Güncel

NORMALLEŞME İÇİN EK TEDBİRLER

Επιπρόσθετες εγκύκλιοι

Additional decisions

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından “Turuncu Normalleşme” için dün yayınladığımız 3 kararın ardından bugün de 2 karar daha alındı.

Μετά τις 3 αποφάσεις του  Συμβούλιο Γενικής Υγιεινής της Περιφέρειας Ίμβρου, που εκδώσαμε χθες, στην ρουτίνα «Ομαλοποίησης» θα συμπεριλαμβάνονται  δύο ακόμη αποφάσεις.

Following the 3 decisions according the “Orange Normalization”, made by the Imroz District General Hygiene Board and we published yesterday we share with you two additional decisions made today.

Kurulun aldığı 09 No’lu karar “Seçim Yapılacak Yerler, Görevliler ve Oy Kullanacak Vatandaşlar” başlıklı olup, muhtarlık, azalık ya da halkoylaması olması durumunda yasaklardan muaf olacakları belirliyor.

Η απόφαση αριθ. 09 του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο “Εκλογικά κέντρα, και ψηφοφόροι” καθορίζει ότι στις επικείμενες Προεδρικές (Μουχταρ) εκλογές και ψηφοφορίες για τη Γερουσία των χωριών θα εξαιρεθεί από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλο το εκλογικό σώμα.

The decision number 09 is entitled “Places to be Elections, Officials and Citizens to Vote” determines that in the upcoming Presidential (Muhtar) elections and voting for the Village Senate, the entire electorate will be exempted from the traffic bans.

10 No’lu karar ise 08 No’lu karar ile aynı başlığı taşıyor. “Risk gruplarına Göre Alınacak Tedbirler “ başlıklı karar ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri düzenleniyor.

Η απόφαση αριθ. 10 φέρει τον ίδιο τίτλο με το ψήφισμα 08 “Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τις ομάδες κινδύνου”, οπου και οργανώνονται οι ώρες λειτουργίας και κλεισίματος διαφόρων  χώρων εργασίας (μανάβικα,χασάπικα,  κουρεία κτλ) σε 07.00-20.00.

The decision number 10 shared the same title as resolution 08. With the decision titled “Measures to be Taken According to Risk Groups”, opening and closing hours of various workplaces (grocery stores, butchers, barbershops, etc.) are arranged at 07.00-20.00.

Bu arada hepimizin bilmesi gerekir ki alınan kararlara uyum hayati önem taşıyor. İl bazında haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlamasından bu yana 2 hafta geçti. İlk hafta ile ikinci hafta karşılaştırıldığında ilimizdeki vaka artışı %86,3. 1 hafta önce sarı renk kategorisinde yer alırken, bu hafta kırmızı kategoriye çok az kalmış.

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η συμμόρφωση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται είναι ζωτικής σημασίας. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τότε που άρχισε να ανακοινώνεται σε επαρχιακή βάση ο εβδομαδιαίος αριθμός κρουσμάτων. Όταν συγκρίνουμε την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη, η αύξηση των περιπτώσεων στην Επαρχεία μας είναι 86,3%. Ενώ βρισκόταν στην κατηγορία κίτρινου χρώματος πριν από 1 εβδομάδα, κινδυνεύει να πιάσει κόκκινη κατηγορία.

In the meantime, we should all know that compliance with the decisions taken is vital. It has been 2 weeks since the weekly number of cases started to be announced on a provincial basis. When the first week and the second week are compared, the case increase in our Province is 86.3%. While it was in the yellow color category 1 week ago, this week it was very little away of being red.

Yüz binde 81,51 olan vaka sayımız 100 olması ya da aşılması durumunda kategorimiz turuncudan kırmızıya dönecek. Bu durumda kısıtlamaların tekrar gelmesi (işyerlerinin kapanması) anlamına geliyor.

Η κατηγορία μας θα μετατραπεί από πορτοκαλί σε κόκκινο εάν ο αριθμός των περιπτώσεών μας, που είναι 81,51 ανά εκατοντάδες χιλιάδες, γίνει ή υπερβεί το 100. Σε αυτήν την περίπτωση, ότι οι περιορισμοί επανέρχονται (κλείσιμο των χώρων εργασίας).

Our category will turn from orange to red if the number of our cases, which is 81.51 per hundred thousand, is 100 or more. In this case, it means that the restrictions will come again (closure of the workplaces).

TURUNCU İLE BAŞLADIĞIMIZ NORMELLEŞMEDE BİR AN ÖNCE MAVİ OLMAK UMUDUYLA.

Ας ελπίζουμε ότι θα μπούμε  στη κόκκινη κατηγορία το συντομότερο Δυνατό.

Let’s hope we get into the red category the soonest.

Total Page Visits: 492 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir