TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜ GÖKÇEADA

Πρώτη μέρα ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας

First day of curfew

Dün akşam başlayan 418 saatlik tam kapanma uygulamasının ilk gününde yasaklara uyumu denetlemek için görevliler iş başındaydı.

Χτες ξεκίνησε η 418ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα και η ομάδα υπεύθυνη για την τήρηση των μέτρων ξεκίνησε την υπηρεσία της.

Yesterday was the first day of the 418 hour curfew that cover the whole country and the team controlling the measurements was active.

İşyerlerinin açılma saati olan 10:00 itibari ile Gökçeada Meydanına konuşlanan Gökçeada İlçe Emniyet Amirliği görevlileri geçen her aracı ve her kişiyi tek tek denetledi. Sokağa çıkan herkese istisna belgeleri soruldu. Belgesi olanlara da güzergah kontrolü yapılarak belgelerin olası art niyetli kullanımı engellendi.

H τροχαία έκανε ελέγχους σε όλα τα αυτοκίνητα στο κεντρο του νησιού και όσοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγραφα για τη μετακίνηση τους επέστρεφαν στη βάση τους.

The traffic police checked all the cars in the center of the island and those who did not have the necessary documents had to return to their base.

Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat DOĞAN yapılan çalışmayı yerinde denetleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Παρόν στους ελέγχους έδωσε και ο περιφερειάρχης Dr Serhat DOĞAN.

Regional Governor Dr Serhat DOĞAN was also present at the traffic controls.

418 saatlik tam kapanma uygulamasında önceki yasaklardan farklı olarak kısıtlamadan istisna olanlar da bu durumlarını suiistimal etmemeleri için gerekli önlemler alındı. Daha önce uygulanan kısıtlamalarda yasaktan muaf işkolları ve kişiler durumlarını belgelendirmek zorunda. Memur arkadaşlardan- ÇKS (Çiftçi kayıt Sistemi) belgesi olanlara, Esnaf arkadaşlardan- İnşaat çalışanlarına herkes yaptığı işi ve görevi detaylı belgelendirmek zorunda.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες απαγορεύσεις κυκλοφορίας  των 418 ωρών, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η κατάχρηση της κατάστασής τους από τις εξαιρέσεις. Σε προηγούμενους περιορισμούς, οι επιχειρήσεις και τα άτομα που εξαιρούνται από την απαγόρευση πρέπει να τεκμηριώσουν την κατάστασή τους. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι – όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό ÇKS (Farmer Registration System), από εμπόρους – εργάτες, πρέπει να τεκμηριώσουν λεπτομερώς την εργασία και το καθήκον τους.

Unlike the previous bans in the 418-hour curfew practice, the necessary measures were taken to prevent the exemptions from abusing their situation. In previous restrictions, businesses and individuals exempted from the ban have to document their situation. Everyone from civil servants – those who have a ÇKS (Farmer Registration System) certificate, from Tradesmen – to construction workers, have to document their work and duty in detail.

Önceki kısıtlamalarda alınan belgelerin geçerlilik tarihi 02 Mayıs günü saat 24:00 itibariyle geçersiz kalacak. Yeni belge almak için e-devlet üzerinden başvuru yapılacak ve işyeri sicil numarası, çalışanların listesi vb. durumlar incelenerek belge verilecek. ÇKS belgesi olanlar ikamet adresi ve tarlası arasında bulunan güzergahın dışına çıkamayacak. Memur arkadaşlarda bağlı bulundukları işyerinden alacakları görevlendirme yazısını yanlarında bulundurmak zorunda. Kısacası muafiyetlerini suiistimal etmek isteyenlere izin verilmeyecek.

Η ημερομηνία ισχύος των εγγράφων που ελήφθησαν βάσει των προηγούμενων περιορισμών θα λήξει στις 2 Μαΐου. Για να λάβετε ένα νέο πιστοποιητικό, θα υποβληθεί μια αίτηση μέσω edevlet και θα εκδοθεί ένα έγγραφο εξετάζοντας τις καταστάσεις όπως ο αριθμός εγγραφής στο χώρο εργασίας, η λίστα των υπαλλήλων κ.λπ. Όσοι έχουν πιστοποιητικό ÇKS δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν τη διαδρομή μεταξύ της διεύθυνσης διαμονής και του πεδίου. Οι αξιωματικοί πρέπει να φέρουν επιστολή ανάθεσης από το χώρο εργασίας τους. Εν ολίγοις, δεν θα επιτρέπονται όσοι θέλουν να κάνουν κατάχρηση της εξαίρεσής τους.

The validity of the documents received under the previous restrictions will expire on 2 May. To receive a new certificate, an e-government application will be submitted and a document will be issued examining situations such as workplace registration number, employee list, etc. Those with an FRS certificate will not be able to travel between the address of residence and the field. Officers must bring an assignment letter from their place of work. In short, those who want to abuse their exception will not be allowed.

Tam kapanmanın ilk günü olması nedeniyle denetimlerde tolerans gösteren kolluk güçleri tolerans gösterdikleri kişilere uyarı yapmakla kalmayarak, kimlik bilgilerini ve araç plakalarını kayıt altına aldı ve vatandaşlara yapmaları gerekenleri tek tek açıkladı. Bu kişilerin aynı gerekçeyi tekrar kullanmalarına fırsat verilmeyerek olası suiistimallerin önüne geçilecek.

Δεδομένου ότι ήταν η πρώτη ημέρα του πλήρους κλεισίματος, οι υπεύθυνοι επιβολής του νόμου, οι οποίοι ανέχτηκαν τις επιθεωρήσεις, όχι μόνο προειδοποίησαν τους πολιτες, αλλά και κατέγραψαν τα στοιχεία ταυτότητάς τους και τις πινακίδες οχημάτων και εξήγησαν τη διαδικασια. Αν δεν επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ξανά τον ίδιο, θα αποφευχθεί μια πιθανή κατάχρηση.

Since it was the first day of general curfew, the law enforcement officers, who tolerated the inspections, not only warned the people , but also recorded their identity information and vehicle plates and explained to the citizens  what should do one by one. By not allowing these people to use the same excuse again, possible abuse will be prevented.

SON 3 GÜNDE ADA NÜFUSUMUZUN NEREDEYSE İKİYE KATLANDIĞINI UNUTMADAN KURALLARA UYALIM VE SEZONDA SIKINTI YAŞAMAMAK İÇİN 17 GÜN DAYANALIM.

Τις τελευταίες 3 ημέρες ο πληθυσμός του νησιού μας διπλασιάστηκε. Αυτο το γεγονος πρέπει να μας φέρει σε αφυπνηση και να τηρούμε τα μέτρα για να εχουμε ασφαλή σεζόν.

In the last 3 days the population of our island has doubled. This fact should bring us to wake up and follow the measures to have a safe season.

Total Page Visits: 407 - Today Page Visits: 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: