Güncel

SOSYAL KONUTLAR İÇİN KARAR GÖKÇEADALILARIN

Στα χέρια των κατοίκων η απόφαση για τις Εργατικές Πολυκατοικίες

Citizens to decide on Social Housing

Gökçeada’da yapılması planlanan “Sosyal konutlar” siyasi çekişmelere kurban mı oluyor.

Το έργο των νέων Εργατικών Πολυκατοικιών της Ίμβρου έχει λάβει πλέον πολιτική χροιά έπειτα από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

The  Social Housing project gets a political tone after the last municipal council.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN tarafından seçim vaadi olan sosyal konut projesi son aşamada iptal mi ediliyor.

Το έργο των νέων Εργατικών Πολυκατοικιών, που αποτελεί εκλογική υπόσχεση του Δημάρχου Gökçeada Ünal ÇETİN, ακυρώνεται στο τελευταίο στάδιο.

The social housing project, which is an election promise, is canceled at the last stage by Imroz Mayor Ünal ÇETİN.

2019 yılında ikinci kez göreve seçilen Ünal ÇETİN, projenin uygulanması için son aşamaya geldiğini ve haziran ayı içerisinde de kriterlerin belirlenerek inşaata başlayacağını önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Son meclis toplantısında da konu ek gündem maddesi olarak görüşülmüş ve AK Parti grubunun itirazlarına Ünal Başkan detaylı yanıtlar vermişti. Bu detayları önceki haberimizde net olarak tekrar okuyabilirsiniz.

Η Ünal ÇETİN, που εξελέγη για δεύτερη φορά το 2019, ανακοίνωσε ότι ο σχεδιασμός του έργου βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ότι η κατασκευή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το ζήτημα συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δήμαρχος έδωσε λεπτομερείς απαντήσεις στις αντιρρήσεις της αντιπολιτευτικής ομάδας του AKP. Μπορείτε να διαβάσετε ξανά αυτές τις λεπτομέρειες με σαφήνεια στο προηγούμενο άρθρο μας.

Ünal ÇETİN, elected for the second time in 2019, announced that the design of the project is in the final stage and that construction will begin in June. At the last Municipal Council, the issue was discussed as an urgent item on the agenda and the Mayor gave detailed answers to the objections of the AKP opposition group. You can re-read these details clearly in our previous article.

Haberimizden sonra konu ile ilgili farklı paylaşımlar yapılarak sosyal konutlar ile ilgili spekülasyonlar yapılınca Ünal ÇETİN kararı Gökçeadalıların vermesi gerektiğini söyleyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

Μετά το συμβούλιο, έγιναν διάφορες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα και υπάρχουν διάφορες εικασίες σχετικά με τις Εργατικές Πολυκατοικες. Ο Ünal ÇETİN πήρε την απόφαση να ξεπεράσει τα όρια και δήλωσε πως πρέπει ότι οι κάτοικοι της Ίμβου να πάρουν την απόφαση.

After the municipal council, various comments were made on the subject and there are speculations about the Social Apartments that lead the mayor to make the decision to go beyond the limits and state that the decision is on the citizens of Imvos hands.

 5 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Ünal ÇETİN 01 Haziran Salı günü muhtarlıklarda kurulacak sandıklar ile kararı Gökçeadalıların vermesini istedi. Ünal ÇETİN yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Gökçeadalıları karar için sandığa çağırdı.

Ύστερα από απόφαση των προέδρων του Δήμου (μουχταρ), τη Τρίτη 1η Ιουνίου θα στηθούν κάλπες στα γραφεία των 5 συνοικιών ώστε να αποφασίσουν οι πολίτες. Ο Δήμαρχος σε ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρότρυνε τους πολίτες να τρέξουν στις κάλπες.

Following a decision of the neighborhood headmen (muhtar), on Tuesday, June 1, ballot boxes will be set up in the offices of the 5 districts for the citizens to decide. The Mayor in a statement on social media urged citizens to run to the polls.

Kıymetli Göeadalı hemşerilerim.

Son günlerde İlçemiz gündemini meşgul eden “Sosyal Konut” projemiz ile ilgili tereddüt ve eleştirilere ait çözüm önerilerimizi defaten meclis toplantılarında anlatmamıza rağmen;

Konut Alanı ve alanda bulunan ağaçlara yönelik tasarrufumuz ile ilgili tereddütlerin giderilemediği yönündeki izlenimimiz neticesinde, Gökçeada sakinlerinin akıllarında her hangi bir soru işareti bırakmamak için, Belediye kanununun 15. Maddesine dayanarak “KARAR SİZİN ” sloganı ile 01.06.2021 salı günü saat 09.00 ile 17.00 arasında Mahalle Muhtarlıklarımız da kurulacak sandıklar ile kararı siz Göeadalıların kanaatine bırakmaya karar verdik.

Çıkacak sonuca uyacağımızı buradan ilan eder sonucun adamıza hayırlı olmasını dilerim.

Ünal Çetin

Gökçeada Belediye Başkanı”

«Αγαπημένοι Ίμβριοι συμπατριώτες μου.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε επισημάνει επανειλημμένα τις λύσεις για δισταγμούς και κριτικές σχετικά με τις «Εργατικές Πολυκατοικίες», το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί την ημερήσια διάταξη του Δήμου μας.

Για να μην αφήσουμε κανένα ερωτηματικό στο μυαλό των κατοίκων της Ίμβρου σχετικά με τον τροπο διαχείρισης της περιοχής των Εργατικών Πολυκατοικιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Δημαρχιακού κανονισμού την Τρίτη, 01.06.2021, μεταξύ 09.00 και 17.00,  θα στηθούν κάλπες στα προεδρία κάθε συνοικίας και με σύνθημα “Η απόφαση είναι δική σας” και αφήνουμε την απόφαση στη γνώμη σας, Ίμβριοι. Να είστε σίγουροι ότι θα συμμορφωθούμε με το αποτέλεσμα που εύχομαι να είναι επωφελές για το νησί μας.

Ünal Çetin

Δήμαρχος Ίμβρου”

“My beloved Imroz fellow citizens.

Despite the fact that we have repeatedly pointed out the solutions towards any hesitations and criticisms regarding the “Social’ Apartments”, the issue still occupies the agenda of our Municipality.

In order not to leave any question mark in the minds of the residents of Imroz regarding the management of the area of ​​Social Apartments, according to article 15 of the Municipal Regulation on Tuesday, 01.06.2021, between 09.00 and 17.00, ballot boxes will be set up in the presidency of each district and with the slogan “The decision is yours” leaving the decision to your opinion, my fellow citizens. I assure you that we will comply with the result that I hope will be beneficial for our island.

Ünal Çetin

Mayor of Imroz

Gökçeadalılar Salı günü bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına giderek “Sosyal Konutlar” yapılsın ya da yapılmasın diye karar verecek. Verilen karar göre de sosyal konutlar yapılacak ya da yapılmayacak.

Οι κάτοικοι του Ίμρβου καλούνται να πάνε στην προεδρία κάθε γειτονιάς την Τρίτη για να αποφασίσουν εάν θα χτίσουν οι “Εργατικές πολυκατοικίες” ή όχι.

The residents of Imroz will go to the presidency of each neighborhood on Tuesday to decide whether to build “Social Housing” or not.

Ünal ÇETİN’in ilk döneminde gerçekleştirdiği 96 hanelik projeyi hatırlarsak, benzer polemikler yaşanmış yeri, fiyatı vb. konularda tartışmalar olmuştu. O günleri hatırlayanlar projeye karşı çıkanların da projeyi başarılı bulduklarına tanıklık edecektir. Siyasi bir figür olan Ünal ÇETİN karşıtlığı ile ev sahibi olma umudu taşıyan Gökçeadalıların umutlarını yok etmeye hangimizin hakkı var.

Αν θυμόμαστε το έργο 96 νοικοκυριών που υλοποιήθηκε από τον Ünal ÇETİN στην πρώτη του θητεία, υπήρχαν συζητήσεις για ζητήματα που είχαν παρόμοιες πολεμικές. Όσοι θυμούνται αυτές τις μέρες ξέρουν ότι όσοι αντιτίθοντο στο έργο το βρίσκουν πλέον επιτυχές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέψει τις ελπίδες των πολιτών της Ίμβρου, που ελπίζει να αποκτήσει ένα σπίτι, κάνοντας σκληρή αντιπολίτευση.

If we recall the 96-house project that Ünal ÇETİN released in his first term, there were discussions on similar polemics. Those who remember those days will witness that those who opposed the project found it successful later on. Nobody has the right to destroy the hopes of the people of Imroz, for a house.

Gökçeada’da yaşayan kişiler olarak bizi ilgilendirse de ilgilendirmese de Salı günü bağlı bulunduğumuz muhtarlığa giderek kararımızı sandığa yansıtmalıyız. TOKİ tarafından yapılmasının ideal olacağı sosyal konutlar için en ufak bir adım atılmayan adamızda yapılacak sosyal konutların siyasete kurban edilmemesi için o sandıklara kararımızı yansıtmalıyız. 1+1 lerin 300.000 TL civarında alınıp satıldığı adamızda yapılacak sosyal konutlar belki size değil ama 72 Gökçeadalıya yuva olacak oyunuzu kullanırken bunu unutmayın.

Όλοι όσοι ζουμε στη Ίμβρο (στις γειτονιές του κέντρου), είτε μας ενδιαφέρει είτε όχι, πρέπει να πάμε στα γραφεία των προέδρων μας τη Τρίτη και να δηλώσουμε παρόντες με την απόφασή μας στη κάλπη. H ψήφος μας είναι σημαντική καθώς θα εξασφαλίσει το μέλλον 72 οικογενειών που θα γίνουν ιδιοκτήτες της 1ης τους κατοικίας στο νησί μας που μικρά ακίνητα (1+1) κοστίζουν πάνω από 300.000 λίρες.

Everyone who lives in (the center of) Imroz, must go to the presidential offices on Tuesday and declare our presence at the ballot box. Our vote is important as it will ensure the future of 72 families who will become owners of their first home on our island that small properties (1 + 1) cost over 300,000 TL.

KÜÇÜK SİYASİ HESAPLARIN GÜZEL ŞEYLERE ENGEL OLMAMASI DİLEĞİYLE..

Μακάρι να μην υπήρχαν οι μικροπολιτικές να εμποδίζουν κάθε τόσο.

Wishing small political actions could not be an obstacle to beautiful things.

261990cookie-checkSOSYAL KONUTLAR İÇİN KARAR GÖKÇEADALILARIN
Total Page Visits: 791 - Today Page Visits: 2

One thought on “SOSYAL KONUTLAR İÇİN KARAR GÖKÇEADALILARIN

  • Nuray Mestci

    Sosyal konut projesine karşı çıkılmıyor. Başka yere yapılsın diyoruz. Onlarca ağacımız kalsın. Nefes almak istiyoruz. Siyasi çekişme yok. Lütfen konuyu mectasından çıkarmayın.

    Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir