Güncel

ŞEHİT KONURALP SOSYAL KONUTLARINDA SON DURUM

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ŞEHİT KONURALP

CURRENT SITUATION IN THE SOCIAL HOUSES ŞEHİT KONURALP

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN göreve başladığı 2014 yılında Gökçeadalılara vaat ettiği “Sosyal Konut” projesini 96 aileyi ev sahibi yaparak gerçekleştirmişti. İlk sosyal konut projesi ile ev sahibi olan 96 aile şimdi Burhanettin Kurt Sosyal Konutlarında ev sahibi olarak yaşamlarını sürdürüyor.

Ένα μέρος του προεκλογικού αγώνα του δημάρχου Ünal ÇETİN το 2014 ήταν το έργο «Κοινωνική στέγαση», το οποίο υλοποιήθηκε κάνοντας 96 οικογένειες ιδιοκτήτες κατοικίας. ΟΙ 96 οικογένειες που απωφελήθηκαν απο το πρόγραμμα ζουν τώρα στο  Συγκρότημα Burhanettin Kurt.

Part of the mayoral campaign of Ünal ÇETİN in 2014 was the project “Social housing”, which was implemented by making 96 families homeowners. The 96 families who benefited from the program now live in the Burhanettin Kurt Complex.

Ünal ÇETİN 2019 yılında tekrar seçilirken sosyal konutların ikinci etabı da vaatleri arasında yer aldı. İlkinde olduğu gibi birçok polemiğe yol açan ve Gökçeadalıların sık sık sorduğu “Ne zaman yapılacak” ve “Koşulları neler olacak” sorularına Gökçeada’nın Sesi olarak bizde çok muhatap olduk.

Μετά την επανεκλογή του Ünal ÇETİN το 2019, το δεύτερο στάδιο της κοινωνικής στέγασης ήταν μεταξύ των υποσχέσεών του. Ως Φωνή της Ίμβρου, έχουμε ασχοληθεί με το ζητήμα, ιδιαιτέρως με τις εύλογες απορίες που αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νησιού, των προϋποθέσεων του έργου και φυσικά το χρονικό του πλαίσιο.

Following the re-election of Ünal ÇETİN in 2019, the second phase of social housing  project was among his promises. As Imroz Voice, we have dealt with the issue, especially with the reasonable questions that represent a large part of the population of the island, like the conditions of the project and of course its time frame.

Birçok konuda olduğu gibi bu konu ile ilgili gelişmeleri elimizden geldiğince takip ederek Gökçeadalıları bu konuda bilgilendirmeyi görev edindik. Bu haberimizle bu konudaki son durumu sizlerle paylaşıyoruz.

Όπως και σε πολλά άλλα θέματα, έχουμε αναλάβει καθήκον να παρακολουθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα και ενημερώνουμε τους πολίτες της Ίμβρου σχετικά.

As in many other issues, we have a duty to monitor as much as possible the improvements and developments on this issue and to inform the citizens of Imroz about it.

Sürekli takip ettiğimiz meclis toplantılarında bu konu ile ilgili her konuşmayı bir kenara not ettik. Tam kapanma nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşen Mayıs Ayı Meclis toplantısında AK Parti Grubunun verdiği ek gündem önergesi ile konu açılınca konuyu daha yakından takip etme gerekliliğini hissettik. Meclis toplantısında ne oldu kısaca anlatalım.

Παρακολουθούμε στενά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ιδιαιτέρως όταν το ζήτημα τέθηκε από την Ομάδα του AK Party στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Μαΐου, η οποία πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.  Ας εξηγήσουμε εν συντομία τι συνέβη στο δημοτικό συμβούλιο.

We are closely following the meetings of the city council, especially after the issue was raised by the AK Party Group at the May Assembly meeting, which was delayed due to the total curfew. Let us briefly explain what happened in the city council.

MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

Mayıs Ayının ilk Pazartesi günü yapılması gereken toplantı “Tam Kapanma” nedeniyle 17 Mayıs günü gerçekleşti. Toplantının açılışı ile birlikte 2 önerge verildi. “Millet İttifakı” tarafından verilen ilk önerge bayramda bizi üzüntüye boğan “Kudüs’te yaşananlar ve İsrail terörü” ile ilgiliydi. 6 meclis üyesinin (Ercan İPEK, A.Mahir UYGUN, Hikmet İnciser ÇELİK, Hasan AKPOLAT, Şebnem AVCI ve Ahmet AYDIN) imzası bulunan önerge Ercan İPEK tarafından kürsüden okundu. Verilen önerge ile İsrail’in yaptıkları lanetlenirken Filistin halkının yanında olunması gerekliliğine vurgu yapıldı.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΪΟΥ

Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου αντί για τη 1η Δευτέρα του Μαΐου λόγω της Απαγόρευσης Κυκλοφορίας. Υποβλήθηκαν δύο ψηφίσματα με την έναρξη της συνεδρίασης. Το πρώτο αφορούσε τα γεγονότα στην Ιερουσαλήμ “και τον Ισραηλινό τρόμο” που μας έκανε αναστάτωσε κατά τη διάρκεια του Μπαϊραμιού. Το ψήφισμα, που υπογράφηkε από 6 μέλη του συμβουλίου (Ercan İPEK, A.Mahir UYGUN, Hikmet İnciser ÇELİK, Hasan AKPOLAT, Şebnem AVCI και Ahmet AYDIN), διαβάστηκε από το βάθρο από τον Ercan İPEK. Το συμβύλιο καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, τονίζοντας ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον παλαιστινιακό λαό.

MUNICIPAL COUNCIL OF MAY

The meeting took place on May 17th instead of the 1st Monday of May due to the Total Curfew. Two resolutions were tabled at the beginning of the sitting. The first was about the events in Jerusalem “and the Israeli terror” that worried us during Bayram. The resolution signed by 6 members of the council (Ercan İPEK, A.Mahir UYGUN, Hikmet İnciser ÇELİK, Hasan AKPOLAT, Şebnem and Ahmet AYDIN), read from the podium by Ercan İPEK .The Council condemned Israel ‘s actions, underlining that we must stand by the Palestinian people.

AK Parti grubu adına Grup Başkanı Nurhan ATALAY tarafından verilen önerge ile hazırlıkları devam eden sosyal konut projesi için düşünülen yer ile ilgili bazı vatandaşlardan şikayet olduğu ve bu konunun gündeme alınarak mecliste tartışılması talep ediliyordu. Yapılan oylama ile önerge kabul edildi ve konu gündeme alındı.

Εξ ονόματος του AKP, με πρόταση του προέδρου της Ομάδας Nurhan ATALAY, ορισμένοι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τον τόπο όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης και ζητήθηκε να τεθεί αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθεί στο Συμβούλιο. Με την ψηφοφορία, η πρόταση έγινε δεκτή και το θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη.

On behalf of the AK Party group, with the motion given by Group President Nurhan ATALAY, some citizens complained about whether the preparations were continuing for the social housing project, and it was requested that this issue be brought to the  daily agenda and discussed in the parliament. With the voting, the proposal was accepted and the issue was put on the agenda.

Gündemin diğer maddelerine geçilmeden konu tartışılmaya başlandı. AK Parti Grubu seçilen yerin doğru olmadığını, bazı ağaçların zarar göreceğini ve yer olarak Pazar yeri olarak tanınan (21 milyon ekspertiz değeri olan ve satışı gündeme gelen arsa) alanın sosyal konut için düşünülmesi gerekliliğini dile getirdi.

Oι εκπρόσωποι του AKP δήλωσαν ότι το μέρος που επιλέχθηκε για το έργο δεν ήταν σωστό, καθώς ορισμένα δέντρα θα υποστούν ζημιά και ότι η περιοχή που είναι γνωστή ως αγορά (γη με αξία 21 εκατομμυρίων) πρέπει να εξεταστεί για την εγκατάσταση του εργου της κοινωνικής στέγασης.

AKP representatives said the site chosen for the project was not the right one, as some trees would be damaged and the area known as the market (land worth 21 million) should be considered for the social housing project. .

Ünal Başkan ağaçların zarar görmemesi için neler yapılacağını ve önerilen arsanın neden uygun olmadığını tüm yönleri ile anlatarak bu konunun önemli olduğu için her yönü ile tartışılması gerekliliğini belirtti. Bu konuda verilecek önergeleri her zaman tartışmaya hazır olduğunu açıklayarak süreci hızlandırmak adına meclis toplantısına ara verilmesi önerisini yaptı. Verilecek arada hazırlanacak yazılı bir önergeyi hemen görüşmeye ve uygulamaya hazır olduklarını tekrarladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurhan ATALAY söz alarak İlçe Başkanları Fatih TAYLAN’ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını ve bu nedenle verilecek aranın çözüm olmayacağını ama 24 saat içinde parti olarak kararlarını bildirebileceklerini açıkladı.

Ως Πρόεδρος ο Ünal ÇETİN εξήγησε τι πρέπει να κάνει για να αποφευχθούν ζημιές στα δέντρα και γιατί το προτεινόμενο οικόπεδο δεν είναι κατάλληλο, και δήλωσε ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί από κάθε άποψη καθώς είναι σημαντικό. Δηλώνει ότι είναι πάντα έτοιμος να συζητήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν σε αυτό το θέμα και υπέβαλε πρόταση για αναστολή της συνεδρίασης της συνέλευσης προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Επανέλαβε ότι ήταν έτοιμοι να συζητήσουν αμέσως και να εφαρμόσουν μια γραπτή πρόταση προς προετοιμασία εν τω μεταξύ. Ο Nurhan ATALAY, Αντιπρόεδρος της Ομάδας του AKP, έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι ο Επαρχιακος Διοικητής Fatih TAYLAN δεν μπορούσε να παρευρεθει στη συνεδρίαση λόγω ασθενείας και ως εκ τούτου η αναστολή δεν θα ήταν λύση, αλλά θα μπορούσαν να δηλώσουν τις αποφάσεις τους ως κόμμα εντός 24 ώρες.

Ünal President explained what to do to prevent the damage to the trees and why the proposed plot is not suitable, and stated that this issue should be discussed in every aspect as it is important. He declared that he is always ready to discuss the proposals to be submitted on this subject and made a proposal to suspend the parliamentary meeting in order to speed up the process. He repeated that they were ready to immediately discuss and implement a written motion to be prepared in the meantime. Nurhan ATALAY, AKP Group Deputy Chairman, took the floor and stated that the District Governor could not attend the meeting due to the discomfort of Fatih TAYLAN and therefore the break would not be a solution, but they could declare their decisions as a party within 24 hours.

Bu durum üzerine Gökçeada’nın Sesi olarak bizde haberi son haliyle sizlere ulaştırabilmek adına beklemeye geçtik. 19 mayıs günü telefon ile ulaştığımız AK Parti Grup Başkan Vekili Nurhan ATALAY’a grup kararlarının nasıl şekillendiğini sorduk. Nurhan Bey yapılan açıklamalardan tam olarak tatmin olmasalar da bu konuyu sürüncemede bırakmamak için olumlu yanıt verdiklerini ve Ünal Başkana telefon ile ulaşarak “hayırlı olsun” dediklerini belirtti.

Μετά από αυτήν την κατάσταση, εμείς, ως η φωνή της Ιμβρου, ρωτήσαμε τον Αντιπρόεδρο της Ομάδας AKP Nurhan ATALAY, με τον οποίο επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς στις 19 Μαΐου, πώς διαμορφώθηκαν οι αποφάσεις της ομάδας. Ο Nurhan ATALAY δήλωσε ότι παρόλο που δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις, έδωσαν μια θετική απάντηση για να μην αφήσουν αυτό το ζήτημα σε καθυστέρηση και ότι ευχήθηκαν «καλή τύχη» επικοινωνώντας με το Δήμαρχο μέσω τηλεφώνου.

Upon this situation, we, as the Imroz Voice, asked the Vice President of the AKP Group Nurhan ATALAY, with whom we contacted by phone on May 19th, how the decisions of the group were formed. Nurhan ATALAY stated that although they were not completely satisfied with the statements, they gave a positive answer in order not to leave this issue behind and that they wished “good luck” by contacting the Mayor by phone.

Bunun üzerine Ünal ÇETİN’i arayarak bizde hayırlı olsun dedik ve konu ile ilgili son durumu Gökçeadalılara anlatmak istediğimizi belirterek açıklama talep ettik. Ünal Başkan “ Atatürk’ü Anma, gençlik ve Spor Bayramı” olması nedeniyle Perşembe günü (20 Mayıs 2021) zaman ayırabileceğini belirterek saat belirterek randevu verdi.

Στη συνέχεια επικοινωνησαμε τηλεφωνικά με τον Ünal ÇETİN και  ζητήσαμε λεπτομέριες επι του  θέματος. Ο Δήμαροχς της Ünal δήλωσε οτι θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μας της Πέμπτη (20 Μαΐου 2021) καθώς εκείνη τη μέρα ήταν σε εξέλιξη ο «Εορτασμός της Ατατούρκ, της Νεολαίας και της Αθλητικής Ημέρας»

We then contacted Ünal ÇETİN by phone and asked for details on the matter. The Mayor suggested that he could contact us on Thursday (May 20, 2021) as the “Celebration of Ataturk, Youth and Sports Day” was in progress that day.

Kararlaştırılan gün ve saatte makamında görüştüğümüz Ünal Başkan sosyal konut projesi ile ilgili son durumu detayları ile siz değerli Gökçeadalılar ile paylaşılmak üzere tek tek anlattı.

Συζητήσαμε σήμερα για τις εξελίξεις εξήγησε την τελευταία κατάσταση σχετικά με το έργο κοινωνικής στέγασης

We discussed today the developments explained the latest situation regarding the social housing project

PROJEDE SON DURUM

Ünal Başkan proje hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ve tam olarak netleşmese de kriterler hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları Ünal Başkanın kendi sesinden videomuzda dinleyebilirsiniz.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σας επισυνάπτουμε το βίντεο σχετικά με τις δηλώσεις του Δημάρχου που έδωσε εξηγήσεις σχετικά με τις προετοιμασίες του έργου και τα κριτήρια, αν και δεν είναι σαφείς.

ΤΗΕ CONDITION

We enclose the video with the statements of the Mayor who gave explanations about the preparations of the project and the criteria, although they are not clear.

Kriterlerde dikkat çeken noktalar şunlar. Projeye 25 yaş üstü müracaat edebilecek. Müracaatlarda puanlama sistemi uygulanacak. Şehit ve gazi yakınlarına artı puan yazılacak. Yaş yükseldikçe puan artacak. Gelir hesaplanmasında brüt asgari ücretin %25 fazlası baz alınacak. İkamet süresi en az 3 yıl olacak. Gökçeada’da ikamet süresinin uzunluğu artı puan olarak yansıyacak.

Τα κυριότερα σημεία των κριτηρίων έχουν ως εξής. Πολίτες άνω των 25 ετών θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το έργο. Θα εφαρμοστεί σύστημα βαθμολόγησης. Επιπλέον βαθμούς θα πάρουν οικογένειες βετεράνων και ηρώων πολέμου. Όσο υψηλότερη είναι η ηλικία, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία. Ο υπολογισμός των δόσεων θα βασίζεται στο 25% του ακαθάριστο ποσό του βασικού μισθού. Η περίοδος διαμονής θα είναι τουλάχιστον 3 έτη. Η διάρκεια της διαμονής στην Ίμβρος θα αντικατοπτρίζεται ως πλεονέκτημα.

The main points of the criteria are as follows. Citizens over the age of 25 will be able to apply for the project. A scoring system will be implemented. Additional points will be given to families of veterans and war heroes. The higher the age, the higher the score. The calculation of installments will be based on 25% of the gross amount of the basic salary. The period of stay will be at least 3 years. The length of stay in Imroz will be reflected as an advantage.

Tüm kriterler netleştiğinde detayları siz değerli Gökçeadalılar ile paylaşarak görevimizi yapacağız.

Όταν όλα τα κριτήρια είναι σαφή, θα κάνουμε το καθήκον μας κοινοποιώντας τις λεπτομέρειες.

When all the criteria are clear, we will do our duty and inform you with the details.

ÜNAL BAŞKANIN GÖKÇEADADA YAŞAYANLARDAN BEKLENTİSİ

Yapılacak sosyal konut ile ilgili görüşmemiz devam ederken Ünal Başkan Gökçeadalılardan bir beklentisini dile getirdi. Dile getirilen bu talebi Gökçeada’nın sesi olarak yerinde bulduğumuz için ayrıca belirtmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bilindiği üzere belediyeler İller Bankasından ikamet eden nüfus baz alınarak destek alınıyor. İkameti ada dışında olan ve adamızda yaşayan Gökçeadalıların ikametlerini adamıza almaları durumunda alınan destek yükselecek. 7.000 kişi üzerinden alınan pay ile 12.000 kişiye hizmet götürmek belediyemizin zorlanmasına neden oluyor. Daha iyi hizmet için ikametlerin adamıza alınması hizmet kalitesinin artmasına vesile olacak. İkameti ada dışında olan Gökçeadalıların bu konuda hassasiyet göstermeleri adamızda hizmet kalitesinin yükselmesi anlamına gelecek. BU KONUDA DUYARLI DAVRANACAK GÖKÇEADALILARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR.

OI ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

Ενώ η συνάντησή μας για την κοινωνική στέγαση, ο Δήμαρχος εξέφρασε την προσδοκία του από τους Ιμβρίους. Δεδομένου ότι θεωρούμε αυτό το αίτημα σημαντικό πρέπει να το προσδιορίσουμε ξεχωριστά. Όπως είναι γνωστό, οι δήμοι λαμβάνουν υποστήριξη από την Τράπεζα των Επαρχιών βάσει του πληθυσμού μόνιμων κατοίκων. Η υποστήριξη που λαμβάνεται θα αυξηθεί εάν οι Ιμβριοι, που ζουν στο νησί μας αλλά δεν φαίνονται ως μόνιμοι κάτοικοι, μεταφέρουν την μερίδα τους στο νησί μας. Η παροχή υπηρεσιών σε 12.000 άτομα με το μερίδιο που λαμβάνεται για 7.000 άτομα προκαλεί δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δήμου μας. Η διαμονή στο νησί μας για καλύτερη εξυπηρέτηση θα οδηγήσει σε αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η ευαισθησία των Ιμβρίων που ζουν στο νησί αλλά η μόνιμη κατοικία του δηλώνεται σε διαφορετικούς δήμους θα σημαίνει αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών στο νησί μας. Ευχαριστούμε από τώρα τους όμβριους που πράττουν το πρέπον δείχνοντας την ευαισθησία τους στο ζήτημα.

MAYOR’S EXPECTATION FROM THE PEOPLE

While our meeting regarding the social housing Continues, Ünal CETIN expressed an expectation from the citizens. Since we find this demand, we need to indicate it separately. As it is known, municipalities receive support from the Bank of Provinces on the basis of the resident population. The support received will increase if the people of Imroz, take their residence in our island. Providing services to 12,000 people with the share taken over 7,000 people causes difficulties for our municipality. Taking residences on our island for better service will lead to an increase in service quality. The sensitivity of our fellow citizens, who live outside the island, on this issue will mean an increase in the quality of service on our island. At this point we would like to appreciate the responsible acts our fellow citizens.

Total Page Visits: 716 - Today Page Visits: 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir