezed or extruded and finally, the oil is separated from the vegetable juice of the olive fruit.”

Kurulmuş olan 21 ayrı komitesi ile Çanakkale’ye hizmet vermeye çalışan ÇTSO yetkililerine Gökçeada’ya katkı sağlayacak bu projeleri için teşekkür ederken, adamızda bulunan zeytin üretici ve işletmecilerine de bir araya gelerek adamıza katkı sunmalarını diliyoruz.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπαλλήλους του ÇTSO που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα Δαρδανέλια με τις 21 ξεχωριστές επιτροπές του για αυτά τα έργα που θα συμβάλουν στην Ίμβρο, και ευχόμαστε οι ελαιοπαραγωγοί του νησιού μας να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν στο νησί μας.

We would like to thank the employees of ÇTSO who try to serve the Canakkale with its 21 separate committees for these project and their contribution to Imroz, and we wish the olive growers and producers of our island to cooperate and contribute for the best.

231390cookie-check“LADOLİA” HİKAYESİ
Total Page Visits: 929 - Today Page Visits: 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir