ÇevreGüncelYazarlar

ZEYTİNİN YENİ HEYECANI

Oı νέες συνήθειες της Ελιάς

Olive’s new excitement

Imvros, Kuzey Ege’de, Türkiye’nin en büyüğü, güneşi, rüzgarı ve denizinden daha fazlasıyla ünlü bir adadır. Yamaçlara ve adaya yayılan zeytin ağaçları, bölgenin gelişiminin önemli bir parçası olan peyzajı şekillendiriyor. Adada zeytin işleme amaçlı tarım kooperatifleri ortaya çıkmaya başladı ve son haberlere göre Zeytin ağacı Gen Haritası projesi Çanakkale’de 2021 yılında başlıyor.

Η Ίμβρος είναι ένα νησί στο βόρεια Αιγαίο, το μεγαλύτερο της Τουρκίας, που όμως χαίρει μνείας για κάτι παραπάνω από τον ήλιο, τον αέρα και τη θάλασσά του. Τα ελαιόδεντρα του απλωμένα στις πλαγίές και του νησιού διαμορφώνουν το τοπίο και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης του τόπου. Αγροτικοί συνεταιρισμοί με σκοπό την επεξεργασία της ελιάς έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στο νησί και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελήξεις ξεκινάει κ η γονιδιακή χαρτογράφιση και οργάνωση των ελαιοδεντρων στην ευρήτερη περιοχή των Δαρδανελίων. 

Imroz is an island in the northern Aegean, the largest in Turkey, famous for something more than its sun, wind and the sea. Its olive trees spread on the slopes and of the island shape the landscape being an important part of the development of the area. Agricultural cooperatives for the processing of olives have begun to appear on the island and according to the latest news, the olive gene map project in the wider area of the Dardanelles begins within 2021.


Zeytin hasadı sezonu başladı ve adanın en yeni ve en modern zeytin işleme kooperatifi Dereköy-Şahinkaya Tarım ve Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret ettik. Kooperatif Başkanı Azmi Nafi Uygun, “2019’a 61 üye ile başladık ve bugün 100’ü aştık” diyor. “Bu yıl 100 ton birinci kalite zeytinyağı üreteceğimizi tahmin ediyoruz. Kooperatif, en doğru ve verimli şekilde kullanmaya çalıştığımız 250 dönüm zeytin ağaca sahip. Sadece yağ yapmak değil, koruma ve tarımı geliştirmek istiyoruz. Gökçeada zeytinyağının üretimini arttırmak ve sertifikalandırmak hayali ile zeytin işliyoruz.” Kooperatif, yeni iş alanları yaratması nedeniyle bu bölge için önemlidir. Ayrıca da çiftçiler ve üreticiler nihai ürünlerinin kalitesi üzerinde kontrol sahibi olabilir ve tabii ki çeşitli programlardan faydalanabilirler.

Είναι περίοδος συγκομιδής ελιάς και επισκεφτήκαμε τον Αγροτικό και Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Σχινουδίου- Σαχίνκαγια, το νεότερο, και πιο μοντέρνο συνεταιριμό επεξεργασίας ελιάς στο νησί. “Ξεκινήσαμε το 2019 με 61 μέλη και σήμερα ξεπερνάμε τα 100”,  διηγείται στη Φωνή της Ιμβρου ο κ. Aζμί Ναφί Ουϊγκούν, πρόεδρος του συνεταιρισμού. «Φέτος υπολογίζουμε να παράγουμε 100 τόνους ελαιολάδου πρώτης ποιότητας. O συνεταιρισμός έχει στην ιδιοκτησία του 250 στρέματα, περίπου 3000 ρίζες, ελαιώνα που προσπαθούμε να εκμεταλευτούμε με τον πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Θέλουμε όχι μόνο να φτιάχνουμε λάδι, αλλά να βελτιώσουμε τη συντήρηση και τη καλλιέργια της ελιάς με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και την πιστοποίηση του ελαιολάδου της Ίμβρου». ο Συνεταιριμός ήταν σημαντικής σημασίας για τη περιόχη, αφού με την ίδρυσή του δημιουργήθηκαν καινούριες θέσεις εργασίας και οι αγρότες μπορούν να έχουν τον έλεγχο της ποιότητας του τελικού τους προϊόντος και φυσικά να αναπτυξου τις καλλιέργιές τους μέσα απο προγράμματα.

It is olive harvest season and we visited the Agricultural and Development Cooperative of Shinoudi-Sahinkaya, the newest and most modern olive processing cooperative on the island. “We started in 2019 with 61 members and today we exceed 100”, mentions to “Gökçeada nın sesi” Mr. Azmi Nafi Uygun, president of the cooperative. “This year we estimate to produce 100 tons of first quality olive oil. The cooperative owns 250 acres of olives that we try to exploit in the most correct and efficient way. We want not only to make oil, but to improve the preservation and cultivation of olives in order to increase production and certify the olive oil of Imroz “. The Cooperative was important for the region, since with its establishment new jobs, and also the farmers and producers can have control over the quality of their final product and of course to benefit through various programs.

Başkan Uygun’a göre, “İmroz’un tüm zeytin yağ üretiminin, ağaçlara, meyvelere ve tarlalara özen gösterilerek daha çok büyüyebileceğine inanıyorum. Bugün bir ağaç 20-30 kilo meyve veriyor. Özen gösterildiğinde 200 kiloya ulaşabiliyor. Bu işi zeytinin değerini anlamamıza yardımcı olan Rumlardan öğrendik ve artık birinci kalite yağın tadını çıkarabiliyoruz. Öğretmenlerinize teşekkür etmek ve bilgiyi gençlere aktarmak önemli” dedi. Ağaçları yakından takip eden ve bitkinin büyümesi ve sağlığı için doğru malzemeleri kullanan çalışkan bir üreticinin ne hastalıktan ne de üretim sorunlarından korkması için hiçbir neden yok gibi görünüyor. 

Σύμφωνα με τον κ. Ουϊγκούν, “Κρίνω ότι ολόκληρη η ελαιοπαραγωγή  της ‘Ιμβρου θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να υπερδιπλασιστεί με την σωστή φροντίδα δέντρων, καρπών και χωραφιών. Σήμερα ενα δέντρο προσφέρει 20-30 κιλά καρπό, με τη σωστή φροντίδα αυτό μπορεί αν φτάσει τα 200 κιλά. Εμείς μάθαμε την δουλειά απο τους Ρωμιούς, που μας βοήθησαν να καταλάβουμε την αξία της ελιάς και τώρα μπορούμε να απολαύσουμε πρώτης ποιότητας λάδι. Είναι σημαντικό να ευχαριστείς τους δασκάλους σου και να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους, ηλικιακά ή εμπειρικά.», επισημαίνει. Ενας επιμελής καλλιεργητής, που παρακολουθεί στενά τα δένδρα και χρησιμοποιεί σωστά υλικά ανάπτυξης και υγείας του φυτού, φαίνεται να μην έχει λόγο να φοβάται ούτε ασθαίνιες, ούτε πρόβλημα στη παραγωγή.

According to Mr. Uygun, “I believe that the entire oil production of Imroz could grow pultiple times with the proper care of trees, fruits and fields. Today a tree offers 20-30 kilos of fruit, with proper care it can reach 200 kilos. We learned the job from the Greeks, who helped us understand the value of olives and now we can enjoy first quality oil. It is important to thank your teachers and to transmit the knowledge to the younger ones”, he points out. A diligent producer, who closely monitors the trees and uses the right materials for the growth and health of the plant, seems to have no reason to fear either disease or production problems.


Adanın bu bölümünde, uzak ve ıssız Dereköy ile Karadenizli iç göçmenlerden oluşan Şahinkaya köyü arasında, bir kooperatif yönetmek sadece tarımsal düşüncenin değişmesiyle kalmıyor. Başkan, 2019 yılında kurulan kooperatifin “bireysel kar amacı gütmediğini, üretim bir ekip işidir” diyor. Toplu çalışarak Çanakkale Ticaret Odası’nın planı gibi Gökçeada dışında değer katabilecek ve yönelim kazanabilecekler.

Ωστόσο, η οργάνωση του συνετερισμού σε αυτο το μέρος του νησιού, ανάμεσα στο απομακρισμένο και έρημο Σχοινουδι και τον οικισμό εσωτερικών μεταναστών του Πόντου, το Σαχίνκαγια  δεν σταματάει μόνο στην αλλαγή καλλιεργητικής σκέψης. Ο συνεταιρισμός, που ιδρύθηκε το 2019, «Δεν αποσκοπεί σε κάποιο ατομικό κέρδος, η δουλιά είναι ομαδική», σημειώνει ο πρόεδρός του. Λειτουργώντας συλλογικά θα κατόρθωσουν να προσδώσουν υπεραξία στον τόπο και να αποκτήσουν προσανατολισμό εκτός Ίμβρου, όπως είναι και το πλάνο του Εμπορικού Επιμελειτηρίου των Δαρδανελίων.

However, Managing a cooperative in this part of the island, between the remote and deserted Shinoudi and the settled from internal migrants of Pontus, Sahinkaya village does not stop only at the change of agricultural thinking. The cooperative, founded in 2019, “does not aim at any individual profit, production is a team work”, notes its president. Working collectively, they will be able to add value to the place and gain orientation outside Imvros, as is the plan of the Dardanelles Chamber of Commerce.


Kooperatif binası, 1973 yılından bu yana süt ürünleri üretimi olarak faaliyet gösteriyor ve 2004 yılında kapandı. Başkan Uygun, “15 yıl sonra zeytinyağı üretimi için modern teknolojiye sahip makineler kurarak eski binayı yeniden canlandırdık” dedi. Aynı anda 7 farklı üreticiye hizmet verebilen ünite, soğuk veya sıcak preslenmiş zeytinyağında günlük 80 ton zeytin işleyebilmektedir (günlük 16 ton zeytinyağı). Hamur, bize yağı verilmeden önce 45 dakika özel makinelerde işlenirken, çekirdek kalıntıları yem, gübre ve yakıt olarak değerlendirilebilir. Projenin maliyeti 1 milyon lirayı aştı ve makinelerin küratörlüğünü dünyaca ünlü bir Türk şirketi yaptı.

Ο χώρος του συνεταιρισμού λειτουργούσε απο το 1973 ως τυροκομείο, το οποίο και σταμάτησε τη λειτουργία του το 2004. “Μετά απο 15 χρόνια δώσαμε ζωή στην παλιά μάντρα εγκαθηστώντας μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας στη παραγωγή ελαιολάδου.”,επισημάνει ο κ Ουϊγκούν. Η μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα 7 διαφορετικούς παραγωγούς και είναι σε θέση να επεξεργαστεί ημηρεσίως 80 τόνους ελαιάς σε ψυχρής ή θερμής εκθλιψης ελαιόλαδο (περίπου 16τόνους ελαίολαδο τη μέρα). Ο πολτός επεξεργάζεται στα ειδικά μηχανήματα για 45 λεπτά προτού μας δώσει το λάδι του, ενώ τα υπολοίματα του πυρήνα μπορούν να εκμεταλευτούν ως ζωοτροφή, λίπασμα και καύσιμο. Το εγχείρημα κόστισε πάνω απο 1 εκκατομύριο λίρες Τουρκίας και αξίζει να σημειωθεί ότι τα μηχανίματα επιμελήθηκε παγκοσμίου φήμης τουρκικής εταιρίας. 

The cooperative building has been operating since 1973 as a dairy production, which closed in 2004. “After 15 years, we have revived the old building by installing modern  technology machines for olive oil production,” said Mr. Uygun. The unit can serve 7 different producers at the same time and is able to process 80 tons of oil per day in cold or hot pressed olive oil (16tons of olive oil daily). The pulp is processed in special machines for 45 minutes before giving us its oil, while the remains of the kernel can be exploited as feed, fertilizer and fuel. The project cost more than 1 million Turkish pounds and it is worth noting that the machines was curated by a world-renowned Turkish company.


Kasım ayında yeşil zeytin hasadı başladı, ilk hasat zeytinler, yeşil meyvenin klorofili nedeniyle güçlü bir yeşil renge sahip düşük dizemde bir yağ ve önemli miktarda mineral ve polifenol içeriyor. “Bir zeytinyağının asitliği meyveden değil, mahsulün hasat edilme, depolanma ve üretim hattına nakledilme şekline bağlıdır”. Üreticiye hizmet verme esnekliğimiz, modern üretim hattımız ve Gökçeada’nın kaliteli zeytini, neredeyse sıfır asitlikte zeytinyağı üretimine katkıda bulunmaktadır. Asitliği yüksek olan zeytinyağı, üretim zincirinin ikinci aşamasına geçer ve işlenerek zeytinyağı sabununa dönüştürülür. Sabun üretimi için sadece zeytinyağı ve kostik alkalinin (KOH veya NaOH) kullanıldığını belirtmek gerekir.

Το Νοέμβριο ξεκίνησε η συγκομιδή πράσινης ελιάς για τη παραγωγή αγουρελαίου, ενός λαδιού χαμηλής οξίτιτας με εντονο πράσινο χρώμα εξαιτίας της χλωροφύλλης του πράσινου καρπού και σημαντικό αριθμό σε μετάλλα και πολυφαινόλες.  “Η οξύτητα ενός ελαιολάδου δεν οφείλετε στον καρπό αλλά στον τρόπο συγκομηδής, αποθήσκευσης και μεταφοράς του καρπού από τον ελαιώνα στη γραμμή παραγωγής. Η ευελιξία μας στην εξυπηρέτηση του παραγωγού, η μοντέρνα γραμμή παραγωγής μας και ο ποιοτικός καρπός της γης της Ιμβρου συμβάλλουν στη παραγωγή ελαιολάδου σχεδόν μηδενικήςοξύτητας. Ελαιόλαδο με υψηλή οξύτητα περνάει στη δεύτερη φάση εκμετάλευσης και μεταποιείται σε σαπούνι ελαιολάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι  για τη παραγωγή σαπουνιού χρησιμοποιούνται μόνο ελαιόλαδο και ενα καυστικό αλκάκλι (ΚΟΗ ή ΝaΟΗ). 

In November, the harvest of green olives began for the production of green olive oil, a low acid oil with a strong green color due to the chlorophyll of the green fruit with a significant number of minerals and polyphenols. “The acidity of an olive oil is not because of the fruit but the way the crop is harvested, stored and transported from the olive grove to the production line. Our flexibility in serving the producer, our modern production line and the quality fruit of the land of Imroz contribute to the production of an olive oil of almost zero acidity. Olive oil with high acidity passes into the second phase of exploitation and is processed into olive oil soap. It is worth noting that only olive oil and a caustic alkali (KOH or NaOH) are used for soap production.

Bu işlemler için 4 yeni iş pozisyon oluşturulmuş ve sürekli güncellenmektedir. Gençler tarımla uğraşıyor ve gıda koruma ve mühendislikle gittikçe daha fazla ilgileniyorlar. Kriz her zaman işin her alanında kapıyı çalacaktır, ancak toprak her zaman meyve verecek ve uygun yönetimle küresel krizde büyüme olacaktır. Bununla birlikte, kooperatif önceliklerini değiştirme niyetinde değildir. Başkanı ürünün kalitesine inanıyor. “2021 yılında Çanakkale Ziraat Üniversitesinden zeytinliklerin kalitesi, hem üretimin doğal yollarla geliştirilmesi hem de çekirdeğin işlenmesi için öneriler alacağız.” başkan söyledi.

Γι’ αυτές τις διαδικασίες, όπως και τη συντήρηση, τη ζύμωση, τη συσκευασία του ελαιολάδου, έχουν δημιουργηθεί 4 θέσεις εργασίας και συνεχώς αναπτήσεται. Νέοι ασχολούνται με τη καλλιέργια και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τη συντήρη τροφίμων και τη μηχανική. Η κρίση θα χτυπάει πάντα τη πόρτα σε κάθε τομέα εργασίας, η γη όμως θα δίνει πάντα τον καρπό της και με τη σωστή διαχείρηση  θα μπορεί και μέσα στη γεική κρίση  να υπάρξει ανάπτυξη. Ωστόσο, ο συνεταιρισμός δεν προτίθεται να αλλάξει τις προτεραιότητές του. Ο πρόεδρός του πιστεύει στην ποιότητα του προϊόντος. “Μέσα  στο 2021 θα έχουμε απαντήσεις απο το Γεωπονικό Πανεπιστήμειο Δαρδανελίων σχετικά με την ποιότητα των ελαιώνων, προτάσεις τόσο ανάπτυξης της παραγωγής με φυσικούς τρόπους, όσο και επεξαρσασίας του πυρήνα” σημειώνει ο πρόεδρος Ουϊγκούν

For these processes, as well as the preservation, fermentation, packaging of olive oil, 4 new job positions have been created and there are more to come. Young people are involved in agriculture and are increasingly interested in food preservation and engineering. The crisis will always knock on the door in every field of work, but the land will always bear fruit and with proper management there can be growth instead. However, the cooperative does not intend to change its priorities. Its president believes in the quality of the product. “In 2021 we will have answers from the Canakkale Agricultural University regarding the quality of the olive groves, proposals both for the development of production in natural ways, and for the processing of the kernel” presidents adds.

Gökçeada’nın yılda 200 bin ton zeytin kapasitesi olduğunu tahmin ediyoruz, bu da 40 bin ton zeytinyağı ve 10 bin ton yakıt olarak kullanılabilecek çekirdek üreterek yaklaşık 2 bin haneye hizmet verebileceği anlamına geliyor. Dereköy- Şahinkaya Tarım ve Kalkınma Kooperatifi’nde zeytin çekirdeği posası, kömürün kalori değerine yakın bir yakıt olarak ortaya çıkmakta ve kullanılmakta. Bu yakıt tehlikeli gazlar ile atmosferin yüküne katkı sağlamadığı için doğaya olumsuz etkisi olmamaktadır. Ayrıca 1 ton çekirdeğin 3-4 kg kül kalıntısı bıraktığını ve bu da hem kaloriferin bakımına hem de atık hacmine ve dolayısıyla bıraktığımız karbon ayak izine hizmet ettiğini belirtmekte fayda var.

Υπολογίζουμε οτι η Ίμβρος παράγει το χρόνο 200 χιλιάδες τόνους καρπού, αυτό σημαίνει 40 χιλιάδες τόνοι ελαιολάδου και 10 χιλιάδες τόνοι πυρήνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο και να εξυπηρετήσει 2 χιλιάδες νοικοκυριά. Στον Αγροτικό και Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Σχινουδίου- Σαχίνκαγια ως καύσημο χρησιμοποιούμε τον καρπό της ελιάς, παρόμιας θερμιδικής αξίας με το κάρβουνο, αλλα δεν συμβάλλει στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διληηριώδη αέρια. Αξίζει να σημειωθεί επισης ότι 1 τόνος πυρίνα αφήνει 3-4 κιλά υπολήματα στάχτης, κάτι που εξυπηρετεί τόσο στη συντήρηση του καυστήρα, όσο και στον όγκο απορρημάτων και συνεπώς στο ανθρακικό αποτύπωμα που αφηνουμε. 

We estimate that Imvros produces 200 thousand tons of olive per year, which means 40 thousand tons of olive oil and 10 thousand tons of kernel that can be used as fuel and serve around 2 thousand households. In the Agricultural and Development Cooperative of Shinoudi-Sahinkaya the kernel is used as a fuel, having similar in caloric value to the coal, but it does not contribute to the burden of the atmosphere with hazardous gases. It is also worth mentioning that 1 ton of kernel leaves 3-4 kg of ash residues, which serves both the maintenance of the burner and the volume of waste and therefore the carbon footprint we leave.


2020 hasadı için kooperatif fiyatları aşağıdaki gibidir

Zeytinyağı <1 asitlik: 35 tl / litre (1lt cam şişe, 5 lt ve 18 lt teneke seçenekleri)

zeytinyağı sabunu: kilo başına 25 tl (1 kalıp yaklaşık 250 gram)

Otomatik kalorifer için ideal kırık çekirdek: 500 tl / ton

Για τη συγκομιδή του 2020 οι  τιμές του συνεταιρισμού είναι οι ακόλουθες

Eλαιόλαδο < 1 οξύτητας : 35 λίρες /λίτρο (γυαλινη φιαλη 1ος λίτρου, 5 και 18 λίτρα τενεκές)

σαπούνι ελαιολάδου: 25 λίρες το κιλό (1 πλάκα ειναι περιπου 250 γραμμάρια)

Πυρηνας σπασμένος ιδανικός για αυτόματο καυστήρα: 500 λίρες / τόνος

For the 2020 harvest, the cooperative prices are as follows

Olive oil <1 acidity: 35 tl / litre (choices between 1 lt glass bottle, 5 and 18 lt tin containers)

olive oil soap: 25 tl per kilo (1 plate is about 250 grams)

Broken kernel ideal for automatic burner: 500 tl / ton

Total Page Visits: 3289 - Today Page Visits: 1

2 thoughts on “ZEYTİNİN YENİ HEYECANI

  • Emin dinçer

    Kolay gelsin bu sene yağ ve sabunu almak için uğrayacağım

    Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir