Güncel

SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZDEN GÜZEL HABERLER

Ευχάριστα νέα από τη Διεύθυνση Υγείας

Good news from the Healthcare Office

Pandemi sürecinde çok yoğun çalışan sağlıkçılarımızın çalışmaları ile ilgili son haberleri almak amacı ile Gökçeada’nın Sesi olarak bugün Gökçeada Sağlık Müdürümüz ve Gökçeada Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr Özlem ÇIRPAN’ı ziyaret ettik.

Ως Φωνή της Ίμβρου, επισκεφτήκαμε σήμερα την Υπεύθυνη Υγείας και Επικεφαλή Ιατρό του Κράτους Νοσοκομείου Ίμβρου Özlem ÇIRPAN ώστε να λάβουμε τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τη δουλειά των επαγγελματιών υγείας μας που εργάζονται ακατάπαυστα κατά τη διάρκεια της πανδημικής διαδικασίας.

In order to get the latest news about the work of our healthcare professionals who work intensely during the pandemic process, Imroz Voice visited the Healthcare Manager and Chief of the State Hospital Physician Dr Özlem ÇIRPAN.

Biz aşı ile ilgili son durumu (6,5 milyon aşıdan payımıza düşen aşıları), aşılama takvimini ve nasıl yapılacağı hakkında bilgiler almak isterken Özlem Hanım bize hem bu bilgileri, hem de başka güzel haberler verdi. Bize de sizlerle paylaşmak düşüyor.

Ενώ θέλαμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία κατάσταση του εμβολιασμό (όπως τον αριθμό που αντιστοιχεί στη περιοχήμας απο τα 6,5 εκατομμύρια εμβόλια), το πρόγραμμα εμβολιασμού και τη διαδικασία, η Özlem ÇIRPAN μας έδωσε και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο μας.

While we wanted to get information about the latest vaccination status (such as the number in the area of 6.5 million vaccines), the vaccination schedule and procedure, Özlem ÇIRPAN also provided information about the status of our hospital .

GÖKÇEADA’YA SÖZLEŞMELİ DOKTOR KADROSU

Συμβασιούχοι Γιατροί

Doctors under Contract

Sohbetimize başlarken Sağlık Müdürümüz gözleri parlayarak “kadro işi tamam, sözleşmeleri yapmaya başladık” dedi. “Hayırlı olsun müdürüm. Nedir bu konunun detayları” diye ilk sorumuzu sorduk.

Καθώς ξεκινήσαμε τη συνομιλία μας, η Υπεύθυνη Υγείας με περηφάνεια μας ανακοίνωσε την έναρξη των συμβάσεων στο Νοσοκομείο μας. Εμείς δε διστάσαμε να ζητήσουμε λεπτομέρειες για το ευχάριστο αυτό γεγονός.

As we started our conversation, the Health Officer proudly announced the start of the contracts at our Hospital. We did not hesitate to ask for details about this pleasant event.

Gökçeada Sağlık Müdürümüz ve Gökçeada Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN 2 yıldır uğraş verdiği konuyu kısaca özetledi. Gökçeada’da görev yapan doktor arkadaşların yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle ilk fırsatta ayrılmak istemeleri nedeniyle sağlıkta sürekliliği gerçekleştirme konusunda yaşadıkları zorlukları tek tek anlattı. Buna çözüm olarak düşündükleri puanlama sisteminin Çanakkale’ye bağlı olmaması ya da sözleşmeli doktor kadrosunun açılması seçeneklerinden birinin uygulanması için başvuru yaptık diyerek başladı anlatmaya.

Η Επικεφαλής Ιατρός του Κρατικού Νοσοκομείου Ίμβρος Δρ. Özlem ÇIRPAN συνοψίζει θέμα με το οποίο ασχολείται εδώ και 2 χρόνια. Εξήγησε πως οι γιατροί που εργάζονται στην Ίμβρο με τη πρώτη ευκαιρία ζητούν μετάθεση και το σύστημα υγείας μας μένει ξεκρέμαστο. Συνέχισε λέγοντας ότι το σύστημα βαθμολόγησης, το οποίο θεωρούν ως λύση, δεν είναι συνδεδεμένο με το Çanakkale και ότι έχει υποβληθεί αίτηση για το άνοιγμα συμβασιούχων ιατρών.

Imroz State Hospital Chief Physician Dr Özlem ÇIRPAN briefly summarised the subject she has been dealing with for 2 years. She explained that the doctors who work in Imroz ask for a transfer at the first opportunity and our health system remains empty. She went on to say that the point system, which they consider as a solution, is not connected to Çanakkale and that an application has been submitted for the opening of contract doctors.

2020 yılında açılmasını beklediğimiz kadro pandemi nedeniyle gecikti. 2021 yılının ilk ayında verilen kadro ile 6 ayrı branşta (her branşta 1 doktor olmak üzere) sözleşme yapmaya başladık.

Το προσωπικό που αναμενόταν το 2020 καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Τον πρώτο μήνα του 2021, ξεκινήσαμε να συνάπτουμε συμβόλαια σε 6 διαφορετικά καταστήματα (1 γιατρός σε κάθε υποκατάστημα).

The staff we expect in 2020 was delayed due to the pandemic. We started to make contracts in 6 different branches (1 doctor in each branch) with the staff assigned in the first month of 2021.

Konu bizim uzmanlık alanımız olmadığı için sorduk. “Bu durumun Gökçeadalılara faydası nedir” diye. Bu soruya alacağımız yanıtı az çok tahmin ediyorduk. Bazı branşlarda sürekli tekrarlanan atama haberlerimizi sizlerde okumuşsunuzdur.

Έχοντας στο μυαλό μας παρόμοιες καταστάσεις από παρόμοιες ειδήσεις, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίνεια, αναρωτηθήκαμε ποιο είναι το όφελος αυτής της κατάστασης για τους κατοίκους της Ίμβρου.

Having in mind similar situations from similar news, but without knowing exactly, we wondered what is the benefit of this situation for the residents of Imroz.

Gökçeada’da görev yapan doktor arkadaşların adamızı çok sevmelerine rağmen görev yerini değiştirmek için uğraştıklarını hepimiz biliyoruz. Özel durumları istisna sayarsak, Mecburi hizmet olarak gelinen Gökçeada’da puanlama Çanakkale üzerinden yapıldığı için düşük puan almaları, yoğunluk ana kara hastanelerinde olduğu gibi olmadığı için döner sermaye katkısının düşüklüğü ana nedenler.

Όλοι γνωρίζουμε ότι παρόλο που οι γιατροί φίλοι που εργάζονται στην Ίμβρο αγαπούν πάρα πολύ το νησί μας, προσπαθούν να αλλάξουν τον τόπο υπηρεσίας τους. Εάν θεωρούμε εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις, οι κύριοι λόγοι είναι ότι η Ίμβρος, ως υποχρεωτική υπηρεσία, έχει χαμηλά μόρια επειδή λόγω του Çanakkale και η χαμηλή εισφορά του ανανεώσιμου ταμείου δεν είναι η ίδια με εκείνη των ηπειρωτικών νοσοκομείων.

We all know that although the doctors working in Gökçeada love our island very much, they are trying to change their place of duty. If we consider special cases as an exception, the main reasons are that Imroz, where compulsory service, has a low score because of Çanakkale, and the low revolving fund contribution is not the same as in mainland hospitals.

Yaşanan bu durum nedeniyle birçok doktorumuz adalılar ile tanışma fırsatı bulamadan adamızdan ayrıldı. Şimdi yapılacak sözleşme ile göreve başlayan arkadaşlar bu tür sorunlar ile uğraşmadan görev yapacakları için hizmette süreklilik oluşacak. Şu dr. geldi mi, bu dr. ne zaman göreve başlayacak gibi sorulara gerek bırakmayacak. Sözleşme imzalayan tüm doktor arkadaşlara “Hayırlı Olsun” dileklerimizi iletiyoruz.

Λόγω αυτής της κατάστασης, πολλοί από τους γιατρούς μας εγκατέλειψαν το νησί μας χωρίς να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους κατοίκους. Δεδομένου ότι οι φίλοι που αρχίζουν να εργάζονται με τη σύμβαση που πρόκειται να συνάψουν θα δουλέψουν χωρίς να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, θα υπάρξει συνέχεια στην υπηρεσία. Δε θα υπάρχουν ερωτήσεις αμφιβολίας. Στέλνουμε τις ευχές μας “Καλή τύχη” σε όλους τους γιατρούς φίλους που υπέγραψαν τη σύμβαση.

Due to this situation, many of our doctors left our island without having the opportunity to meet the citizens. The continuity of the service will occur, as the friends who are starting to work with the contract to be made will work without dealing with such problems. We send our “Good Luck” wishes to all doctor friends who signed the contract.

İNŞAATLARDA SON DURUM

H τελευταία κατάσταση της κατασκευής του νέου κτηρίου

The latest state of construction of the new building

Sohbetimiz koyulaşınca inşaatların son durumlarını sorduk sağlık müdürümüze. Bildiğiniz gibi 2 inşaat var şu anda adamızda. Bitirilen ama aylardır geçiş yapılamayan Kuzu Limanı mahalle sınırları içinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi binası ve Fatih mahalle sınırları içinde bulunan yeni hastane binası.

Ρωτήσαμε την υπεύθυνη Υγείας για τις τελευταίες συνθήκες των κατασκευών. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν 2 κατασκευές στο νησί μας αυτή τη στιγμή. Το κτίριο του Οικογενειακού Γιατρού που βρίσκεται εντός των ορίων της γειτονιάς του λιμανιού του Αγίου Κήρυκος, το οποίο έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει παραδοθεί εδώ και μήνες, και το νέο κτίριο του νοσοκομείου εντός των ορίων της περιοχής Fatih (ευρήτερη περιοχή Παναγίας).

We asked the Health Officer about the latest construction conditions. As you know, there are 2 constructions on our island at the moment. The Family Doctor building located within the boundaries of the port of Agios Kirikos (Κuzu limani), which has been completed but has not been delivered, and the new hospital building within the boundaries of the Fatih area.

Önce Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezi’nin (TSM) taşınacağı binayı anlattı sağlık Müdürümüz. “Taşınıyoruz” dedi. Bugün itibariyle kaloriferler yanmaya başladı diyerek devam etti. “son eksiklikler de tamamlandı. Yavaş yavaş yerleşeceğiz. Gelecek hafta içinde yerleşmiş oluruz” diye de bitirdi sözlerini Özlem Hanım. Şimdiden Gökçeada’ya hayırlı olsun.

Πρώτα απ ‘όλα, ο Υπεύθυνος Υγείας μας ενημέρωσε για το κτίριο όπου θα μετακινηθούν το Κέντρο Υγείας της Οικογένειας (ASM) και το Κέντρο Υγείας της Κοινότητας (TSM). «Υπάρχουν εξελίξεις», είπε. Συνέχισε λέγοντας ότι από σήμερα, τα καλοριφέρ άρχισαν να λειτουργούν. «Οι τελευταίες ελλείψεις έχουν επίσης συμπληρωθεί. Σιγά σιγά εγκαθιστάμεθα. Θα τακτοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε η Δρ Özlem. Καλή τύχη λοιπόν.

First of all, the Health Officer informed us about the building where the Family Health Center (ASM) and the Community Health Center (TSM) will be located. “There are developments,” he said. She went on to say that from today, the radiators started working. ““The last shortcomings have also been completed. We are slowly settling down. We will sort it out next week “, concluded Dr. Özlem. So good luck.

“Yeni hastane binasına gelince inşaatımız hızla ve sorunsuz devam ediyor. Bugün itibariyle 6 adet 2+1 ve 9 adet 1+1’den oluşan lojman inşaatımızın %90’ı, ana binamızın %70’i, ek binamızın %75’i ve çevre düzenlememizin %25’i bitti. Haziran ayında yeni binamıza geçmeyi düşünüyoruz” sözleriyle son durumu özetledi sağlık Müdürümüz.

Η υπεύθυνη υγείας συνοψίζει την τελευταία κατάσταση: ”Όσον αφορά το νέο κτίριο του νοσοκομείου, η κατασκευή μας συνεχίζεται γρήγορα και σταθερά. Μέχρι σήμερα, το 90% των καταλυμάτων μας που αποτελείται από 6 2+1 και 9 1+1 κτήρια, το 70% του βασικού κτιρίου μας, το 75% των εξωτερικών ιατρείων μας και το 25% της περίφραξης και των εξωτερικών χωρών μας έχουν ολοκληρωθεί. Σχεδιάζουμε να μετακομίσουμε στο νέο μας κτίριο τον Ιούνιο”.

The health official summarizes the latest situation: “Regarding the new hospital building, our construction continues quickly and steadily. To date, 90% of our accommodation consisting of 6 2 + 1 and 9 1 + 1 buildings, 70% of our main building, 75% of our outpatient clinics and 25% of our fencing and surroundings completed. We plan to move to our new building in June “.

AŞI

Gündem sağlık olur da aşı konusu atlanır mı? Sorduk müdürümüze aşı konusunda planlama nedir diye. “Bakanlığımızca alınan kararlar ve bize gönderilen genelgeler çerçevesinde aşılamalar yapılıyor. İlçemizde bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi gelen 6,5 milyon aşıdan ilçemize ayrılacak aşıları bekliyoruz. Biliyorsunuz bu aşıların 14 günlük süresi 9-10 Şubat günleri doluyor. Bundan sonra aşılar sırası açıklanan yaş gruplarında bulunan vatandaşlarımızın E-Devlet üzerinden alacakları randevular ile sağlık merkezlerimizde yapılacak. Gökçeada ASM ve Gökçeada TSM birimlerimiz bu konuda yetkilendirildi. Bizde bu tarihlerden önce taşınma işimizi bitirerek Gökçeadalıların aşı ihtiyaçlarını sorunsuz halledeceğiz.” Diyerek yanıtladı sorumuzu Gökçeada Sağlık Müdürümüz ve Gökçeada Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem ÇIRPAN.

Το εμβόλιο

Η υγεία είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, έτσι και το εμβόλιο δε μπορεί να παραλειφθεί από το ρεπορτάζ μας. Ρωτήσαμε τη διευθύντρια Υγείας της Ίμβρου και επικεφαλή ιατρό του Κρατικού Νοσοκομείου Δρ Οzlem ÇIRPAN τι σχεδιάζει για τον εμβολιασμό και έχουμε το σχόλιο της. «Τα εμβόλια λαμβάνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας και των εγκυκλίων που μας αποστέλλονται. Δεν έχουμε προβλήματα σε αυτό το θέμα στην περιοχή μας. Περιμένουμε τώρα τα εμβόλια που θα διατεθούν στην περιοχή μας από τα 6,5 εκατομμύρια εμβόλια που έρχονται. Ξέρετε, η περίοδος των 14 ημερών αυτών των εμβολίων λήγει στις 9-10 Φεβρουαρίου. Μετά από αυτό, τα εμβόλια θα γίνουν στα κέντρα υγείας μας με τα ραντεβού που θα δοθούν ηλεκτρονικά μέσω του e-devlet στους πολίτες μας ανάλογα την ηλικιακή τους ομάδα. Οι μονάδες Gökçeada ASM και Gökçeada TSM εγκρίθηκαν σχετικά. Θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μετεγκατάστασης πριν από αυτές τις ημερομηνίες και θα φροντίσουμε για τις ανάγκες εμβολιασμού των πολιτών μας χωρίς προβλήματα.

The vaccine

Health is the first topic of the agenda, so the vaccine cannot be omitted from our report. We asked the Director of Health of Imroz and chief physician of the State Hospital Dr. Ozlem ÇIRPAN what are he plans for the vaccination and we have her comment. “Vaccines are taken in the context of the decisions taken by the Ministry of Health and the circulars sent to us. We have no problems with this in our area. We are now waiting for the vaccines that will be available in our area from the 6.5 million vaccines provided to Turkey. The 14-day period of these vaccines ends on February 9-10. After that, the vaccines will be given in our health centers with the appointments that will be given electronically through the e-devlet to our citizens depending on their age group. The Gökçeada ASM and Gökçeada TSM units were approved accordingly. We will complete the relocation before these dates and take care of the vaccination needs of our citizens without any problems.

VERDİĞİ GÜZEL HABERLER İÇİN SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDERKEN BİZLERİN SAĞLIĞI İÇİN MESAİ YAPAN TÜM SAĞLIKÇILARA SELAM OLSUN.

Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Υγείας για την για τα ευχάριστα νέα και τους εργαζόμενους στον τομέα την υγείας για τις υπηρεσίες τους.

We thank the Directorate of Health for the good news and the health workers for their services.

Total Page Visits: 1044 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir