Güncel

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Δημοτικό Συμβούλιο Απριλίου

April’s City Council

Gökçeada Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını yüklü bir gündem ile yaptı. 13 maddelik gündem içinde 2 yılı doldurarak üçüncü yılına giren mecliste organ seçimleri yapılarak yeni görevler belirlendi.

Το δημοτικό Συμβούλιο του Απριλίου είχε πολλά θέματα. Μέσα σε όλα πραγματοποιήθηκαν εκλογες για τα διοικητικά όργανα και ορίστηκαν νέα καθήκοντα.

The agenda of April City Council had many issues. One of them was the election of administrative bodies.

Toplantının açılması ile birlikte gündem maddelerine geçilmeden gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurhan ATALAY emekli amirallerin hafta sonu yayınladıkları bildiri ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Nurhan ATALAY’ın bildiriyi bir darbe teşebbüsü olarak gördüklerini belirten açıklamasının ardından CHP adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ahmet AYDIN’da bildiri nedeniyle iktidarın gündem değiştirmeye çalıştığını söyleyerek, iktidarın sağlık ve ekonomide ortaya çıkan becerisizliklerini örtmeye çalıştığını ve darbelerden en çok zarar gören taraf olarak darbelere en başta biz karşıyız dedi.

Με το άνοιγμα της συνάντησης, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας του AK Party, Nurhan ATALAY, ο οποίος μίλησε εκτός της ημερήσιας διάταξης, εξέφρασε τις σκέψεις του σχετικά με τη δήλωση που δημοσίευσαν οι συνταξιούχοι ναυάρχοι το Σαββατοκύριακο. Μιλώντας εξ ονόματος της CHP, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας Ahmet AYDIN, μετά τη δήλωση της Nurhan ATALAY περι απόπειρας πραξικοπήματος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση απλα προσπαθεί να καλύψει την ανικανότητα της στον τομέα της υγείας και της οικονομίας συμπληρώνοντας πως είναι απόλυτα έναντιον κάθε είδους πραξικοπήματος.

At the opening of the meeting, AK Party Vice President Nurhan ATALAY, who spoke off the agenda, expressed his thoughts on the statement issued by the retired admirals at the weekend. Speaking on behalf of the CHP, Group Vice President Ahmet AYDIN, following Nurhan ATALAY’s statement about a coup attempt, said that the government was simply trying to cover up its inability in the field of health and economy by adding that it was completely against any kind of coup.

Gündem dışı konuşmalar ile ilgili konuşan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN, genel siyasetin yerele indirgenmesi Gökçeada’ya zarar vereceğini belirterek bir anısı ile konuyu örneklendirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gökçeada’da açığa alınan memurlar ile ilgili yaptığı bir konuşma nedeniyle (videoya alınıp bir yerlere ulaştırıldığı için) 8 saat içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak 500.000 liranın engellendiğini belirten Ünal Başkan zararı Gökçeada çekti dedi. O gün açığa alınan memur arkadaşlar bugün görevlerine döndüler diyen Ünal ÇETİN, haklı çıktığına vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Παίρνοντας τον λόγο εκτός ημερήσιας διάταξης, ο δήμαρχος της Gökçeada Ünal ÇETİN δήλωσε ότι θέματα της πολιτικής ηγεσίας δε θα πρέπει να απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση και υπενθύμισε οτι την εποχή της απόπειρας του πραξικοπήματος τη 15η Ιουλίου εξαιτίας ενός βίντεο που τραβήχτηκε την ώρα που γινόντουσαν δηλώσεις για τους ανεστάλμενους Αξιοματοκους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης θεωρησε σωστό εντός 8 ωρών, να ακυρώσει επιχορήγηση στην Ιμβρο αξίας 500 χιλ λιρών. Τελικά οι δηλωσεις εκεινη τη περιοδο ηταν σωστες αφού οι αξιωματικοί που είχαν ανασταλεί εκείνη την ημέρα επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.

Speaking out of the agenda, the mayor of Imroz Unal ÇETİN said that general  political issues should not concern the local government and recalled that at the time of the coup attempt on 15 July due to a video taken at the time of a speech made in favour of the  suspended Officers, the Ministry of Environment and Urbanization considered it right within 8 hours, to cancel a grant for Imroz worth 500 thousand lira. Eventually the statements at that time were correct after the officers who had been suspended that day, returned to their duties.

Gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Περνώντας  στην επικαιρότητας:

Back to the agenda:

Gündemin ilk 5 maddesi üçüncü yıla başlarken organların yeniden seçimiydi. Yapılan oylamalardan sonra

Τα πρώτα 5 θέματα αφορούσαν την εκλογή διοικητικών οργάνων

The first 5 issues concerned the election of administrative bodies

Meclis Başkan vekilliğine Şebnem AVCI ve Hikmet İNCİSER ÇELİK,

ΑντιΠρόεδρος του Συμβουλίου ορίστηκαν οι Şebnem AVCI και Hikmet İNCİSER ÇELİK

Şebnem AVCI and Hikmet İNCİSER ÇELİK have been elected as Deputy Chairman of the Assembly.

Katip Üyeliklerine Hasan AKPOLAT ile Ahmet Mahir UYGUN asil olarak ve Ercan İPEK ile Ahmet AYDIN yedek olarak,

Διοικητικά μέλη  οι Hasan AKPOLAT και Ahmet Mahir UYGUN ενώ αναπληρωματικοί οι Ercan İPEK και Ahmet AYDIN.

Hasan AKPOLAT and Ahmet Mahir UYGUN as principals and Ercan İPEK and Ahmet AYDIN as substitutes.

Encümen Üyeliklerine Şebnem AVCI ve Ahmet Mahir UYGUN,

Şebnem AVCI και Ahmet Mahir UYGUN για μέλη της επιτροπής,

Şebnem AVCI and Ahmet Mahir UYGUN for Committee Memberships,

İmar Komisyonuna Ahmet Mahir UYGUN, Ercan İPEK, Nurhan ATALAY ve Ahmet AYDIN,

Ahmet Mahir UYGUN, Ercan İPEK, Nurhan ATALAY και Ahmet AYDIN ​​στην Επιτροπή Ζώνης Οικοδομικής ανάπτυξης ,

Ahmet Mahir UYGUN, Ercan İPEK, Nurhan ATALAY and Ahmet AYDIN to the Development Commission,

Plan Bütçe Komisyonuna Hasan AKPOLAT, Hikmet İNCİSER ÇELİK, Temel DAĞLI ve Ahmet AYDIN seçildi..

Οι Hasan AKPOLAT, Hikmet İNCİSER ÇELİK, Temel DAĞLI και Ahmet AYDIN ​​εξελέγησαν στην Επιτροπή Προϋπολογισμού Σχεδίου

Hasan AKPOLAT, Hikmet İNCİSER ÇELİK, Temel DAĞLI and Ahmet AYDIN were elected to the Plan Budget Commission

Oylamalar sürerken gündem dışı söz alan Belediye Başkanı Ünal ÇETİN, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan Uğurlu- Gizli Limanda bulunan 33 dönümlük arazinin ihalesinin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek “Tüm Gökçeadalılar olarak bu ihalenin iptali için çaba harcamalıyız. Bu konuda gerekli girişimleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda birlik olmalıyız” dedi.

Ο δήμαρχος Ünal ÇETİN, ο οποίος μίλησε εκτός της ημερήσιας διάταξης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, δήλωσε ότι  θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να ακυρώσουμε την ανακοίνωση διάθεσης των  33 στρεμμάτων στα Λιβουνια- Gillian Liman από την Εθνικη Μεσιτική Διεύθυνση. Ενώ διαβεβαίωσε Ότι έχουν  γίνει  οι απαραίτητες πρωτοβουλίες σε αυτό το πλαίσιο και συμπλήρωσε πως πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα.

Mayor Unal ÇETİN, who spoke out of the agenda during the vote, said that efforts should be made to cancel the announcement of the allocation of 33 acres in Livonia – Gizli Liman by the National Real Estate Directorate. While assuring that the necessary initiatives have been taken in this context and added that we must be united in this matter.

Toplantı gündeminin son maddesi hariç diğer maddeleri prosedür gereği ve komisyonlara havale şeklinde görüşülerek oylanıp kabul edildi.

Όλα τα θέματα της συνεδρίας, εκτός του τελευταίου είχαν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα και ψηφίστηκαν θετικά.

Except for the last issue of the agenda, the other issues were discussed and accepted as per the procedure.

Gündemin son maddesi Meclis Üyesi Hikmet İNCİSER ÇELİK tarafından önerilen bir “Kadın Komisyonu” kurulması maddesi oldu. Madde görüşülerek kabul edildi ve Hikmet İNCİSER ÇELİK, Şebnem AVCI ve Ercan İPEK komisyona seçildi.

Το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν το θέμα για τη σύσταση μιας «Επιτροπής Γυναικών» που πρότεινε το μέλος του Συμβουλίου Hikmet İNCİSER ÇELİK. Το άρθρο συζητήθηκε και έγινε αποδεκτό και οι Hikmet İNCİSER ÇELİK, Şebnem AVCI και Ercan İPEK εξελέγησαν στην επιτροπή.

The last issue on the agenda was the establishment of a “Women’s Commission” proposed by Council Member Hikmet İNCİSER ÇELİK. The issue was discussed and accepted and Hikmet İNCİSER ÇELİK, Şebnem AVCI and Ercan İPEK were elected to the commission.

ALINAN KARARLARIN GÖKÇEADA’YA HAYIRLI OLMASI DİLEĞİYLE..

 Όλες οι αποφάσεις που παρθήκαν ας είναι για το καλό του τόπου μας

All the decisions made let them be for Imroz prosperity.

Total Page Visits: 360 - Today Page Visits: 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: